Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
56z dziś
2416z ostatnich 7 dni
10838z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa 240 zestawów kolektorów słonecznych

Przedmiot:

Dostawa 240 zestawów kolektorów słonecznych

Data zamieszczenia: 2017-10-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Włodawa
al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa
tel. (82) 57 21-234
fax. (82) 57 21-234
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina WłodawaAl. Jana Pawła II nr 22Włodawa22-200PolskaOsoba do kontaktów: Marcin ZdolskiTel.: +48 825721234E-mail: kancelaria@gmina-wlodawa.pl Faks: +48 825721234Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gmina-wlodawa.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.gmina-wlodawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Energia z natury – solary w Gminie Włodawa.
Numer referencyjny: GK.271.3.2017.MZ
II.1.2)
Główny kod CPV
09331100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 7
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 240 zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania wodyc.w.u. w budynkach indywidualnych oraz jednym budynku wielorodzinnym mieszkańców Gminy Włodawa wmiejscowościach: Orchówek – 50 szt., Różanka – 42 szt., Suszno – 59 szt., Korolówka – 16 szt., Stawki – 9szt., Żuków – 15 szt., Sobibór – 4 szt., Żłobek – 5 szt., Szuminka – 11 szt., Okuninka – 23 szt., Krasówka –1 szt., Luta – 1 szt., Korolówka Kolonia – 4 szt. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie GminyWłodawa.
Realizacja zamówienia będzie obejmowała:
— montaż instalacji w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 240 instalacji solarnych,
— próby, regulacja instalacji,
— rozruch technologiczny instalacji solarnych,
— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz zopracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45321000
45330000
45300000
45111200
45331000
48000000
72413000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Włodawa Polska.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
— dostawa 240 zestawów kolektorów słonecznych do podgrzewania wody c.w.u. w budynkach indywidualnychoraz jednym budynku wielorodzinnym mieszkańców Gminy Włodawa w miejscowościach: Orchówek – 50 szt.,Różanka – 42 szt., Suszno – 59 szt., Korolówka – 16 szt., Stawki – 9 szt., Żuków – 15 szt., Sobibór – 4 szt.,Żłobek – 5 szt., Szuminka – 11 szt., Okuninka – 23 szt., Krasówka – 1 szt., Luta – 1 szt., Korolówka Kolonia – 4szt. w budynkach prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Włodawa.
Realizacja zamówienia będzie obejmowała:
— montaż instalacji w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 240 instalacji solarnych,
— próby, regulacja instalacji,
— rozruch technologiczny instalacji solarnych,
— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz zopracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,
— wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii.Szczegółowe wymogi dotyczące systemu określone zostały w załączniku Nr 7 do SIWZ.
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 7
— Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. Przeglądy serwisowe będą dokonywane przez Wykonawcębezpłatnie i odbywać się będą, w okresie obowiązywania gwarancji z częstotliwością ustaloną przezWykonawcę nie rzadziej niż raz na dwa lata.
2.1.1 Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie jednej prawidłowo wystawionej faktury VATw oparciu o protokół końcowego odbioru. Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot umowy w terminiedo dni 7 po zakończeniu odbioru i przedstawi Zamawiającemu
2.2. Wykaz miejsc w których mają zostać dostarczone i zamontowane kolektory stanowi załącznik nr 6 doSIWZ.
Zamontowane urządzenia muszą zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych o min. 0,84 MWt.Wynik taki wymagany jest na dzień odbioru końcowego robót. Jednostka wyprodukowanej energii cieplnejz zamontowanych instalacji nie może być mniejsza niż – 602,45 Mwht/rok, a roczny spadek emisji gazówcieplarnianych t/CO2/ rok nie może być niższy niż 205,45 i wyniki te wymagane są rok po odbiorze końcowym.
Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wartośćmocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie w miarępostępu robót. Wartość mocy zainstalowanej powinna być podana w protokole odbioru końcowego robót.Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznejmocy zainstalowanej. Rok po zakończeniu inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczeniedotyczące osiągnięcia wskaźnika: produkcja energii cieplnej z wybudowanych mocy wytwórczych instalacjiwykorzystujących OZE oraz roczny spadek emisji gazów cieplarnianych t/CO2/rok.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 11
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLU.04.01.00-06-0029/16-00.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie nie później niż do dnia 30.11.2018 r
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 7
Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony ododpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumęgwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,zrealizował dwie dostawy, z których każda obejmowała dostawę i montaż co najmniej 200 instalacji solarnych.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie jednej prawidłowo wystawionej faktury VAT woparciu o protokół końcowego odbioru. Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot umowy w terminiedo dni 7 po zakończeniu odbioru i przedstawi Zamawiającemu.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 08/12/2017
Czas lokalny: 11:10
Miejsce:
Gmina Włodawa Al. Jana Pawła II nr 22, 22-200 Włodawa.
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 7
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
4.8.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 4.2
4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy
4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.z.2016 r. poz. 1574, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniuupadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewidujezaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku wtrybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, wszczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lubnienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środkówdowodowych;
3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowaniaWykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przezwykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniuwcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzeniaodszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lubwykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolnościlub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnejlub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentaprawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających zprzepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeliwymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiemprzypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 7
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołańul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587700E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołańul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587700E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równalub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
Dz.U./S S208
28/10/2017
430000-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 7
28/10/2017S208
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 7
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożeniaoferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a wprzypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniuzamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które niezawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawierauzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albozapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składaniawniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołańul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587700E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.