Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa drogi dojazdowej

Przedmiot:

Budowa drogi dojazdowej

Data zamieszczenia: 2017-11-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58100 , Świdnica
telefon - 748 562 850
faks - 748 523 110
www.swidnica.bip-gov.info.pl
mbp@um.swidnica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świdnica
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszc
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-23 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy”
Numer referencyjny: P-117/XI/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „ Budowa drogi do-jazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy” zadanie realizowane będzie w dwóch etapach 1. Przedmiot niniejszego zamówienia będzie realizowany w oparciu o umowę, projekt budowlany, zapisy Specyfi-kacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie robót przewidzianych do realizacji w ciągu drogi gminnej 112060 D, ul. Świętojańska w Świdnicy w ramach projektu drogowego pn. Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy” zgodnie z wiedzą budowlaną oraz przepisami szczególnymi. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, sporządzonej w czerwcu 2017 r. przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „ PROGRES” mgr inż. Mariusz Szyrmer ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka obejmującej: a/ Projekt budowlany, b/ Projekt wykonawczy, branża drogowa c/ Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, d/ Przedmiar robót, oraz inwentaryzacja: e/ Geodezyjna kanalizacji deszczowej z dnia 20.09.2017 opracowana przez Pracownie Geodezyjno - Kartogra- ficzną „POMIAR” K. Hołyszewski, D. Syrek, Świdnica ul.J. Łukasińskiego 7. 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 powyżej , stanowiąca Załącznik nr 9 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.swidnica.bip-gov.info.pl w katalogu zamówienia publiczne. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski Świdnicy, ul. Armii Krajowej nr 49, Wydział Dróg – pok. 307. UWAGA!  Załączone przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SIWZ) należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczania ceny oferty. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym i poglądowym, nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia i nie należy mu przypisywać roli funkcji, o których mowa w § 4 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).  Przedmiary robót załączone są w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę. Przedmiarów nie należy wypełniać ani załączać do oferty. Dokumentację przetargową, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności SIWZ wraz z załącznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 4. Zakres robót do wykonania wynika z załączonej Dokumentacji, stanowiącej Załącznik 9 do SIWZ. Przed-miary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia dokładnej ilości robót. Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest więk-sza od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji, nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania. Ilość robót w przedmiarze Wykonawca winien skorygować do wielkości rzeczywistej, ob-liczonej na podstawie Dokumentacji, własnych pomiarów i analiz. 5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 1) zorganizowania placu budowy ( zaplecze, pobór energii, wody, dozorowanie itd.), 2) utrzymywanie oznakowania w należytym stanie przez cały czas budowy, 3) bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne (do 10 km), 4) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 5) wykonania we własnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przepro-wadzonymi robotami – jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku, w przypadku ewentualnych rosz-czeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy na własny koszt; 6) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po za-kończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem, 7) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót, 8) zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji roboty objętej umową, przy czym ubezpieczeniu podlegać mają w szczególności: a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowni-ków i osób trzecich a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 9) wykonywania wszelkich, innych czynności wynikających ze specyfiki danych robót. Uwaga !  Prace budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu do wszystkich nieruchomości dla osób pieszych przez cały okres trwania budowy a także, w miarę możliwo-ści technologicznych, do umożliwienia przez ten okres dojazdu do nieruchomości oraz dostaw towaru; je-żeli ze względów technologicznych zaistnieje konieczność wstrzymania dojazdu do nieruchomości – Wyko-nawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zainteresowane strony.  Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanaliza-cyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wła-ściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy prób-nymi przekopami ustalić położenie tych sieci. 4.2 LOKALIZACJA 1. Przedmiot zamówienia zlokalizowany jest na działce n 1743, obręb 0005 Zachód, 2. W obszarze inwestycji zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia terenu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć teletechniczna, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa. 4.3 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 4.3. INNE POSTANOWIENIA 1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówie-nia na roboty budowlane lub usługi. 4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy PZP): 1) przygotowanie terenu pod budowę, 2) roboty rozbiórkowe 3) roboty ziemne, 4) roboty montażowe w zakresie regulacji urządzeń nadziemnych sieci podziemnych 5) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów , jezdni, 6) ustawienie obrzeży na ławach betonowych, 7) roboty naprawczo-konserwacyjne. 6 Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy złącznika zawierające-go skład osobowy tych że pracowników; załącznik musi być aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy: dojdzie do zmiany personalnej na budowie. Wymaganie powyższe zwiera również „Wzór umowy” - Załącznik nr 8 do SIWZ 7 Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 5, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). 8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywa-nych przez niego czynności, w szczególności poprzez: 8.1. Przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych ( nie pod- laga anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wyko- nującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 8.2. Okazanie dokumentów potwierdzających bieżące opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę ( wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego , nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 8.3. Sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wymienione w Załączniku nr 4 do umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ, które zostały wskazane przez Wykonawcę. 9 Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 8, pkt 1 i 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować nali-czeniem kar umownych w wysokości określonej w §13, ust. 1, pkt 9 i 10 wzoru umowy załączonego do SIWZ, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonu-jącymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 10 Kontrola, o której mowa w ust. 8 może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233226-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 74030,95
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-04-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) oraz, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: b1 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz min. 2 letnie doświadczenie w kierowaniu tymi robotami. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obo- wiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. b2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwie roboty polegające na budowie jezdni , chodników, zatok postojowych, parkingów, ścieżek rowerowych w nawierzchni o strukturze granitowej( płyty, kostka) lub kostki brukowej betonowej o wartości, 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda i o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1500 m² Przez prace budowlane w drodze na terenie miejskim (ulicy), należy rozumieć remont/ budowę/ rozbudowę/ przebudowę drogi w obszarze miejskim zabudowanym wraz z budową/rozbudową/przebudową występującej w tej drodze infrastruktury towarzyszącej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświad-czeń lub dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakre-sie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (np. polisy), 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub eko-nomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wy-konane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i pra-widłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności od-powiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawo-dowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi oso-bami. 8. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – peł-nomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2) pisemne zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PeKaO. S.A. I Oddział w Świdnicy nr rachunku 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-117/XI/17 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy” 3. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych prze-lewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu aby wyni-kało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku ban-kowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. X. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający: 1) zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) wymaga aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium został dołączony w oryginale do oferty. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zama-wiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wa-dium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja jakości 20,00
Udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobo-wiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczy-ciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestio-nowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. 6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zosta-nie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -17 niniejszego paragrafu umowy. 2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umo-wy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający do-puszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po jej zawarciu, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmia-ny sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia reali-zacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy. 4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, wywołanych: 1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub 2) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2). 5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań za-miennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia na-leżytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodne-go z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac. Jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia reali-zacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóź-nienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przed-miotu umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający do-puszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do prze-widzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak: 1) działania wojenne, inwazje 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanie-czyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampa-nii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tyl-ko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób pra-widłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawi-dłowo przedmiot umowy. 9. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Za-mawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 12 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 10. W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem błędów w wymaga-niach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodze-nia, określonego w § 12, ust. 1 umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłuże-nie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1pkt. 2) umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres unie-możliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 12. W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 13. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 1) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 2) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 14. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wyko-nawcy w przypadku: 1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót 2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót 3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 15. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 14 i 19 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierow-nik budowy musi spełniać wymagania określone w SIWZ. 17. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Za-mawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, 2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia, 3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych. 19. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.