Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej

Data zamieszczenia: 2017-11-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY
ul. Spalska 111A
97-200 Tomaszów Mazowiecki
telefon: (44) 7890800
Fax: (44) 7890801
Województwo: łódzkie
Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

 

Nazwa zamawiającego

ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY

Numer ogłoszenia

1067648

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia27 listopada2017r.
- osobiście lub listownie(oryginał oferty wraz załącznikami przygotowaną zgodnie z treścią zapytania ofertowego podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:
ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA
GŁOWACKA I WSPÓLNICY,
UL.SPALSKA 111A
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI
adres e-mail:biuro@aniflex.pldo godziny 15.00
lub
- w formie elektronicznej (skan oferty wraz załącznikami przygotowaną zgodnie z treścią zapytania ofertowego podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres biuro@aniflex.plz tytułem wiadomości „Oferta na”Budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej”” do godziny 15.00.
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@aniflex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Jabłoński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(44) 789 08 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej
KOD CPV: 45000000-7
Nazwa kodu: Roboty budowlane

W ramach budowy muszą zostać przeprowadzone następujące prace budowlane:
1. Stan zerowy:
Roboty ziemne, fundamenty i ściany podziemia, izolacje fundamentów i ścian podziemia.
2. Stan surowy:
Ściany nadziemna, stropy, schody, podesty, słupy, wieńce, belki, ściany działowe, konstrukcja stalowa, dach pokrycie,
Izolacje nadziemia, podbudowa pod posadzkę.
3. Stan wykończeniowy wewnętrzny:
Tynki i oblicowania, okna, drzwi i bramy zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ściany działowe w technologiach suchych, roboty malarskie i inne roboty wykończeniowe, posadzki
4. Stan wykończeniowy zewnętrzny :
Elewacje
5. Instalacje i urządzenia techniczne
Instalacje i urządzenia wod- kan i gazowe, instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło, instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia elektro-energetyczne, instalacje i urządzenia teletech. i tech. informatycznej
6. Drogi i parkingi
7. Sieci zewnętrzne
Szczegółowy zakres prac obejmuje dokumentacja techniczna
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną/ budowlaną dostępną w siedzibie firmy od dnia ogłoszenia postępowania ofertowego w godzinach pracy z możliwością uzyskania kserokopii (tj. projekt budowlany, pozwolenie na budowę), bądź drogą mailową po przesłaniu pisemnej, prośby na adresajablonski@aniflex.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: tomaszowski Miejscowość: TOMASZÓW MAZOWIECKI

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest Budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa hali produkcyjno-magazynowo-biurowej
KOD CPV: 45000000-7
Nazwa kodu: Roboty budowlane

W ramach budowy muszą zostać przeprowadzone następujące prace budowlane:
1. Stan zerowy:
Roboty ziemne, fundamenty i ściany podziemia, izolacje fundamentów i ścian podziemia.
2. Stan surowy:
Ściany nadziemna, stropy, schody, podesty, słupy, wieńce, belki, ściany działowe, konstrukcja stalowa, dach pokrycie,
Izolacje nadziemia, podbudowa pod posadzkę.
3. Stan wykończeniowy wewnętrzny:
Tynki i oblicowania, okna, drzwi i bramy zewnętrzne, drzwi i okna wewnętrzne, ściany działowe w technologiach suchych, roboty malarskie i inne roboty wykończeniowe, posadzki
4. Stan wykończeniowy zewnętrzny :
Elewacje
5. Instalacje i urządzenia techniczne
Instalacje i urządzenia wod- kan i gazowe, instalacje i urządzenia zaopatrzenia w ciepło, instalacje i urządzenia techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia elektro-energetyczne, instalacje i urządzenia teletech. i tech. informatycznej
6. Drogi i parkingi
7. Sieci zewnętrzne

