Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
531z dziś
4133z ostatnich 7 dni
15063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany...

Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku

Data zamieszczenia: 2017-10-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
91048 , Łódź
telefon - 426 652 295
faks - 426 652 080
www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
zampub@ld.policja.gov.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18.
Numer referencyjny: FZ-2380/36/17/SS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy wraz z termomodernizacją i modernizacją oświetlenia i zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek pobytowo – konferencyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29-31 ustawy wskazano w Programie Funkcjonalno – Użytkowym zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. 3.Zamówienie zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wszystkich kondygnacji użytkowych oraz podestu wejściowego i schodów zewnętrznych od strony balkonów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych (montażu dźwigu), modernizacji budynku garażowego, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian na gruncie oraz wykonania robót na podstawie opracowanych projektów. 4. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia wskazuje pkt. 1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do projektu budowlanego oraz wykonania robót wskazuje pkt. 2 tego programu. Załącznikiem do PFU są: - Audyt energetyczny; - Przegląd 5 – letni; - Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w/w budynku. 5. W celu zapoznania się z budynkiem, na którym przewidziane są roboty budowlane dotyczące przebudowy i termomodernizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wspólnej dla wszystkich Wykonawców w terminie: 26.10.2017 r. godz. 14:00. 6. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ. 7.Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu. 9. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 10. Wymagany okres gwarancji- minimum 61 miesięcy od dnia odbioru robót. 11. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego lub równoważne o tym samym lub wyższym standardzie. 12. Zamawiający za asortyment równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany materiał lub urządzenie jest równoważny do określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w paragrafie 14 wzoru umowy- załącznik nr 10 do SIWZ. 14. Fakturowanie: częściowe, po zakończeniu określonego harmonogramem rzeczowo-finansowym etapu robót, którego ilości i prawidłowe wykonanie potwierdzi inspektor nadzoru. Wartość faktur nie mniejsza niż 500 000,00 zł/ brutto 15.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/ podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych. Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy między innymi osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.): kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-0
45310000-3
45330000-9
45340000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie robót budowlanych do dnia 30.05.2018 r. Zakończenie całego zadania inwestycyjnego - wykonanie przedmiotu umowy do dnia 29.06.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.wiedza i doświadczenie- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - tym okresie: dwa zadania budowlane o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN/ brutto każde zadanie, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj) polegających na przebudowie/budowie budynku/ budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) oraz załączą dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. (Załącznik nr 7 do SIWZ) 2. Osoby- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe: W związku z powyższym Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami skierowanymi do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną osobą projektanta odpowiedzialną za świadczenie usług projektowych – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lat praktyki przy projektowaniu, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do projektowania zgodnie z wymogami prawnymi w branży: architektonicznej; b) co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami prawnymi w branży: konstrukcyjno - budowlanej; Kierownik budowy może być jednocześnie kierownikiem robót jednej lub w kilku branżach. - co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót sanitarnych) posiadająca uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami prawnymi w branży: sanitarnej; - co najmniej jedną osobą (kierownikiem robót elektrycznych) posiadająca uprawnienia budowlane zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 3 lata praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami prawnymi w branży: instalacji elektrycznych; Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Podmioty trzecie 3.1. Zgodnie z art. 22a ust 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.3. Zobowiązanie powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego do udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu, wskazywać jego rodzaj oraz okres, na jaki odpowiedni zasób zostanie udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. Wzór oświadczenia – załącznik nr 9 do SIWZ. 3.4. Zobowiązanie należy złożyć z ofertą w formie oryginału, w formie pisemnej, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego. 3.