Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
531z dziś
4133z ostatnich 7 dni
15063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja dróg - wykonanie koryta w drodze dług. 50,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45...

Przedmiot:

Modernizacja dróg - wykonanie koryta w drodze dług. 50,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45 m oraz w poboczach dług. 2 x 250,0 mb, szer. 0,30 m i głęb. 0,45 m

Data zamieszczenia: 2017-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernichów
ul. Gminna 1
32-070 , Czernichów
telefon - 122 702 105
faks - 122 702 324
www.czernichow.pl
urzad@czernichow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Czernichów
Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1: 2000,00 zł (dwa tysiące 00/100 zł), 2) dla zadania nr 2: 1000,00 zł (tysiąc 00/100 zł), 3) dla zadania nr 3: 2000,00 zł (dwa tysiące 00/100 zł), 4) dla zadania nr 4:
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-27 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych nr 1633 w Rybnej, 599 w Czernichowie, 149 w Kłokoczynie, 284/3, 255/2, 267 i 275 w Przegini Narodowej
Numer referencyjny: GRO.271.7.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dróg gminnych: 1) zadanie nr 1: Modernizacja drogi gminnej nr 1633 w Rybnej - ul. Św. Floriana; 2) zadanie nr 2: Modernizacja drogi gminnej nr 599 w Czernichowie - ul. Parkowa; 3) zadanie nr 3: Modernizacja drogi gminnej nr 149 w Kłokoczynie; 4) zadanie nr 4: Modernizacja drogi gminnej nr 284/3, 255/2, 267 i 275 w Przegini Narodowej. 2. Zakres robót obejmuje następujące prace (ilości zgodne z przedmiarami dla poszczególnych dróg): 1) dla zadania nr 1: a) wykonanie koryta w drodze dług. 50,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45 m oraz w poboczach dług. 2 x 250,0 mb, szer. 0,30 m i głęb. 0,45 m, z wywozem gruntu - 182,3 m3, b) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 405 m2, c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 67,5 m3, d) odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400, ława z betonu C20/25 (B-25) - 6,0 mb, e) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 4 szt., f) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 920,5 m2, g) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 920,5 m2, h) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 920,5 m2, i) pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 150,0 m2. 2) dla zadania nr 2: a) rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem i utylizacją - 281,3 m2, b) wykonanie koryta w drodze dług. 106,5 mb, szer. 3,0 m i głęb. 0,50 m z wywozem gruntu - 166 m3, c) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 332 m2, d) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 332 m2, e) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 332 m2, f) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 332 m2. 3) dla zadania nr 3: a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 80 m3, b) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 1200 m2, c) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 1200 m2, d) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 1200 m2, e) pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 400 m2. 4) dla zadania nr 4: a) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 284/3 i 255/2 w Przegini Narodowej:  mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej - 646,3 m2,  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 32,3 t.,  regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych - 1 szt.,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm - 646,3 m2,  pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 10 cm - 58,2 m2; b) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 267 w Przegini Narodowej:  krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15 - 70,9 mb,  wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 32 m3,  regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 2 szt.,  profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 640,3 m2,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 640,3 m2,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.5 cm - 700,3 m2. c) zakres dotyczący odwodnienia drogi gminnej nr 284/3, 255/2 i 267 w Przegini Narodowej:  rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 5 cm - 22,0 m2,  wykonanie wykopów pod odwodnienie z wywozem gruntu - 23,6 m3,  wymiana przykanalika do studzienki ściekowej z rur PVC fi:160mm na fi:200x5,9 mm lite, na podsypce piaskowej gr.10cm - 14,00 mb,  przykanalik do studzienki ściekowej z rur PVC fi:200x5,9 mm lite, na podsypce piaskowej gr.10cm - 1,00 mb,  studzienka ściekowa uliczna betonowa fi:500 mm z osadnikiem, wpust uliczny żel.kl.D-400 kN - 1 kpl,  odnogi fi:200 mm wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 300 mm - 2 msc,  zasypanie wykopów piaskiem - 15,3 m3,  mechaniczne czyszczenie studzienki ściekowej fi:500 mm - 1 szt.,  wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm - 17,3 m2,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm - 17,3 m2. d) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 275 w Przegini Narodowej:  wykonanie koryta w drodze dług. 67,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45 m oraz w poboczach dług. 2 x 150,0 mb, szer. 0,30 m i głęb. 0,45 m, z wywozem gruntu - 173 m3,  wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 384,5 m2,  wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 16,3 m3,  profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 560,8 m2,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 560,8 m2,  wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 560,8 m2,  pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 150,0 m2. