Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ściany frontowej oraz docieplenie ściany podwórzowej i szczytowej wraz z...

Przedmiot:

Remont ściany frontowej oraz docieplenie ściany podwórzowej i szczytowej wraz z kolorystyką budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-11-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 9 Front

„ADM” RWM-1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Rabacha, tel. 513 000 906
e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 1. Przedmiot zamówienia:

Temat: Remont ściany frontowej oraz docieplenie ściany podwórzowej i szczytowej wraz z kolorystyką budynku przy ul. Garbary 9 w Bydgoszczy (dz. nr 52/4, 52/2, 51/3 obr. 82), zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię Projektową „INGRAF ARCHITEKCI ”

 1. Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

IV. Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia:

 • zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej wzgl. gwarancji bankowej lub weksla in blanco.

VI. Wymagany termin realizacji zadania:

 • rozpoczęcie robót: w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy

 • zakończenie robót: do 31.07.2018r.

  1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

   • doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.

Zamawiający

Rodzaj robót

Data wykonania

Wartość brutto.

Rok 2014

 

 

 

 

 

Rok 2015

 

 

 

 

 

Rok 2016

 

 

 

 

 

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i z należytą starannością, będą dodatkowym atutem

 • potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa

 • potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent

 1. Sposób przygotowania oferty:

Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:

 • kosztorysem szczegółowym,

 • oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,

 • oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,

 • dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

 1. Oferent zobowiązany jest do:

 • złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,

 • złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

XI. Informacje końcowe

 • dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:

inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha

tel. 513 000 906, e-mail: z.rabachalassa@adm.com.pl">@adm.com.pl

RWM-1 „ADM”, ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,

 • Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:

„ Remont ściany frontowej oraz docieplenie ściany podwórzowej i szczytowej

wraz z kolorystyką budynku przy ul. Garbary 9 w Bydgoszczy

w terminie do 06.12.2017 r. do godz. 15.00

w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój 3, parter.

Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.