Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
369z dziś
2818z ostatnich 7 dni
11990z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rozdzielnic elektrycznych i kabli: 1. Przewód YDYp 3x1,5mm2 żo 450/750V mb 1800 2....

Przedmiot:

Dostawa rozdzielnic elektrycznych i kabli: 1. Przewód YDYp 3x1,5mm2 żo 450/750V mb 1800 2. Przewód YDY 3x1,5mm2 żo 450/750V mb 2300

Data zamieszczenia: 2017-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" w Koszalinie
ul. Strefowa 15
75-124, Koszalin
telefon - 94 3470638
faks - 94 3425102
www.pigbzamowieniapubliczne.pl
Biuro@igb-pomerania.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-27 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rozdzielnic elektrycznych i kabli na potrzeby remontu pawilonu zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie, ul. Kolejowa 112 22-100 Chełm
Numer referencyjny: ZP/72/CZB-CH/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozdzielnic elektrycznych i kabli na potrzeby remontu pawilonu zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym w Chełmie, ul. Kolejowa 112 22-100 Chełm. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu dostawy: L.p. Nazwa asortymentu J.m. Ilość 1. Przewód YDYp 3x1,5mm2 żo 450/750V mb 1800 2. Przewód YDY 3x1,5mm2 żo 450/750V mb 2300 3. Przewód YDY 4x1,5mm2 żo 450/750V mb 300 4. Przewód YDYp 4x1,5mm2 żo 450/750V mb 200 5. Przewód YDYp 3x2,5m2 żo 450/750V mb 1000 6. Przewód YDY 3x2,5mm2 żo 450/750V mb 800 7. Puszka instalacyjna p/t fi60 pogłębiana szt. 550 8. Korytko kablowe perforowane 300x110 grubość 0,7mm mb 330 9. Wysięgnik wzmocniony ścienny 40cm do korytek kablowych metalowych szt. 300 10. Przewód P.POŻ FE180/PH90 3x1,5 mb 100 11. Przewód YStYżo 4x1mm2 mb 2100 12. Przewód YDY5x6mm2 450/750V mb 15 13. Przewód LgY 1x10mm2 czarny mb 120 14. Przewód LgY 1x16mm2 czarny mb 920 15. Przewód LgY 1x25mm2 czarny mb 750 16. Przewód LgY 1x10mm2 żółtozielony mb 100 17. Drut ocynkowany fi8 kg 165 18. Maszt odgromowy z podstawą o wysokości 2m kpl. 1 19. Wspornik do drutu fi8 betonowy w tworzywie, podstawa betonowa do przyklejania szt. 230 20. Masa klejąca do wsporników drutu kg 10 21. Złącze krzyżowe jednośrubowe szt. 70 22. Złącze krzyżowe uniwersalne szt. 16 23. Uchwyty do kabli USMPH 3 szt. 4000 24. Taśma aluminiowa cięta 6cm kg 5 25. Taśma aluminiowa cięta 10cm kg 5 26. Rozdzielnica główna, RG, z wyposażeniem kompletna wg załącznika A kpl 1 27. Rozdzielnica TP z wyposażeniem kompletna wg załącznika B lub równoważna kpl 1 28. Rozdzielnica TO1 z wyposażeniem kompletna wg załącznika C lub równoważna kpl 1 29. Rozdzielnica TK1 z wyposażeniem kompletna wg załącznika D lub równoważna kpl 1 30. Rozdzielnica TSZ z wyposażeniem kompletna wg załącznika E lub równoważna kpl 1 31. Rozdzielnica TO2 z wyposażeniem kompletna wg załącznika F lub równoważna kpl 1 32. Rozdzielnica TK2 z wyposażeniem kompletna wg załącznika G lub równoważna kpl 1 33. Rozdzielnica TO3 z wyposażeniem kompletna wg załącznika H lub równoważna kpl 1 34. Rozdzielnica TK3 z wyposażeniem kompletna wg załącznika I lub równoważna kpl 1 35. Rozdzielnica RTG z wyposażeniem, kompletna wg załącznika J lub równoważna kpl 1 36. Zestaw wkrętaków 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm, 8 x 175 mm, PH0 60 mm, PH1 80 mm, PH2 100, PH3 150 mm, izolowane 1000V należy wycenić narzędzia profesjonalne kpl 1 37. Szczypce wielofunkcyjne do prac elektroinstalacyjnych; umożliwiają chwytanie materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, gięcie, gratowanie, cięcie i odizolowywanie przewodów oraz zagniatanie tulejek kablowych 6w1 izolowane wg VDE. szt. 3 38. Nóż monterski ze specjalnie wyprofilowanym ostrzem do ściągania izolacji, składany. Ostrze ze stali INOX nierdzewne, Z blokadą bezpieczeństwa. Do zdejmowania izolacji z kabli PVC. Rękojeść: tworzywo, kolor czerwony. Wymiary: - Długość całkowita przy otwartym ostrzu: 191 mm. - Długość ostrza: 79 mm. należy wycenić narzędzia profesjonalne kpl 1 39. ZESTAW BITÓW 100 SZTUK PH 7x (1 2 3), PZ 7x(1 2 3), T 2x(10 15 20 25 27 30 40), TX(10 15 20 25 27 30 40), INBUS 7x(4 5 6), PŁASKIE 7x(4 6), UCHWYT MAGNETYCZNY, UCHWYT MAGNETYCZNY SZYBKOZMIENNY. należy wycenić narzędzia profesjonalne. kpl 1 40. Szybkozłaczka 3x2,5mm2 szt. 400 41. Szybkozłaczka 4x2,5mm2 szt. 300 42. Szybkozłaczka 5x2.5mm2 szt. 100 43. Szybkozłaczka 8x2,5mm2 szt. 100 3.3. Zamawiający wymaga, aby dostarczane materiały spełniały wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. 3.4. Miejsce dostawy: teren budowy na terenie Zakładu Karnego w Chełmie, ul. Kolejowa 112 22-100 Chełm. 3.5. Termin dostawy Wykonawca ustali z pracownikami Zamawiającego, z wyprzedzeniem, z zachowaniem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 6. 3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt na teren budowy i dokona wyładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 3.7. Dokumenty, potwierdzające spełnianie przez dostarczany asortyment wymagań lub cech, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności atesty i certyfikaty, Wykonawca dostarczy wraz z każdą dostawą. 3.8. Dostarczany towar musi być pełnowartościowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych. 3.9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar spełnia warunki techniczne określone przez Polskie Normy, potwierdzone przez oświadczenie producenta. 3.10. Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 3.11. Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy. 3.12. Pozostałe warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr B do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 31680000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31200000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: w terminie do 30 dni (termin maksymalny) od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku, którego spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr C do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) w celu potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom lub cechom określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, także w zakresie równoważności – w przypadku oferowania produktów równoważnych: a) kart katalogowych produktów, b) atestów, certyfikatów lub świadectw jakości załączonych do produktu przez producenta. c) opisu technicznego urządzeń.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy: 1) gdy zachodzi konieczność zastąpienia materiału innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zmiana wynika ze zmiany producenta albo sytuacji, gdy producent zakończył produkcję, 2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 3) zmiany terminu dostawy – całości lub części w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.