Szczegółowy zakres prac obejmuje dokumentacja techniczna
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną/ budowlaną dostępną w siedzibie firmy od dnia ogłoszenia postępowania ofertowego w godzinach pracy z możliwością uzyskania kserokopii (tj. projekt budowlany, pozwolenie na budowę), bądź drogą mailową po przesłaniu pisemnej, prośby na adresajablonski@aniflex.pl
Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia (realizacji umowy) do końca I kwartału 2019 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej 2 podobnych robót budowlanych tj. budynków produkcyjno–magazynowo-biurowych w branży pokrewnej do branży Zamawiającego przez co rozumie się drukarnie, zakłady chemiczne, produkcję nawozów, huty, etc. o powierzchni minimum 2 000 m². Na potwierdzenie powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie zawarte w załączniku nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

2)Wykonawca winien wpłacić wadium w wysokości 150 000,00zł. na konto47 1020 3352 0000 1002 0234 4505najpóźniej do dnia2017-11-24(do dnia2017-11-24winno być już zaksięgowane na koncie Zamawiającego). Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wpłata wadium nastąpi po dacie wskazanej powyżej. Nie będą honorowane poręczenia i gwarancje bankowe. Zwrot wadium nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania ofertowego. Wybrany Oferent otrzyma zwrot wadium w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy na przedmiot zamówienia. W przypadku unieważnienia przetargu zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia unieważnienia przetargu.
3)Wykonawca powinien posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 8 000 000,00 zł(słownie: osiem milionów złotych00/00). Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sumy gwarancyjnej polisy Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 8 000 000,00 zł(słownie: osiem milionów złotych00/00) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek uznany zostanie za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże się w dacie składania oferty posiadaniem ważnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż8 000 000,00zł (słownie:osiem milionów złotych00/00) oraz zobowiąże się w dacie składania oferty do utrzymania ważności w/w ubezpieczenia na poziomie nie niższym niż 8 000 000,000zł (słownie: osiem milionów złotych00/00) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- kopię ważnej polisy lub inny ważny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(OC Wykonawcy) na kwotę nie mniejszą niż8 000 000,00zł (słownie: osiem milionów złotych00/00); Kopie przedstawianych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione.
- oświadczenie według załącznika nr 2o utrzymywaniu sumy gwarancyjnej polisy, o której mowa powyżej w wysokości nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł(słownie:osiem milionów złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku wyboru tego Wykonawcy.
W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta winna zawierać w szczególności następujące w informacje:
- pełną nazwę, adres lub siedzibę Oferenta,
- cenę netto, cenę brutto, wysokość podatku VAT,
- termin ważności oferty (wymagany minimum 30 dni),
- termin wykonania zamówienia,
- termin płatności,
- okres gwarancji i jej warunki (wymagany minimum 60 miesięczny okres gwarancji na prace budowlane natomiast na urządzenia zgodnie z kartami gwarancyjnymi);
- oświadczenie Oferenta wraz z dokumentami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
- oświadczenie Oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z załącznikiem nr 3,
- oświadczenie oferenta iż przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie firmy bądź przekazaną drogą mailową,
- kosztorys obejmujący zakres prac zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, a w szczególności dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie firmy bądź przekazaną drogą mailową.

Do oferty wymagane jest załączenie wszystkich dokumentów wymienionych w niniejszym pkt zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny są:
- Cena netto zamówienia –80%
- Termin rozpoczęcia prac– 20%

Punkty za kryterium I „Cena netto zamówienia” zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:

ilość punktów = najniższa zaoferowana łączna cena (netto) / łączna cena w badanej ofercie (netto) x 80

Punkty za kryterium II „Termin rozpoczęcia prac” zostaną przyznane według następujących zasad
• Termin rozpoczęcia pracdo 31 grudnia2017 5 pkt.
• Termin rozpoczęcia pracod 1 stycznia 2018 i później 0 pkt

ilość punktów = liczba punktów za termin rozpoczęcia prac w badanej ofercie / max liczba punktów za termin rozpoczęcia prac x 20
Punkty Łącznie = Kryterium I+ Kryterium II
Szczegółowy opis znajduje się z zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY

Adres

Spalska 111A

97-200 Tomaszów Mazowiecki

łódzkie , tomaszowski

Numer telefonu

(44) 7890800

Fax

(44) 7890801

NIP

7732271624

Tytuł projektu

WDROŻENIE TECHNOLOGII PRODUKCJI CZUJNIKÓW DRUKOWANYCH DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0466/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.