Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
440z dziś
2888z ostatnich 7 dni
12060z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji...

Przedmiot:

Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologiczne

Data zamieszczenia: 2017-10-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji
ul. Marcina Kasprzaka 25A
01-224 Warszawa

Oddział w Sanoku
ul. Sienkiewicza 12
38-500 Sanok
Telefon: (13) 46 52 387
Fax: (13) 46 52 384
sanok.przetargi@pgnig.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sanok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-10-30 11:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
  Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa mobilnych agregatów sprężarkowych - 7 szt.”

Zamawiający

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji ul. Marcina Kasprzaka 25A 01-224 Warszawa Polska
Telefon (13) 46 52 387 Fax (13) 46 52 384 sanok.przetargi@pgnig.pl www.pgnig.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z kontrahentami

  Jacek Wojtowicz, Dział Przetargów i Umów, Tel.: (13) 46 52 113.

Termin wykonania zamówienia

 
wymagany  
a) rozpoczęcie: z dniem zawarcia Umowy, Rozpoczęcie robót budowlano - montażowych - po protokolarnym przekazaniu Terenu Prac. b) przygotowanie miejsca montażu sprężarki/rek, w tym ułożenie płyty/płyt montażowej/wych - do 10 dni od daty przekazania Terenu Prac. c) zakończenie w tym pełne i należyte wykonanie przedmiotu Umowy - do 4 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania Terenu Prac, w tym podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. Przewidywany termin przekazania Terenu Prac: pierwsza dekada listopada 2017 r.

Informacje na temat wadium

  1. Warunkiem uczestniczenia w postępowaniu jest wniesienie wadium przed terminem składania ofert w pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Za termin wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Kwota wadium wynosi:
Dla części I zamówienia: 1 000,00 zł,
Dla części II zamówienia: 1 000,00 zł,
Dla części III zamówienia: 1 000,00 zł.
W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja ta powinna zostać udzielona na okres nie krótszy niż termin związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w następujący sposób:
a) w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego w Banku Handlowym, nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121 z adnotacją Wadium:
CRZ: NL/PGNG/17/2337/GE/DIS część ... „Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa mobilnych agregatów sprężarkowych - 7 szt”,
b) w gwarancjach - oryginał powinien być dostarczony do Działu Finansowego Oddziału w Sanoku, pokój nr 201 A, ul. Sienkiewicza 12. Brak oryginału gwarancji skutkuje wykluczeniem Wykonawcy, a w konsekwencji odrzuceniem oferty. Dokument ten nie jest uzupełniany.
Kserokopia dowodu wniesienia wadium musi być załączona do oferty.
3. W przypadku gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi na to zgodę, powinien on jednocześnie przedłużyć termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej jako wadium.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Wymaga się podania przez Wykonawcę w jego ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.
5. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu, może być zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jest wymagane.
6. Zwrot wadium dokonywany jest:
a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu umowy i po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy takie jest wymagane, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia postępowania, nie później jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
c) wszystkim Wykonawcom - z chwilą unieważnienia postępowania,
d) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
e) na pisemny wniosek Wykonawcy, który został wykluczony, lub którego oferta została odrzucona.
7. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli Wykonawca:
a) wycofa lub zmodyfikuje ofertę po upływie terminu składania ofert,
b) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez niego ofercie,
c) nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert

  Spośród ofert nieodrzuconych dla każdej części, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą (z największą liczbą punktów), kierując się następującym kryteriumi sposobem oceny - dla każdej części:
Cena brutto - 100%
(najniższa cena brutto badanych ofert/cena brutto oferty badanej) x 100