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określają: 1) dla zadania nr 1: a) przedmiar robót i charakterystyka robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ. 2) dla zadania nr 2: a) przedmiar robót i charakterystyka robót – załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 do SIWZ. 3) dla zadania nr 3: a) przedmiar robót i charakterystyka robót – załącznik nr 12 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 13 do SIWZ. 4) dla zadania nr 4: a) przedmiary robót i charakterystyki robót – załącznik nr 14, 15, 16 i 17 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 18 i 19 do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje również: 1) doprowadzenie terenu wokół inwestycji do stanu pierwotnego i jego uporządkowanie, 2) koszty związane z zapleczem budowy, 3) koszty związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy. 3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 1) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) przedmiarami robót i charakterystyką; 3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego; 4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, opis ten jest dokonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp Zamawiający – dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże że dysponuje, co najmniej: dla zadań nr 1-4: koparko-ładowarką – 1 szt., rozścielaczem do układania mas bitumicznych – 1 szt., walcem samojezdnym wibracyjnym na kołach metalowych (drogowym wibracyjnym) – 1 szt., walcem samojezdnym na kołach gumowych (drogowym) – 1 szt. 2. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1) dla zadania nr 1: dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) brutto każda polegające na wykonaniu robót budowlanych dla remontu, przebudowy lub budowy drogi, w tym asfaltowania; 2) dla zadania nr 2: dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy 00/100 zł) brutto każda polegające na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy drogi; 3) dla zadania nr 3 dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) brutto każda polegające na wykonaniu robót budowlanych dla remontu, przebudowy lub budowy drogi, w tym asfaltowania; 4) dla zadania nr 4: jedno zamówienie o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy 00/100 zł) brutto polegające na wykonaniu robót budowlanych dla remontu, przebudowy lub budowy drogi, w tym asfaltowania. 3. Wykonawca spełni warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej: dla zadań nr 1-4: jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. W szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 20 do SIWZ; 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 21 do SIWZ; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 22 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1) dla zadania nr 1: 2000,00 zł (dwa tysiące 00/100 zł), 2) dla zadania nr 2: 1000,00 zł (tysiąc 00/100 zł), 3) dla zadania nr 3: 2000,00 zł (dwa tysiące 00/100 zł), 4) dla zadania nr 4: 3000,00 zł (trzy tysiące 00/100 zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 w ust. od 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych albo jedna z okoliczności opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) Jeżeli ciągłe opady atmosferyczne trwające przez okres dłuższy niż 4 godziny w godzinach od 7:00 do 16:00 uniemożliwiały wykonywanie robót; w takim przypadku strony mogą przesunąć termin realizacji umowy maksymalnie o okres trwania opadów. 2) Jeżeli nastąpiła zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku strony zmieniają wysokość wynagrodzenia (obniżają je lub podwyższają) o kwotę odpowiadającą zmienianej stawce Vat, przy czym tą tylko jego część której dotyczy zmieniona stawką Vat. Dodatkowo w przypadku wzrostu stawki Vat zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie: a) na pisemny wniosek Wykonawcy, b) w zakresie niewypłąconej części wynagrodzenia (niezrealizowanej części zamówienia), c) najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 3) Jeżeli nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego. 4) Jeżeli zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania zamówienia danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany koniecznością uzyskania tych danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów. 5) Jeżeli nastąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów trzecich, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku Strony mogą wydłużyć termin wykonania umowy o okres przestoju w robotach spowodowany ww. przyczynami. 6) Jeżeli nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy „dodatkowych robót budowlanych”. 7) Jeżeli powstała potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz). 8) Jeżeli wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 9) Jeżeli wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do usunięcia tej kolizji. 10) Jeżeli wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej. 11) Jeżeli wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 3. