Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
624z dziś
4226z ostatnich 7 dni
15156z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku produkcyjnego w zakresie dostawy, montażu i...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynku produkcyjnego w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia systemu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem i opomiarowaniem

Data zamieszczenia: 2017-10-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: ANDRZEJ FREY "FREY" EXPORT-IMPORT
Pasternik 4G
48-250 Głogówek
telefon: 509322750
Województwo: opolskie
Miasto: Głogówek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Termomodernizacja budynku produkcyjnego stolarni w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia systemu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem i opomiarowaniem.

Termin składania ofert

do dnia 26-10-2017

 

Nazwa zamawiającego

ANDRZEJ FREY "FREY" EXPORT-IMPORT

Numer ogłoszenia

1062549

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 15:00.

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy
FREY EXPORT-IMPORT
ul. Pasternik 4G
48-250 Głogówek

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Frey

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 322 750

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, nowej instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku stolarni ul. Pasternik 4G 48-250 Głogówek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: prudnicki Miejscowość: ul. Pasternik 4G 48-250 Głogówek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wyłonienie wykonawcy, a także zapewnienie w szczególności przejrzystości oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej, nowej instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku stolarni ul. Pasternik 4G 48-250 Głogówek.

Zakres zadań Wykonawcy:
1. Dostawa i montaż kompletnej nowej instalacji fotowoltaicznej, zawierającej m.in.:
- 131 sztuk nowych paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o nie mniejszej łącznej mocy 39,95kWp,
- falownik trójfazowy
- panele o minimalnej mocy 305 Wp, wytrzymałości mechanicznej 5400 Pa, posiadające test elektroluminescencji dla każdego modułu, dodatniej tolerancji mocy, ramie aluminiowej, sprawności nie mniejszej niż 18%, spełniające wymagania normy PN-EN 61730, PN-EN 61215 potwierdzone certyfikatem, posiadające indywidualny numer seryjny nadany przez producenta, podzielone na co najmniej 5 sekcji, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą montażu. Producent paneli musi być jednocześnie dostawcą ogniw do poszczególnych modułów.
- system montażowy konieczny do przymocowania instalacji na dachu (rama aluminiowa), konstrukcja wolnostojąca, przystosowana do danego pokrycia dachowego (papa termozgrzewalna) oraz kąta nachylenia dachu zapewniająca stabilność mocowania i odporność na obciążenia wiatrem i śniegiem,
- inwertery (maksymalna sprawność nie mniejsza niż 98 %, maksymalna ilość inwerterów nie większa niż 2),
- okablowanie AC i DC,
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC typu I i II,
- zabezpieczenie odgromowe budynku dla wykonanej instalacji,
- rozdzielnice elektryczne,
- monitoring produkcji energii w instalacji w czasie rzeczywistym,
- montaż licznika pomiarowego wyprodukowanej energii.
2. Konfiguracja i uruchomienie instalacji.
3. Przegląd termowizyjny pracy paneli fotowoltaicznych.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem dokumentacji wymaganej przez aktualnego dostawcę energii elektrycznej.
5. Udzielenie gwarancji na instalację w zakresie:
- gwarancja na wady ukryte paneli fotowoltaicznych nie krótsza niż 12 lat,
- gwarancja na moc paneli nie krótsza niż 25 lat;
- gwarancja na inwertery nie krótsza niż 5 lat,
- gwarancja na pozostałe elementy instalacji nie krótsza niż 5 lat.

Wykonawca w ramach realizacji zadania musi dodatkowo:
1. Zapewnić materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające certyfikat zgodności, deklarację zgodności, polską aprobatę techniczną lub aktualne polskie atesty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie oraz przekaże je Zamawiającemu na każde żądanie lub w trakcie odbioru końcowego.
2. Utrzymać zaplecze w zakresie napraw, wody użytkowej, energii elektrycznej oraz zabezpieczenia we własnym zakresie maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Opłacić koszty związane z odbiorami wykonanych robót, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, powykonawczej oraz zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań odbiorów a także ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
4. Ująć w cenie przedmiotu zamówienia roboty, które nie są wymienione w przedmiocie zamówienia, a wynikają ze specyfiki i technologii robót.

Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i muszą być gotowe do pracy.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym Zamawiający dokona odbioru instalacji wg protokołu odbioru urządzeń i instalacji wg oferty Wykonawcy wstępnie przyłączonych do sieci elektroenergetycznej stolarni.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania prac polegających na montażu systemu paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem i opomiarowaniem.
2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował minimum 2 zadania polegające na instalacji systemu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 70 kWp, o takim samym charakterze (na dachu) w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty. Do oferty należy załączyć dokumenty (referencje, poświadczenia) potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje instalatorem, który posiada minimum dwuletnie doświadczenie w budowie instalacji fotowoltaicznej, posiada uprawnienia SEP oraz certyfikat UDT potwierdzający jego kwalifikacje do montażu systemów fotowoltaicznych i który będzie czynnie uczestniczącym w realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wskaże osobę spełniającą ww. wymagania w formularzu oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 200 000,00 zł.
2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży kopię polisy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość nie dokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Wypełniony formularz oferty,
- Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykonawcy – referencje lub inny dokument od nabywcy,
- Kopia polisy ubezpieczeniowej,
- Specyfikacja techniczna urządzeń potwierdzająca parametry techniczne urządzeń,
- Schemat instalacji, sporządzony w oparciu o audyt energetyczny jako bazowe warunki projektowe instalacji. Audyt energetyczny jest dostępny w siedzibie Zamawiającego oraz możliwy do uzyskania drogą mailową (andrzejfrey@wp.pl).

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) kryterium „Cena":
Ocenie podlega cena łączna netto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 60 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem:
(Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 60 pkt.

b) kryterium „Termin realizacji przedsięwzięcia":
Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem realizacji, tj. 40 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu realizacji zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin realizacji / termin realizacji danej oferty) * 40 pkt.
Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

ANDRZEJ FREY "FREY" EXPORT-IMPORT

Adres

Pasternik 4G

48-250 Głogówek

opolskie , prudnicki

Numer telefonu

509322750

NIP

7491337786

Tytuł projektu

Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z instalacją systemu OZE w przedsiębiorstwie FREY Export-Import w Głogówku.

Numer projektu

RPOP.03.04.00-16-0002/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.