Warunki uczestnictwa

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody), nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu,
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie innej pomyłki polegającej na niezgodności z wymaganiami Zamawiającego, o której mowa w rozdz. XIII pkt 3 SIWZ,
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione, jeżeli:
b) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało wpływ na wynik postępowania;
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki;
e) udzielenie zamówienia na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG S.A.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
8. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane prze Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VII pkt 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwie pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie są zobowiązane udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w toku postępowania o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
10. Warunki szczegółowe udziału:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat roboty budowlano - montażowe (co najmniej 1 zadanie) w zakresie budowy instalacji technologicznej w zakładzie górniczym wydobywającym kopaliny (gaz ziemny, ropa naftowa) metodą otworową na kwotę nie mniejszą niż 100000,00 zł netto wraz z załączeniem poświadczenia należytego wykonania - warunek wspólny dla każdej części zamówienia.
Przez instalację technologiczną (w tym przypadku) rozumie się wybudowanie wszelkich urządzeń na ośrodku zbioru gazu ziemnego/ropy naftowej zakładu górniczego lub w strefach przyodwiertowych (np. instalacja osuszania, odsiarczania, separacji węglowodorów, stabilizacji ropy, wyposażenia napowierzchniowego odwiertów) związanych bezpośrednio z przygotowaniem węglowodorów do spełnienia norm handlowych oraz ich magazynowaniem (z wyłączeniem instalacji bądź obiektów pomocniczych);
b) będą posiadać w czasie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 500000,00 zł - warunek wspólny dla każdej części zamówienia;
c) wykonawstwo zadania będą realizować pod kierownictwem osób posiadających stwierdzone kwalifikacje w specjalności budowlanej (w zakresie specjalności określonych w Prawie Budowlanym - art. 14) do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w PGNiG Oddział w Sanoku wydanymi przez Urząd Górniczy lub PGNiG o/Sanok i posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stosownie do wymagań prawa budowlanego.

11. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu
o regułę spełnia / nie spełnia.

INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji lub ofert, bądź terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym i nie wszczęto wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości, podając jednocześnie podstawę prawną wystawienia tych dokumentów,
b) oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. VI pkt 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania, w oparciu o rozdz. VI pkt 2 lit. a-g oraz oświadczenia o niezgłaszaniu roszczeń wobec Zamawiającego (wzór oświadczeń stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ),
c) dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu,
d) kopia dowodu wniesienia wadium,
e) kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem składników cenotwórczych wraz ze wszystkimi branżami, który będzie miał charakter informacyjno - pomocniczy (na płycie CD w wersji pdf oraz wersji źródłowej - preferowany program kosztorysowy Rodos (pliki .xml, .rds, lub .ath) wraz ze złożeniem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku prac związanych z oprogramowaniem należy je wyceniać w oparciu o stosowną stawkę godzinową i liczbę roboczogodzin,
f) potwierdzona odpowiednimi referencjami informacja w formie wykazu z rozdziału VI pkt 10 lit. a) SIWZ,
g) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. b) SIWZ
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ),
h) oświadczenie na potwierdzenie warunku z rozdziału VI pkt 10 lit. c)
SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).
2. Wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo). W przypadku dokumentu wygenerowanego automatycznie (wydruk z systemu komputerowego) nie wymaga się poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem ani jego podpisania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład konsorcjum musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Pozostałe dokumenty/oświadczenia składa przedstawiciel podmiotów występujących wspólnie.
5. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez spółkę cywilną, każdy przedsiębiorca wchodzący w skład spółki cywilnej musi złożyć osobno dokument, o którym mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 lit. a) oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Warunki dotyczące ofert

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ

  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania

  Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Inne uwagi

  NAZWA I TRYB POSTĘPOWANIA:

1. Nazwa: „Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa mobilnych agregatów sprężarkowych - 7 szt.”.
2. Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień w PGNiG SA, dostępną na stronie www.przetargi.pgnig.pl w zakładce Regulacje.
3. Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania negocjacji, z uwzględnieniem poniższych zasad:
a) negocjacje mogą zostać przeprowadzone po złożeniu ofert przez Wykonawców,
b) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę) lub z dwoma Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty,
c) o terminie, miejscu, i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony wraz z przekazaniem zaproszenia do negocjacji,
d) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub dwóch rundach negocjacyjnych,
e) negocjacje będą mieć charakter poufny.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6. Po zakończeniu postępowania przetargowego, Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone lub nie wybrane zobowiązują się do niezwłocznego zwrotu lub usunięcia (zniszczenia) wszystkich informacji, danych, SIWZ utrwalonych w formie pisemnej lub elektronicznej, pod rygorem odpowiedzialności za powstałą wskutek tego zaniechania szkodę.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Montaż kontenerowych sprężarek gazu (4 szt.) wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zabudowa mobilnych agregatów sprężarkowych - 7 szt.” zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia został objęty kodem CPV: 45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego.
3. Z uwagi na różne lokalizacje, przedmiot zamówienia podzielony został na części:
­ Część I - Montaż kontenerowej sprężarki gazu na OZG Łukowa - KGZ Tarnogród,
­ Część II - Montaż kontenerowej sprężarki gazu na OZG Biszcza - Księżpol - KGZ Tarnogród,
­ Część III - Montaż kontenerowych sprężarek gazu (2 szt.) na OZG Wola Obszańska - KGZ Lubaczów.
4. Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - w miejscach lokalizacji wskazanych w zamówieniu - montażu kontenerowych sprężarek gazu wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej, istniejącej w miejscu lokalizacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Ośrodek Zbioru Gazu Łukowa (KGZ Tarnogród) - 1 szt.
2) Ośrodek Zbioru Gazu Biszcza-Księżpol (KGZ Tarnogród) - 1 szt.
3) Ośrodek Zbioru Gazu Wola Obszańska (KGZ Lubaczów) - 2 szt.
Kontenerowe sprężarki gazu będą stanowiły dostawę Inwestora. Dostarczone będą na miejsca docelowej lokalizacji przez Dostawcę sprężarek w konfiguracji dostosowanej do potrzeb transportu drogowego (chłodnica wentylatorowa oddzielona będzie od skidu sprężarki, zdemontowane tłumiki wlotu i wylotu powietrza i inne wystające elementy konstrukcji).
Sprężarki w miejscu lokalizacji posadowione będą na specjalnych płytach montażowych. Płyty montażowe będą stanowiły również dostawę Inwestora. Dostarczone zostaną przez Wykonawcę płyt w postaci zestawu składającego się z 9 szt. prefabrykowanych płyt żelbetowych (jeden zestaw dla każdej sprężarki) i złożone w pobliżu miejsca zabudowy sprężarek na docelowych lokalizacjach.
Ułożenie i scalenie płyty montażowej wraz z wykonaniem utwardzenia gruntu pod płytą wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w załączniku nr 2 do SIWZ „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA”:
1) Opis przedmiotu zamówienia.
2) Instrukcja montażu z wytycznymi dla agregatu.
3) Dokumentacja projektowa dla części I zamówienia:
a. PROJEKT WYKONAWCZY inwestycji „Montaż kontenerowej sprężarki gazu wraz z podłączeniem do instalacji technologicznej OZG Łukowa - KGZ Tarnogród”, branża: mechaniczna, budowlana, elektryczna,
b. PRZEDMIAR ROBÓT,
4) Dokumentacja projektowa dla części II zamówienia:
a. DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH inwestycji „Zabudowa sprężarki gazu na OZG Biszcza - Księżpol - KGZ Tarnogród”,
b. PRZEDMIAR ROBÓT, branża: mechaniczna, elektryczna, budowlana,
5) Dokumentacja projektowa dla części III zamówienia:
a. DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH inwestycji „Zabudowa sprężarek gazu na OZG Wola Obszańska - KGZ Lubaczów”,
b. PRZEDMIAR ROBÓT, branża: mechaniczna, elektryczna, budowlana.
5. Wykonawca odpowiada za należytą wycenę przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie niezbędne prace i czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, również takie, które nie zostały ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ.
Wykonawca na etapie postępowania przetargowego może zgłaszać Zamawiającemu swoje uwagi do załączonych materiałów przetargowych na zasadach określonych w rozdziale IV pkt 3 SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż wynagrodzenie za należyte wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało w formie ryczałtu - art. 6 projektu umowy.
6. Lokalizacja Inwestycji.
Roboty budowlano - montażowe wykonywane będą na miejscach docelowej lokalizacji kontenerowych sprężarek gazu - zgodnie z poniższym zestawieniem:
­ dla części I zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Łukowa w miejscowości Łukowa, gminna Łukowa, pow. biłgorajski, woj. lubelskie (ośrodek administrowany przez Kopalnię Gazu Ziemnego Tarnogród),
­ dla części II zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Biszcza - Księżpol w miejscowości Biszcza, gmina Biszcza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie (ośrodek administrowany przez KGZ Tarnogród).
­ dla części III zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Wola Obszańska w miejscowości Ułazów, gmina Stary Dzików, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie (ośrodek administrowany przez KGZ Lubaczów).
7. Zadanie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Okręgowym Urzędzie Górniczym - stosownym dla danej lokalizacji. Zgłoszenie nie wchodzi w zakres zamówienia (dokonane zostanie przez Wykonawcę prac projektowych).
8. Wymagane jest, aby wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z:
- ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (z późn. zm.),
- ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(z późn. zm.),
- ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (z późn. zm.),
- dyrektywami Unii Europejskiej,
- rozporządzeniami wykonawczymi do ustaw jak również innymi ustawami i rozporządzeniami, jeżeli ich przepisy odnoszą się do projektowanego zakresu,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
- najnowszą wiedzą techniczną i doświadczeniem inżynierskim,
- obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,
- zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane prawem i przepisami szczególnymi uprawnienia i kwalifikacje.
10. Wykonawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji Umowy, jak i podczas całego okresu jej obowiązywania, do posiadania wszelkich zezwoleń, decyzji administracyjnych, licencji, uprawnień lub innych uzgodnień w zakresie ochrony środowiska, wymaganych do prowadzenia tego rodzaju prac.
11. Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów powstałych podczas wykonywanych prac zobowiązuje się do ich zagospodarowania na swój koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za wyjątkiem odpadów wskazanych przez Kierownika kopalni danego obiektu.
12. Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbędnych materiałów (gruz, ziemia itp.) oraz zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy.
13. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej odpowiednio na terenie Inwestycji. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z kierownikiem zakładu górniczego, stosownym dla miejsca realizacji poszczególnych części zamówienia:
­ dla części I - kier. KGZ Tarnogród, tel. 84 68 90 186,
­ dla części II - kier. KGZ Tarnogród, tel. 84 68 90 186,
­ dla części III - kier. KGZ Lubaczów, tel. 16 631 86 80.

