Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
2489z ostatnich 7 dni
10911z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU: • Przygotowanie tynku do malowania. •...

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU: • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu. • Ułożenie płytek na ścianach. • Wymiana podłogi. • Regulacja okna wraz z umyciem i montaż nawietrzników...

Data zamieszczenia: 2017-11-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła
ul. 1 Praskiego Pułku 33
05075 , Warszawa
telefon - 22 773-60-27
faks - 22 773-60-99
www.wesola.waw.pl
wesola.zp@um.warszawa.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 100,- zł (słownie: dwa tysiące sto zł). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym n
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-23 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W LOKALU NR 6 W BUDYNKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 BL. 3 I LOKALU NR 12 W BUDYNKU PRZY UL. DOBREJ 20 W DZIELNICY WESOŁA
Numer referencyjny: 66/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w lokalu nr 6 w budynku przy ul. Warszawskiej 3 bl. 3 i w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Dobrej 20, należących do zasobu lokalowego Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełen etat) przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia przez cały okres jego trwania z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Zakres robót remontowo-budowlanych w lokalu nr 6 w budynku przy ul Warszawskiej 3 bl. 3: 1. KUCHNIA • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu. • Ułożenie płytek na ścianach. • Wymiana podłogi. • Regulacja okna wraz z umyciem i montaż nawietrzników. • Wymiana parapetu. • Wymian instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Wymiana podejścia do kuchni gazowej z łączem elastycznym, wymiana kuchni. • Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą i zlewozmywakiem. • Wymiana przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z wymiana kratki wentylacyjnej. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i pieca gazowego. 2. ŁAZIENKA • Wymiana drzwi. • Przygotowanie tynku do malowania. • Wymiana glazury i terakoty. • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną • Umycie grzejnika • Wymian instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych • Wymiana instalacji wod.-kan. demontaż starej armatury i montaż nowego brodzika, umywalki wraz z armaturą, oraz miski ustępowej. • Przebudowa przewodów kominowych wraz z wymiana kratki wentylacyjnej. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 3. PRZEDPOKÓJ • Wymiana drzwi wejściowych • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na biało. • Wymiana podłogi, wymiana listew przypodłogowych. • Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 4. POKÓJ • Wymiana drzwi. • Przygotowanie tynku do malowania • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na biało. • Wymiana podłogi i wymiana listew przypodłogowych. • Regulacja okna wraz z montażem nawiewników. • Wymiana parapetu • Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. Zakres robót remontowo-budowlanych w lokalu nr 12 w budynku przy ul. Dobrej 20: 1. KUCHNIA • Docieplenie stropu. • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu. • Mycie glazury i terakoty. • Regulacja okna wraz z umyciem i konserwacja ramy. • Kontrola instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Wymiana podejścia do kuchni gazowej z łączem elastycznym, wymiana kuchni. • Wymiana podejścia instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą i zlewozmywakiem. • Kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych wraz z wymiana kratki wentylacyjnej. • Umycie grzejnika 2. ŁAZIENKA • Wymiana okuć drzwi. • Przygotowanie tynku do malowania. • Mycie glazury i terakoty. • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną • Umycie grzejnika • Kontrola instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Wymiana instalacji podejścia i odpływowego, demontaż starej armatury i montaż nowego brodzika, umywalki wraz z armaturą, oraz miski ustępowej. • Sprawdzenie przewodów kominowych wraz z wymiana kratki wentylacyjnej. 3. PRZEDPOKÓJ • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na biało. • Naprawa podłogi, wymiana listew przypodłogowych. • Kontrola instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Regulacja drzwi wejściowych wraz z wymianą wkładki. 4. POKÓJ NR 1 bez aneksu • Regulacja drzwi wraz z wymiana okuć • Docieplenie stropu • Przygotowanie tynku do malowania • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na biało. • Do wymiany listwy przypodłogowe. • Regulacja okna wraz z umyciem i konserwacja ramy. • Kontrola instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Umycie grzejnika. 5. POKÓJ NR 2 z aneksem kuchennym • Regulacja drzwi wraz z wymiana okuć. • Docieplenie stropu. • Przygotowanie tynku do malowania. • Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną na biało. • Do wymiany listwy przypodłogowe. • Regulacja okna wraz z umyciem i konserwacja ramy. • Kontrola instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów i wymianą gniazd elektrycznych. • Umycie grzejnika.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45440000-3
45310000-3
45330000-9
45430000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 72543,83
Waluta:
złoty
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót remontowo-budowlanych o wartości nie mniejszej niż 40 000,- zł (brutto) każda odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. b) wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (min. jedna osoba w branży) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r. poz. 290) w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 4. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu), 2. oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – kierownicy robót (minimum jedna osoba w branży) posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r., poz. 290) w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest załączyć prawidłowo wypełniony załącznik wg wzoru określonego w załączniku nr 3 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
informację o nienależeniu do grupy kapitałowej (informację zgodnie art. 24 ust. 11 ustawy, wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert) wg wzoru określonego w załączniku nr 7 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 100,- zł (słownie: dwa tysiące sto zł). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu – wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: 52 1030 1508 0000 0005 5001 5129 – wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu – kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty remontowo-budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy polegające na przedłużeniu terminu obowiązywania umowy w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających ze względów technologicznych prowadzenie robót. 2. W przypadku konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o okres potrzebny do zrealizowania w/w robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.