Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
531z dziś
4133z ostatnich 7 dni
15063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej i...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną oraz dostawa i montaż 2 sztuk suwnic

Data zamieszczenia: 2017-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: AJ PROFIBUD SP. Z O. O. SP. K.
36-016 Chmielnik 277 b
telefon: (17) 230 40 34
Fax: (17) 230 40 34
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chmielnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-03 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną oraz dostawa i montaż 2 sztuk suwnic

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

 

Nazwa zamawiającego

AJ PROFIBUD SP. Z O. O. SP. K.

Numer ogłoszenia

1062577

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. 36-016 Chmielnik 277 b do dnia 3 listopada 2017 r. do godz. 9:00.
2. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania niezwłocznie po zakończeniu badania ich ofert pod względem zgodności z Zapytaniem ofertowym na stronie internetowej Zamawiającego: www.ajprofibud.pl
3. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.11.2017 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@ajprofibud.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Śmiałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 23-04-034 wew. 21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady uczciwej konkurencji określonej w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Postępowanie dotyczy zakupu maszyny w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3 D” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0922/15), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP:

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynków
45155500-2 Obiekty użyteczności publicznej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne i sanitarne
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45110000-1 Roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
42414210-6 Suwnice
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego. W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji prac i zadań objętych ww. zamówieniem uzupełniającym. W takiej sytuacji należne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie podwyższone o wartość wykonanych dodatkowych prac.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
10. Użyte w Zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:
• „Zamawiający”: "AJ PROFIBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
• „Postępowanie”: postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszego
Zapytania ofertowego,
• „Zamówienie”: należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w sposób
szczegółowy opisany w rozdziale II Zapytania ofertowego,
• „Wykonawca”: podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
1. Przedmiotem postępowania jest rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną oraz dostawa i montaż 2 sztuk suwnic w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3 D”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie Dokumentacji Technicznej, tj.: Projektu budowlanego „Budowa hali magazynowej z częścią socjalną oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działkach o nr ewidencyjnych 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku.
3. Dokumentacja Techniczna może służyć Wykonawcy wyłącznie do przygotowania oferty. Niedopuszczalne jest jej wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu oraz udostępnianie osobom postronnym.
4. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z Dokumentacją Techniczną.
5. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej jest do pobrania na stronie Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady uczciwej konkurencji określonej w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
Postępowanie dotyczy zakupu maszyny w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3 D” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.04.01-18-0922/15), realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: 1 Rozwój MŚP:

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno – magazynowej i budowa nowej hali magazynowej z częścią socjalną oraz dostawa i montaż 2 sztuk suwnic w ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3 D”. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku.
2. Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie Dokumentacji Technicznej, tj.: Projektu budowlanego „Budowa hali magazynowej z częścią socjalną oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działkach o nr ewidencyjnych 2328/17 i 2328/26 w Chmielniku.
3. Dokumentacja Techniczna może służyć Wykonawcy wyłącznie do przygotowania oferty. Niedopuszczalne jest jej wykorzystywanie w jakimkolwiek innym celu oraz udostępnianie osobom postronnym.
4. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się z Dokumentacją Techniczną.
5. Wersja elektroniczna dokumentacji technicznej jest do pobrania na stronie Zamawiającego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynków
45155500-2 Obiekty użyteczności publicznej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne i sanitarne
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45110000-1 Roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262300-4 Betonowanie
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
42414210-6 Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
• rozpoczęcie – po zawarciu umowy,
• zakończenie - do dnia 15.05.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) złożą oświadczenie (zamieszczone w treści Formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego), że posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie niniejszego Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia;
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) złożą oświadczenie (zamieszczone w treści Formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego), że posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) w okresie ostatnich 5 (pięciu) latach przed dniem ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty polegających na budowie obiektu kubaturowego (kompleksowe wykonanie obiektu w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m³ i wartości całkowitej inwestycji nie mniejszej niż 2 800 000,00 zł brutto, (zał. nr 3)
b) złoży oświadczenie (zał. nr 2), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego Zamówienia.

Potencjał techniczny

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż na okres wykonania zamówienia będzie dysponował osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie i posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:
a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji Kierownika Budowy przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego (kompleksowe wykonanie obiektu w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m³ i wartości całkowitej inwestycji nie mniejszej niż 2 800 000,00 zł brutto,
b) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m³ i wartości całkowitej inwestycji nie mniejszej niż 2 800 000,00 zł brutto,
c) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe( liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych), w tym z doświadczeniem w sprawowaniu funkcji Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych w przy realizacji min. 1 inwestycji związanej z budową obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m³ i wartości całkowitej inwestycji nie mniejszej niż 2 800 000,00 zł brutto,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż
1 000 000,00 PLN
b) Posiada opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 800 000,00 zł na terenie Polski,
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, określonych w niniejszym rozdziale, według formuły spełnia / nie spełnia - w oparciu o analizę treści oświadczeń i dokumentów, jakie na potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu dostarczą Oferenci.