Przed przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osób upoważnionych, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach PGNiG Oddziału w Sanoku.

FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie realizacji zamówienia - oddzielną dla każdej części zamówienia objętej ofertą - po uprzednim przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto (dla każdej części zamówienia) na okres wykonania umowy i rękojmi. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy Wykonawca wniesie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym, nr konta 45 1030 1508 0000 0005 0190 1121.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  1. Miejsce i termin otrzymania SIWZ: PGNiG SA Warszawie Oddział w Sanoku,
Dział Przetargów i Umów, pokój 231 A, tel.: (13) 46 52 113, fax: (13) 46 52 384,
e-mail: sanok.przetargi@pgnig.pl. SIWZ dostępna jest ponadto na stronie Zamawiającego www.przetargi.pgnig.pl.
2. Wykonawca otrzyma dokumentację przetargową w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00, pokój 231 A, lub pocztą (również elektroniczną) po uprzednim zamówieniu faxem lub e-mailem.

Miejsce wykonania

  Lokalizacja Inwestycji. Roboty budowlano - montażowe wykonywane będą na miejscach docelowej lokalizacji kontenerowych sprężarek gazu - zgodnie z poniższym zestawieniem: dla części I zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Łukowa w miejscowości Łukowa, gminna Łukowa, pow. biłgorajski, woj. lubelskie (ośrodek administrowany przez Kopalnię Gazu Ziemnego Tarnogród), dla części II zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Biszcza - Księżpol w miejscowości Biszcza, gmina Biszcza, pow. biłgorajski, woj. lubelskie (ośrodek administrowany przez KGZ Tarnogród). dla części III zamówienia - Ośrodek Zbioru Gazu Wola Obszańska w miejscowości Ułazów, gmina Stary Dzików, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie (ośrodek administrowany przez KGZ Lubaczów).

Termin i miejsce składania ofert

  2017-10-30 11:15
PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok, Dział Bezpieczeństwa Informacji - pokój 212A, z opisem zgodnym z wymaganiami SIWZ.

Termin i miejsce otwarcia ofert

  2017-10-30 11:30
PGNiG SA w Warszawie, Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.
Otwarcie ofert będzie niejawne

Termin związania ofertą

  60 dni

Uwagi

  Otwarcie ofert odbędzie się na posiedzeniu niejawnym.
 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.