Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
4226z ostatnich 7 dni
15156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja nawierzchni bitumicznych obejmuje: • profilowanie i zagęszczanie podłoża...

Przedmiot:

Konserwacja nawierzchni bitumicznych obejmuje: • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV – 2000 m2...

Data zamieszczenia: 2017-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
35064 , Rzeszów
telefon - 178 754 636
faks - 178 754 634
bip.erzeszow.pl
zampub@erzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-27 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych.
Numer referencyjny: CZ-I.271.105.285.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącej konserwacji nawierzchni bitumicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje: • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV – 2000 m2 • górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm – 2000 m2 • dodatek za każdy 1cm podbudowy z kruszywa łamanego – 3500 m2 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych wraz z skropieniem – 2000 m2 • mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową – 435 t • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm. – 6000 m2 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3-4 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm. – 2000 m2 • nawierzchnia z mieszanki SMA po zagęszczeniu gr. 5 cm – 500 m2 • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cem-piaskowej na remontowanym obiekcie – 100 mb • krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cem-piaskowej - przełożenie na remontowanym obiekcie – 100 mb • oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie – 115 m2 • przełożenie progów z kostki betonowej brukowej z wibroprasy, grubości 8 cm – 30 m2 • roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników betonowych z transportem gruzu na wysypisko do 20 km na remontowanym obiekcie – 100 mb • mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej o grubości średnio 4 cm z transportem urobku na wskazane miejsce do 20 km.(frezarka) – 3000 m2 • regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych, sanitarnych oraz krat ściekowych. – 22 szt • wymiana wraz z regulacją włazów studni wodno kanalizacyjnych, pokrywa włazu z wypełnieniem betonowym. – 25 szt. • wymiana wraz z regulacją krat ściekowych – 20 szt. • regulacja pionowa włazów studni telekomunikacyjnych – 6 szt. • regulacja pionowa zasuw woda/gaz – 15 szt. • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu do 8 cm. – 1000 m2 • powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, samochód 5-10·t (1) – 100 m2 • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 20*2 – 1 szt. • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 7*1 – 1 szt. • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 2*2 – 1 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa : 1) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowanych, przedmiar robót stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach) 2) wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w wysokości do 243 858,53 zł netto 1) Określenie przedmiotu Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych 2) Zakres robót budowlanych: • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV • górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm • dodatek za każdy 1cm podbudowy z kruszywa łamanego • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych wraz z skropieniem • mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 1-2 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm. • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3-4 grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm. • nawierzchnia z mieszanki SMA po zagęszczeniu gr 5cm • krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cem-piaskowej na remontowanym obiekcie • krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław z betonu B-7,5 na podsypce cem-piaskowej - przełożenie na remontowanym obiekcie • oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie • przełożenie progów z kostki betonowej brukowej z wibroprasy, grubości 8 cm • roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników betonowych z transportem gruzu na wysypisko do 20 km na remontowanym obiekcie • mechaniczne rozebranie nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej o grubości średnio 4 cm z transportem urobku na wskazane miejsce do 20 km.(frezarka) • regulacja pionowa włazów studni kanalizacyjnych, sanitarnych oraz krat ściekowych. • wymiana wraz z regulacją włazów studni wodno kanalizacyjnych, pokrywa włazu z wypełnieniem betonowym. • wymiana wraz z regulacją krat ściekowych • regulacja pionowa włazów studni telekomunikacyjnych. • regulacja pionowa zasuw woda/gaz • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego grubość po zagęszczeniu do 8 cm • powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów, grysy kamienne o wymiarach 2-5·mm, samochód 5-10·t (1) • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 20*2 • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 7*1 • odtworzenie pętli indukcyjnych o wymiarach 2*2 3) Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: Zamówienie zostanie udzielone w jednym lub w kilku zamówieniach w przypadku, gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia na roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych w ilości co najmniej 4 000 m2 oraz, Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe zamówienie na robotę budowlaną w ramach oddzielnych umów na wykonanie tych robót. Zamawiający uzna, iż warunek powyższy zostanie spełniony także w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał powyższe roboty budowlane w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie 2) zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane*, tj. kierownik budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie. * Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert) W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru który Zamawiający udostępni wraz z informacją z otwarcia ofert)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, (określonych w pkt III.1.3 a)ogłoszenia ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w pkt III.1.3 b) ogłoszenia), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony i podpisany druk OFERTA, 2. wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenie niezbędne do przyznania punktów w innych kryteriach niż cena Oświadczenie wymagane jest w celu ustalenia ilości punktów w kryterium okres rękojmi za wady, 4. pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza. 5. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 14 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie zastrzega poufności informacji, udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.