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 2) podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. 3) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 4) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 3 powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 3 powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, b) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 3 powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud; c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego; d) rozliczenie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 3 powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 3 powyżej. 4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i uzasadnienie. Zamawiający powyżej przewidział katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej nr 1633 w Rybnej - ul. Św. Floriana
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wykonanie koryta w drodze dług. 50,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45 m oraz w poboczach dług. 2 x 250,0 mb, szer. 0,30 m i głęb. 0,45 m, z wywozem gruntu - 182,3 m3, b) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 405 m2, c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 67,5 m3, d) odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia D400, ława z betonu C20/25 (B-25) - 6,0 mb, e) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 4 szt., f) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 920,5 m2, g) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 920,5 m2, h) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 920,5 m2, i) pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 150,0 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej nr 599 w Czernichowie - ul. Parkowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywozem i utylizacją - 281,3 m2, b) wykonanie koryta w drodze dług. 106,5 mb, szer. 3,0 m i głęb. 0,50 m z wywozem gruntu - 166 m3, c) wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 332 m2, d) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 332 m2, e) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 332 m2, f) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 332 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej nr 149 w Kłokoczynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 80 m3, b) profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 1200 m2, c) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 1200 m2, d) wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 1200 m2, e) pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 400 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej nr 284/3, 255/2, 267 i 275 w Przegini Narodowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 284/3 i 255/2 w Przegini Narodowej: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej asfaltowej - 646,3 m2, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym - 32,3 t., - regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych - 1 szt., - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm - 646,3 m2, - pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 10 cm - 58,2 m2; b) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 267 w Przegini Narodowej: - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B15 - 70,9 mb, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 32 m3, - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - 2 szt., - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 640,3 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 640,3 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.5 cm - 700,3 m2. c) zakres dotyczący odwodnienia drogi gminnej nr 284/3, 255/2 i 267 w Przegini Narodowej: - rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 5 cm - 22,0 m2, - wykonanie wykopów pod odwodnienie z wywozem gruntu - 23,6 m3, - wymiana przykanalika do studzienki ściekowej z rur PVC fi:160mm na fi:200x5,9 mm lite, na podsypce piaskowej gr.10cm - 14,00 mb, - przykanalik do studzienki ściekowej z rur PVC fi:200x5,9 mm lite, na podsypce piaskowej gr.10cm - 1,00 mb, - studzienka ściekowa uliczna betonowa fi:500 mm z osadnikiem, wpust uliczny żel.kl.D-400 kN - 1 kpl, - odnogi fi:200 mm wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 300 mm - 2 msc, - zasypanie wykopów piaskiem - 15,3 m3, - mechaniczne czyszczenie studzienki ściekowej fi:500 mm - 1 szt., - wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm - 17,3 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub. 5 cm - 17,3 m2. d) zakres dotyczący modernizacji drogi gminnej nr 275 w Przegini Narodowej: - wykonanie koryta w drodze dług. 67,0 mb, szer. 3,50 m i głęb. 0,45 m oraz w poboczach dług. 2 x 150,0 mb, szer. 0,30 m i głęb. 0,45 m, z wywozem gruntu - 173 m3, - wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym przy grubości warstwy po zagęszczeniu 40 cm (droga + pobocza) - 384,5 m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - 16,3 m3, - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 560,8 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca) grub. 4 cm - 560,8 m2, - wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna) grub.4 cm - 560,8 m2, - pobocza o nawierzchni tłuczniowej grub. 8 cm - 150,0 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233140-2, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto zamówienia 60,00
Wydłużenie terminu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.