Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nisko
Plac Wolności 14
37400 , Nisko
telefon - 15 8415643, 15 8415638
faks - 158 415 630
www.nisko.pl
przetargi@nisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nisko
Wadium: 8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla poszczególnych części zamówienia w następujących wysokościach 8.1.1 Dla Części I: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec, Wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-24 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018
Numer referencyjny: ZP.271.55.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie drógna terenie Gminy i Miasta Nisko w sezonie 2017/2018” 3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 3.2.1 Część I: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do zimowego utrzymania dróg, ulic oraz chodników na terenie miasta Nisko oraz zimowego utrzymania dróg na terenie sołectwa Nowosielec wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg i chodników b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek, e) uzupełniania na bieżąco mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach rozstawionych na terenie działania, na każde wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 3.2.2 Część II: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie sołectwa: Racławice, Wolina, Nowa Wieś wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek, e) uzupełniania na bieżąco mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach rozstawionych na terenie działania, na każde wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 3.2.3 Część III Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie sołectwa Zarzecze wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek, 3.3 Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z Części zamówienia. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie tylko na jedną Część (zadanie). Na każdą z Części zostanie podpisana oddzielna umowa.– Wszelkie zapisy niniejszej SIWZ odnoszą się analogicznie do całości zamówienia jak i do ofert częściowych. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w Dziale 7 niniejszej SIWZ. Wprowadzenie zmian, bez zgody Zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z Części zamówienia, oprócz zapisów stanowiących Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ, opisany został w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 3.6 Wykonawca/podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.): - kierowca (operator) sprzętu – pługopiaskarki. 3.7 Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 3.6 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych czynności. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca/podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę z zastrzeżeniem ust. 3.13. 3.8 Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracowników stosownie do ust. 3.6, Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub umowy z podwykonawcą złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.6, ze wskazaniem ilu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonuje czynności określone w ust. 3.6. 3.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 3.6 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W tym celu Wykonawca/podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania zobowiązuje się przedłożyć kopię zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę z pracownikami. 3.10 Zamawiający może żądać od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3.6. 3.11 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3.8 lub 3.9 w terminie tam wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. 3.12 W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.8, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego oraz w przypadku dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy/podwykonawcy z obowiązku wskazanego w ust. 3.9 Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w terminie 60 dni od upływu terminu wykonania obowiązku wskazanego w ust. 3.9 dla drugiego wezwania lub upływu dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do wykonania obowiązku określonego w ust. 3.8. 3.13 W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na podstawie umowę o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3.6, Wykonawca każdorazowo przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, nowe oświadczenie o którym mowa w ust. 3.8.

II.5) Główny kod CPV: 92620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający zastrzega sobie możliwość świadczenia usługi poza terminami o których mowa powyżej na skutek okoliczności niezależnych od Stron w szczególności wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących konieczność wykonania umowy w innym terminie niż wskazanym powyżej.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu spełnienia warunku Wykonawca potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) na sumę gwarancyjną w wysokości min. 200 000,00 zł, (Słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).- dotyczy każdej z Części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
---1--- Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt 3 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do SIWZ ---2--- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W/w dokumentu nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. ---3--- W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
---1--- Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art.25 ust 1 pkt1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ ---2--- Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. W/w dokumentu nie należy dołączyć do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
---1--- Wypełniony formularz oferty– Załącznik nr 1 do SIWZ ---2--- Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. ---3--- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia niezbędnych zasobów na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego odnośnie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej - jeżeli dotyczy. ---4--- Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla poszczególnych części zamówienia w następujących wysokościach 8.1.1 Dla Części I: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec, Wadium w wysokości: 2 000,00 zł słownie: (dwa tysiące złotych 00/100) 8.1.2 Dla Części II: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś, Wadium w wysokości: 800,00 zł słownie: (osiemset złotych 00/100) 8.1.3 Dla Części III: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze, Wadium w wysokości: 1 000,00 zł słownie: (jeden tysiąc złotych 00/100) 8.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 24.10.2017 r. do godz. 11:30. 8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadsański Bank Spółdzielczy z siedzibą w Stalowej Woli 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 i 2260 oraz z 2017 poz. 1089). 8.5 Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 8.6 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 8.7 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 8.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.9 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.14 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszej umowy . 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany treści umowy: 1) przedłużenie terminu realizacji przedmiotu Umowy - w przypadku przedłużających się niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających kontynuacji wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy – o okres jednego miesiąca, tj. do dnia 30 kwietnia 2018r , 2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 – w przypadku o którym mowa w pkt 1); w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu o kwotę odpowiadającą jedno miesięcznej racie wynagrodzenia określonej w §8 ust.2, z zastrzeżeniem ograniczenia wysokości tej raty stosownie do §8 ust.3, 3) Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 i 2 umowy wskutek zmiany przez ustawodawcę stawki podatku od towarów i usług VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. W tym przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia może odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie zajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 3. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. W przypadku określonym w ust.2 pkt 3 wniosek o zmianę postanowień umowy musi być złożony na piśmie. Propozycja zmiany powinna zawierać opis i uzasadnienie zmiany, wpływ na koszt i czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-24, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną z Części zamówienia. Jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie tylko na jedną Część
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Nisko i sołectwa Nowosielec, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do zimowego utrzymania dróg, ulic oraz chodników na terenie miasta Nisko oraz zimowego utrzymania dróg na terenie sołectwa Nowosielec wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg i chodników b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek, e) uzupełniania na bieżąco mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach rozstawionych na terenie działania, na każde wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw: Racławice, Wolina i Nowa Wieś, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie sołectwa: Racławice, Wolina, Nowa Wieś wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek, e) uzupełniania na bieżąco mieszanki piaskowo-solnej w pojemnikach rozstawionych na terenie działania, na każde wezwanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectwa Zarzecze, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie sołectwa Zarzecze wg Załącznika nr 6 do SIWZ tj. wykazu dróg, ulic, chodników i placów według standardu zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko - Załącznik nr 7 do SIWZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek: a) odśnieżania nawierzchni ulic, dróg b) zwalczania gołoledzi i śliskości środkami niechemicznymi i chemicznymi oraz ich mieszankami zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960) lub innymi właściwymi przepisami; powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, c) doczyszczania ręcznego jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefach przejść dla pieszych, d) zaopatrzenia we własnym zakresie w materiały tj. piasek i sól oraz ich załadunek,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.