Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie cenowe na rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu: Wykonanie ogrodzenia,...

Przedmiot:

Zapytanie cenowe na rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu: Wykonanie ogrodzenia, Wykonanie nawierzchni typu Polbruk, Montaż elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2017-09-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45
fax 68 360 40 62, 68 360 40 45 w.13
Województwo: lubuskie
Miasto: Lutynka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-06 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie cenowe na zadanie „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

Zapytanie cenowe

Na zadanie „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”
Zakres zadań:

 • Wykonanie ogrodzenia
 • Wykonanie nawierzchni typu Polbruk
 • Montaż elementów małej architektury

Miejsce wykonania zadań: miejscowości  Lutynka, Gmina Wymiarki działka nr 31 obręb Lutynka

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U.  z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.).
Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020                       

 1. ZAMAWIAJĄCY:Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
  Tel.68 360 40 45 mail: sekretariat@wymiarki.plII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Gmina Wymiarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw i chodników z kostki brukowej typu Polbruk oraz zakup, dostawę i montaż urządzeń placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lutynka gmina Wymiarki na części działki nr 31 obręb Lutynka
 3. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót oraz załącznik graficzny, który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac. Zał. Nr 1
 4. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części zamówienia (zadania):

 

3.1.  część I – Roboty budowlane
1) Ogrodzenie placu zabaw

– ogrodzenie z elementów prefabrykowanych betonowych o wys. 2 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x285 cm obsadzanych w gruncie – 74 m

– ogrodzenie panelowe wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,59 m i  obsadzaną deską podmurówki  o wys. 20 cm. – 55 m

2) Chodniki z kostki betonowej typy Polbruk grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z obrzeżami  – 339 m2.

3.2. część  II — Dostawa i montaż małej architektury – szczegółowy opis w załączniku nr 2
1) Altana ogrodowa drewniana 1 szt.
2) Zestaw zabawowy dla dzieci 1 kpl.
3) Zestaw fitness w tym biegacz, prasa narożna, orbitek – 1 kpl.
4) Stół do tenisa stołowego 1 szt.
5) Grill betonowy 1 szt
6) Zestaw stół betonowy z dwoma ławkami betonowymi – 4 kpl

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac związanych z przygotowaniem terenu, wyrównanie nawierzchni, zamontowaniem elementów zabawowych na planowanym placu rekreacyjno-wypoczynkowym   

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do:

część I zamówienia  do  06.11.2017 r.
część  II zamówienia do 16.11.2017 r.

V. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1 Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
opisanym:

Dla części I„Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce – Roboty budowlane”

Dla części II  – „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce – Dostawa i montaż małej architektury”


 1. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy).VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTOfertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5;           68- 131 Wymiarki w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2017 r. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu.VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.
  2. Zamawiający może unieważnić zapytanie cenowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.IX. DODATKOWE INFORMACJE

   

  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
  telefonu: 68 360 40 45 w. 21,  e-mail janus@wymiarki.pl">a.janus@wymiarki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.