Dodatkowe warunki

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy nr 45 8642 1139 2013 3920 3498 0001
4. z dopiskiem: „Wadium do przetargu na budowę hali produkcyjnej ramach projektu pn. „Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3D” .
5. Oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy wadium w formie pieniężnej) musi zostać, pod rygorem odrzucenia oferty, zdeponowany w siedzibie Zamawiającego do terminu złożenia ofert, a kserokopia (dotyczy również formy pieniężnej – polecenie przelewu, dowód wpłaty w kasie Zamawiającego (KP)) potwierdzona za zgodność z oryginałem, musi zostać załączona do złożonej oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (uznanie rachunku Zamawiającego) lub w kasie Zamawiającego.
6. W przypadku wpłaty wadium na rachunek bankowy, Wykonawca winien zamieścić w ofercie kopię polecenia przelewu. Wymagane jest, aby kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji konieczne jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za: uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy, nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zamieszczenia w ofercie nieprawdziwych oświadczeń lub informacji. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie ważności gwarancji, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium oraz, że jest ona nieprzenoszalna.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie go w innej formie niż określona w ust. 2 bądź wadium wniesione w innej formie niż pieniężna nie będzie spełniać ww. wymogów - zostanie wykluczony z postępowania.
9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcom niezwłocznie po:
1) Wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert
2) Wyborze najkorzystniejszej oferty
3) Odrzuceniu oferty Wykonawcy w związku z niespełnieniem przesłanek materialnych i formalnych określonych w Zapytaniu ofertowym.
4) Zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
10. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana będzie zwrócone po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia jej wykonania. Wadium tego Wykonawcy zostanie zatrzymane albo dochodzone będzie roszczenie z gwarancji w przypadku, gdy:
1) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
2) Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy.
3) Wykonawca zawarł w ofercie nieprawdziwe oświadczenia lub informacje.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu
a określonych w niniejszym rozdziale, Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Aktualny dokument rejestrowy (dotyczy wyłącznie podmiotu, którego danych rejestrowych nie można ustalić na podstawie wydruku aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępnionych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pllub na podstawie zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej): - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione (zgodnie z dokumentem rejestrowym), dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert;
b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych– wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
d) Oświadczenie wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym – (zał. nr 6 do Zapytania ofertowego)
e) Oświadczenie (zał. nr 2 do Zapytania ofertowego), że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem Zamówienia a także niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
f) Wykaz wykonanych robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed dniem ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzający wykonanie co najmniej dwóch robót polegających na budowie obiektu kubaturowego (kompleksowe wykonanie obiektu w branży: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej) o kubaturze nie mniejszej niż 12 000 m³ i wartości całkowitej inwestycji nie mniejszej niż 2,8 mln zł brutto, (zał. nr 3 do Zapytania ofertowego), wraz z dokumentami potwierdzającymi ich terminowe i należyte wykonanie oraz zakres tj. referencje, poświadczenia.
g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 4 do Zapytania ofertowego)
h) Zaświadczenie z banku o posiadaniu, na dzień otwarcia ofert dobrej sytuacji ekonomicznej tj. posiadanych środkach na koncie w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł wystawione nie wcześniej niż 6-miesiące przed upływem terminu składania ofert.
i) Kopię opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 800 000,00 zł na terenie Polski,
j) Wypełniony druk „Formularz ofertowy” (zał. nr 1 do Zapytania ofertowego).
k) Jako załącznik do Formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oraz gwarancji. Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = Najniższa ofertowa cena netto x 100 x92%
Cena netto oferty ocenianej
2. Punkty w ramach kryterium okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty licząc od daty odbioru końcowego robót licząc od daty odbioru końcowego robót uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu będą przyznawane na podstawie poniższego wzoru, przy czym minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja to okres 36 miesięcy.
- okres gwarancji powyżej 59 miesięcy -8 pkt
- okres gwarancji od 53-59 miesięcy- 6 pkt
- okres gwarancji od 45-52 miesięcy – 4 pkt
- okres gwarancji do 37 – 44 miesięcy – 2 pkt
- okres gwarancji 36 miesięcy– 0 pkt
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 1 oraz 2.
5. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za realizację przedmiotu Zamówienia.
6. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.
7. Zamawiający odrzuca oferty jeżeli:
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
• oferta jest niepełna lub nie spełnia wymagań niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

2. Dokumenty składane przez podmioty posiadające swą siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może przedłożyć dokumentów wymienionych w pkt. VII ust. 1 - składa ich odpowiedniki wystawione w terminach pozwalających na ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
b) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII
ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

AJ PROFIBUD SP. Z O. O. SP. K.

Adres

36-016 Chmielnik

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

(17) 230 40 34

Fax

(17) 230 40 34

NIP

8133643267

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek przez firmę AJ Profibud nowej gamy przestrzennych trójwymiarowych elementów zbrojeń 3D

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0922/16-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.