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu z pkt 8.2.3. SIWZ oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 3.6. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 8.2.3. SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Nie dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.1. SIWZ. Wzór Wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania robotami budowlanymi w charakterze kierowników budowy i robót wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 8.2.3.2. SIWZ . Wzór Wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1./jeżeli dotyczy/ zobowiązanie podmiotu trzeciego - wg załącznika nr 9 do SIWZ 2. oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634)- wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ -Wykonawca składa oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy zł) Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi. Szczegółowy opis udzielania zaliczek określono w paragrafie 14 wzoru umowy- załącznik nr 10 do SIWZ.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
www.soldea.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, na zasadach określonych w art. 91a – 91e ustawy Pzp. 2. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna na stronie: www.soldea.pl. 3. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie zmienne kryterium: cena z uwzględnieniem punktacji otrzymanej z oceny ofert dokonanej przed aukcją. 4. W toku aukcji oferta będzie mogła zostać zmieniona w zakresie kryterium w taki sposób by całkowita nowa oferta była korzystniejsza od oferty poprzedniej wykonawcy. 5. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktacja będzie przeliczana do 8 miejsca po przecinku. 6. Ofertą w toku aukcji jest składanie w wartości brutto podobnie jak oferta przed aukcją.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Zamawiający w toku aukcji podaje na bieżąco informacje o ofercie własnej wykonawcy, jej punktacji i klasyfikacji w rankingu wszystkich ofert oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty a także informacje o terminie otwarcia i zamknięcia aukcji przez cały czas trwania aukcji do jej zamknięcia, w cyklach związanych z odświeżaniem ekranu.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Aukcja rozpocznie się w wyznaczonym w zaproszeniu terminie. Zaproszenie podaje także planowany termin zakończenia aukcji. Jeżeli w określonym w zaproszeniu czasie pojawi się oferta dowolnego wykonawcy to mogą nastąpić dogrywki opisane w sposobie zakończenia aukcji elektronicznej podane z zaproszeniu. Wszystkie składane oferty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym. Podpisanie oferty w komputerze nie jest jednoczesne z jej przyjęciem przez system. Każda złożona (wysłana) oferta przed przyjęciem jest automatycznie weryfikowana w zakresie ważności podpisu kwalifikowanego. Aukcja jednoetapowa, planowany czas trwania 20 minut
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Wykonawca po zalogowaniu do systemu ma możliwość składania kolejnych ofert od momentu otwarcia aukcji. • Pierwszym warunkiem przyjęcia oferty przez system jest to by była ona korzystniejsza od poprzedniej oferty wykonawcy w zakresie całkowitej punktacji wszystkich elementów oferty. • Drugim warunkiem przyjęcia oferty jest jej złożenie i przyjęcie przez system w trakcie trwania aukcji. Ofertę wprowadza się do formularza w systemie aukcyjnym www.soldea.pl i podpsuje podpisem kwalifikowanym online. • Kolejne oferty wykonawcy muszą być zmieniane co najmniej o minimalną wartość postąpienia: Dla ceny – 30 000,00 zł Dla gwarancji- punktacja stała przyjęta po ocenie ofert dokonanej przed aukcją
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: System operacyjny Windows 7/8/10. Przeglądarka internetowa IE / FireFox do wersji 51. Tylko wersje 32-bitowe. Przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0 Zainstalowane bezpłatne oprogramowanie Java (wersja 32-bitowa) Włączona obsługa kodu JavaScript Stabilne połączenie z internetem Wyłączona obsługa przez serwer proxy Elektroniczny podpis kwalifikowany Zastosowanie się do aktualnych przed aukcją zaleceń na stronie operatora na stronie www.soldea.pl
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 1. Wykonawca w zaproszeniu do aukcji otrzyma indywidualny identyfikator dostępu do aukcji na adres mailowy podany w oświadczeniu rejestracyjnym składanym wraz z ofertą. Za pomocą identyfikatora Wykonawca przeprowadzi proces rejestracji w systemie aukcyjnym www.soldea.pl zgodnie z instrukcją operatora platformy, wraz z testem podpisu elektronicznego. 2. Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie www.soldea.pl w dziale „Platforma Przetargowa” oraz w instrukcjach postępowania udostępnianych wraz z zaproszeniem do elektronicznego składania ofert. 3. Posiadanie przez wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego złożył oświadczenie rejestracyjne, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 20

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Aukcja rozpocznie się w wyznaczonym w zaproszeniu terminie. Zaproszenie podaje także planowany termin zakończenia aukcji. Jeżeli w określonym w zaproszeniu czasie pojawi się oferta dowolnego wykonawcy to mogą nastąpić dogrywki opisane w sposobie zakończenia aukcji elektronicznej podane z zaproszeniu.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany oraz ich zakres określono we wzorze umowy- załącznik nr 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.