Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
640z dziś
4243z ostatnich 7 dni
15172z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa ogrodzenia

Przedmiot:

Naprawa ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2017-10-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo 76
Telefon: 91/822-51-00
Faks: 91/416-20-00
E-mail: sylwia.madczak@gkpge.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowe Czarnowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-03 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa ogrodzenia wokół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie
Numer postępowania GEK/PMR-ELD/14290/2017
Opis zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa ogrodzenia wokół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiajacy wymaga niezależnie od rękojmi udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający zaleca Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także z warunkami mogącymi mieć wpływ na przygotowanie oferty. W sprawie dokonania wizji należy ustalalić termin z Panem Jarosławem Majszyk, tel. 91/822-57-01, e-mail: jaroslaw.majszyk(at)gkpge.pl
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia Roboty budowlane
Okres związania ofertą
przez okres 60 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi:
a) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował, co najmniej jedną pracę budowlaną zbliżoną do przedmiotu zamówienia tj. polegającą na wykonaniu ogrodzenia lub nawierzchni betonowej placu, parkingu lub drogi.
2) podczas realizacji przedmiotu zamówienia dysponować, co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz opłacone składki w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić obowiązki Kierownika Budowy.

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

Szczegółowe wymagania zawiera SIWZ.
Informacje o wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert Naprawa ogrodzenia wokół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie:
Cena - 100,00%
Miejsce składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w Oddziale Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej w Budynku Dyrekcyjnym Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie, pokój nr 002, lub wysłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo.
2. Koperta zawierająca ofertę winna być oznaczona nazwą Wykonawcy i zapisem:
Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Adresat: PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo
Oferta na wykonanie zamówienia pn.:
„Naprawa ogrodzenia wokół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”
Nie otwierać przed 03.11.2017 r. godz. 11.00
Postępowanie nr GEK/PMR-ELD/14290/2017/PMR3
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2017-11-03 11:00
Miejsce realizacji zamówienia PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra, 74-100 Nowe Czarnowo 76
Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: do 29.12.2017 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji Oznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_w.png" title="Oznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://swpp.gkpge.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o SIWZ
Miejsce pobrania SIWZ strona internetowa www.zedolnaodra.pgegiek.pl
Dni pobrania SIWZ
od poniedziałku
do poniedziałku
Godziny pobrania SIWZ  
Opłata za SIWZ  
Uwagi . PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Warunkiem zakończenia postępowania i udzieleniem zamówienia jest uzyskanie wymaganych zgód organów korporacyjnych Spółki.
2. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
3. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zobowiązany będzie wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013r. poz. 492), przez uprawniony i upoważniony personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828 ze zmianami.
4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. Zamawiający może wnioskować zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawców w Grupie Kapitałowej PGE, o umieszczenie Wykonawcy na liście niekwalifikowanych Wykonawców.
5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych z zastrzeżeniem postanowień z pkt. 6.7.1.4 Procedury. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający rekomenduje wybór oferty z niższą ceną.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Wykonawca, przystępując do udziału w postępowaniu oświadcza, iż zapoznał się z obowiązującymi w GK PGE Kodeksem Etyki dostępnym na stronie: www.gkpge.pl/media/pdf/Kodeks_etyki_PGE_FINAL.pdf oraz Dobrymi Praktykami Zakupowymi dostępnymi na stronie: http://www.gkpge.pl/bip/przetargi i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania, w toku postępowania jak i realizacji umowy, przez Wykonawcę, jego podwykonawców, współpracowników oraz osoby, przy pomocy, których realizowana będzie umowa, pod rygorem rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, ewentualnie zawartej umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.