Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4265z ostatnich 7 dni
15195z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Przedmiot:

Budowa 50 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

Data zamieszczenia: 2017-09-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Topólka
Topólka 22
87875 , Topólka
telefon - 54 286-90-11
faks - 542 869 035
www.bip.topolka.pl
przetargi@topolka.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Topólka
Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 11.10.2017r. do godziny 10.00 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka
Numer referencyjny: AG.271.21.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz poddziałania 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 2. Zamówienie obejmuje: a) przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka” dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz poddziałania 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jest wykonanie robót budowlanych polegających na: Budowie 50 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka i obejmujących roboty budowlane polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w lokalizacjach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub nowszej obowiązującej na dzień złożenia oferty oraz posiadać oznakowanie CE na podstawie pełnych raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane w zakresie: - wodoszczelności, - wytrzymałości. Dopuszczalne obciążenia zbiornika oczyszczalni powinny być podane jako maksymalna dopuszczalność wysokości zasypki nad zbiornikiem – BACKFILL (w m) oraz możliwość instalowania urządzenia w warunkach mokrych (WET) lub suchych (DRY). Dla możliwości posadowienia w warunkach mokrych (WET) powinna być podana maksymalna wysokość (w m) lustra wody (gruntowej) mierzona od podstawy zbiornika oczyszczalni. Zastosowany zbiornik powinien mieć możliwość przykrycia warstwą gruntu grubości nie mniejszej niż 1,8 m, potwierdzony w raporcie badań wystawionym przez laboratorium notyfikowane oraz w deklaracjach właściwości użytkowych. Wywóz osadów z oczyszczalni nie częściej niż raz na 12 miesięcy, oczyszczalnie jednozbiornikowe (nie dopuszcza się oczyszczalni zbudowanych w oparciu o więcej niż jeden zbiornik(, zbiornik oczyszczalni wykonany z polietylenu ze ścianką strukturalną (min. dwuwarstwową) z wewnętrznym płaszczem powietrza (cały zbiornik tj. trzon, dennice, nadstawki), automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni przy pomocy sterownika z licznikiem czasu pracy poszczególnych podzespołów, automatyczna recyrkulacja ścieków z bioreaktora do osadnika za pomocą pompy mamutowej, elektrozawory nie wymagające interwencji użytkownika ( nie dopuszcza się zaworów manualnych), wszystkie elementy automatyki w zewnętrznej, niezależnej obudowie o stopniu ochrony min. IP 54. Wykonanie musi zapewnić miejsce poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych. b) opis przedmiotu zamówienia 1. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z budową, montażem i rozruchem 50 sztuk fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z osprzętem sterującym, przyłączami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu za pomocą systemu drenażu, montażem i rozruchem pompowni ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym oraz rozruchem technicznym i technologicznym. Do oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych pochodzących z gospodarstw domowych zaprojektowano jednozbiornikową przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości nominalnej 0,6 m3/d; 0,9 m3/d; 1,5 m3/d. Zaprojektowane urządzenie jest małą, kompaktowa mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków działającą w oparciu o technologie hybrydową. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Miejscem realizacji zamówienia jest teren Gminy Topólka w następujących lokalizacjach: Bielki – 2 szt.; Borek – 4 szt.; Czamanin – 4 szt.; Czamanin-Kolonia – 1 szt.; Czamaninek – 2 szt.; Dębianki – 5 szt., Głuszynek – 3 szt.; Kamieniec – 1 szt.; Kozjaty – 1 szt.; Miłachówek – 1 szt.; Orle – 4 szt.; Paniewo – 4 szt.; Paniewek – 1 szt.; Sadłużek – 1 szt.; Sierakowy – 1 szt.; Świerczyn – 2 szt.; Topólka – 7 szt.; Wola Jurkowa – 3 szt. i Znaniewo – 3 szt.. 3. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie następujących kategorii robót: a) roboty przygotowawcze w postaci urządzenia i zabezpieczenia placu budowy; b) roboty pomiarowe czyli geodezyjne wytyczenie obiektów oczyszczalni; c) dostawę, montaż oczyszczalni ścieków oraz pompowni; d) budowa przyłączy (rurociągów doprowadzających ścieki surowe) z rur PCV o śr. 160 mm; d) budowa 50 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym: - oczyszczalni dla 1-4 RLM - 24 szt.;, - oczyszczalni dla 5-6 RLM - 20 szt, - oczyszczalni dla 7-10 RLM – 6 szt.; e) budowa systemów rozsączania ścieków, tj. drenaży rozsączających z rur drenarskich dn 110 obsypanych żwirem o uziarnieniu 16-32 mm, tuneli rozsączających (w ilości i w technologii zgodnej z dokumentacja techniczną); f) montaż studni rozdzielczych, rewizyjnych i przepompowni ścieków oczyszczonych; g) wykonanie podłączenia elektrycznego oczyszczalni ścieków w zakresie: - wykonania gniazda hermetycznego zlokalizowanego w obudowie oczyszczalni, a dla przepompowni ścieków w górnej części obudowy przepompowni, - wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej oczyszczalni; h) roboty wykończeniowe, w tym uporządkowanie terenu i rozruch oczyszczalni ścieków; i) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 4. Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta 5-letnią gwarancją producenta od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania instalacji w okresie gwarancyjnym tj. 60 miesięcy. Wymagane jest przeprowadzenie minimum jednego serwisu w roku (w zakres wykonywanego serwisu nie wlicza się kosztów wywozu osadów) - do 30 listopada każdego roku. Zamawiający wymaga by okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 5. Wymagane parametry systemów oczyszczalni: a) Technologia: osad czynny wspomagany zanurzonym złożem biologicznym. Dopuszcza się montaż oczyszczalni typu SBR. b) Przepustowość oczyszczalni: - do 0,60 m3/dobę dla 1-4 RLM,; - 0,75 do 0,90 m3/dobę dla 5-6 RLM,; - 1,05 -1,50 m3/dobę dla 7-10 RLM. c) Zblokowanie w jednym zbiorniku osadnika wstępnego oraz bioreaktora hybrydowego. Nie dopuszcza się, aby procesy oczyszczania zachodziły w więcej niż jednym zbiorniku. 6. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z załączoną dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi. 7. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc usytuowania oczyszczalni, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 8. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w dokumentacji przetargowej. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i instalacji, schematy technologiczne, karty katalogowe wraz z opisami technicznymi proponowanych urządzeń, opis działania, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania, schematy elektryczne oraz wykaz urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno-technologiczne umożliwiające rzetelną, a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru. 9. Przed odbiorem przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnych szkoleń użytkowników wszystkich oczyszczalni wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji PBOŚ wszystkim użytkownikom. Instrukcja obsługi i konserwacji PBOŚ powinna być na tyle szczegółowa, by poszczególni użytkownicy mogli prawidłowo i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa eksploatować PBOŚ, konserwować jej elementy i regulować prace urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu do zatwierdzenia nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia pierwszego użytkownika przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać wprowadzenia zmian do ww. instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas prób końcowych. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: - wyczerpujący opis działania PBOŚ i listę jej wszystkich elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego zamówienia, uwzględniający indywidualny charakter każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zamówieniu, - schemat technologiczny, elektryczny PBOŚ i wszystkich jej elementów składowych zainstalowanych w ramach niniejszego zamówienia, - opis procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania PBOŚ i postępowania w sytuacjach awaryjnych, - opis procedury lokalizowania awarii, - instrukcję BHP, - wykaz wszystkich elementów PBOŚ, zawierający m.in.: a) nazwę i dane producenta i serwisu, b) model, typ, indywidualny numer tabliczki znamionowej oczyszczalni zamontowanej na nieruchomości użytkownika, c) deklarację zgodności z normą 12566-3+A2:2013 wystawioną w formie opisanej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, d) świadectwo potwierdzające, że producent PBOŚ spełnia wymogi standardów zarządzania środowiskowego, np. certyfikat wydany wg obowiązującej normy ISO 14001/PN-EN ISO14001 lub równoważny, np. EMAS, e) podstawowe parametry techniczne, f) listę zalecanych do utrzymywania przez użytkownika części zapasowych, obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany. 10. W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót kosztorysie ofertowym ( przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego). 11. Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 12. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR) oraz z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem następujących uwag: a) Materiały i urządzenia stosowane muszą być fabrycznie nowe, gwarantujące jakość techniczną nie gorszą niż określoną w dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom polskich norm oraz innym normom określonym w projekcie. b) Materiały, wyroby, urządzenia dla których wymagane są świadectwa jakości, należy dostarczać wraz z obowiązującymi świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, atestami lub certyfikatami. Materiały użyte do realizacji przedmiotowego zamówienia musza posiadać aprobatę techniczna lub deklarację zgodności i posiadać znak CE. c) Po zakończeniu robót, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem instalacji. d) Przed wmontowaniem należy sprawdzić stan faktyczny dostarczanych materiałów z dowodami dostaw i jakość dostarczonych materiałów. e) Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących instalacji i urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie. f) Wykopy powinny być wykonywane z bezpiecznym nachyleniem skarp. Urobek powinien być składowany poza linią naturalnego odłamu. g) Materiały, urządzenia i osprzęt muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa. h) Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac oraz zlokalizowanych poza terenem prac. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. i) Wykonawca w ramach wynagrodzenia wykona własnym staraniem zasilanie terenu prac w energię elektryczną i wodę, według własnych potrzeb. j) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 13. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona: a) Oznakowania terenu budowy, min. umieszczenie tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, b) Doprowadzenie mediów i tymczasowych dróg dojazdowych do miejsc planowanej budowy, c) Poniesienia wszystkich kosztów badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, d) Poniesienia kosztów związanych z odbiorami wykonanych robót, e) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystywania lub utylizacji łącznie z kosztami utylizacji, f) W przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części w toku realizacji przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, g) Pokrycia ewentualnych kosztów demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz pokrycia kosztów ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenie plonów, h) Wykonania badań prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, i) Wykonania robót ziemnych, j) Roboty instalacyjne związane z posadowieniem i montażem systemów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, k) Przeprowadzenie prób szczelności oraz rozruchu technologicznego oczyszczalni, l) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny, m) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do użytku, n) Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, o) Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, p) Uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego nie gorszego jak przed rozpoczęciem robót, q) Wykonania dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót ze szczególnym naciskiem na udokumentowanie fotograficzne: terenu przed rozpoczęciem robót, wykonanych wykopów, drenaży, wykonania posadowienia zbiornika, wykonania obsypki zbiornika, ułożenia drenażu z rur preforowanych, ułożenia instalacji zasilającej elektroenergetycznej, zasypania wykopów, uporządkowania i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu budowy, r) Przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczych z wyszczególnieniem zakresu rzeczowego wraz z inwentaryzacją geodezyjna w wersji mapowej w ilości 4 egz. dla każdej lokalizacji oczyszczalni najpóźniej w dniu odbioru końcowego, s) Sporządzenia instrukcji obsługi dla oczyszczalni oraz przekazanie jej dla przyszłego użytkownika, przeszkolenia przyszłego użytkownika w sprawie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków. Z powyższych czynności należy sporządzić protokół przy udziale przedstawiciela UG i przyszłego użytkownika, t) Prowadzenia dziennika budowy, u) Wykonania planu BIOZ, w) Poza robotami wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. 14. Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty: a) Dokumentację techniczno-rozruchową w języku polskim oraz karty gwarancyjne. b) Protokoły z prób końcowych (m. in. rozruchu technologicznego i próby szczelności). Zakres prób zostanie podany przez Zamawiającego. c) Powykonawczą dokumentację projektową. d) Protokoły odbiorów częściowych. e) Protokoły pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych. f) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny. g) Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem budowlanym i zasadami wiedzy technicznej. h) Wyniki badań 10% oczyszczalni wskazanych przez Zamawiającego w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. należy uzyskać efekt ekologiczny, polegający na osiągnięciu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 18 listopada.2014 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków dowód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800 z późn. zm.) lub aktem prawnym go zastępującym w przypadku utraty mocy w/w rozporządzenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca w terminie do 30.04.2018r przedstawi wynik badań ścieków oczyszczonych z 5 przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanych przez akredytowane laboratorium. i) Instrukcję obsługi i konserwacji PBOŚ zgodną z wymogami określonymi w pkt. 9. 15.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Podane w tych dokumentach nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. 16. W przypadku, gdy wykonana zostanie mniejsza liczba oczyszczalni i przyłączy niż określona w SWIZ z przyczyn niezależnych od Stron (np. rezygnacja właściciela posesji) Zamawiający pomniejszy kwotę wynagrodzenia o nieponiesione koszty niewykonanych oczyszczalni i przyłączy w oparciu o kosztorys powykonawczy. 17.Wykonawca jest zobowiązany zastosować rozwiązania technologiczne mające zagwarantować ogólnodostępny serwis techniczny pogwarancyjny.

II.5) Główny kod CPV: 45232420-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232421-9
45111200-0
45232423-3
45311000-0
45232400-6
45231300-8
45255600-5
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości każda nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A2:2013) b) dysponuje do realizacji zamówienia po jednej osobie, posiadającej co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wymaganej przepisami ustawy z dnia 07 lipca 2004 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2016 roku poz. 290 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. Poz. 1278) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elekro-energetycznych bez ograniczeń wymaganej przepisami ustawy z dnia 07 lipca 2004 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2016 roku poz. 290 z późn. zm) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014r. Poz. 1278) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje jedną osobą, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi we wszystkich wyżej wymienionych specjalnościach.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ( załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ); b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( załącznik nr 6 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dowód wniesienia wadium 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 7 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 11.10.2017r. do godziny 10.00 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1804 oraz 2015r poz.978 i 12040 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/Topólka Nr rach.: 30 9550 0003 2004 0060 0011 0003 z adnotacją: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Topólka" 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. Przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz- oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z oznakowaniem "WADIUM", a jego kopia (potwierdzona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem) spięta razem z ofertą, 6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp, tj: a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przez upływem terminu składania ofert. 11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. UWAGA! Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (pkt. 6 lit.a i 7 lit.a-c). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od każdej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy. 2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. 3) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. 4) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.2 Umowy może, nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w § 6 ust 1. 5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy. 6) Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany), zakresu świadczenia Wykonawcy zwartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1. 7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 8) Konieczność dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 9) Przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 10) Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 oraz art.96 ust.3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu w chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r Nr 153, poz. 1503 z późn. zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Informacje, zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity (Dz.U. Z 2003r Nr 153, poz. 1503 ze zm) co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębną część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.