Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku obejmuje: 1. przygotowanie terenu budowy, 2. skucie tynków, demontaż...

Przedmiot:

Przebudowa budynku obejmuje: 1. przygotowanie terenu budowy, 2. skucie tynków, demontaż okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, 3. demontaż okładzin elewacyjnych...

Data zamieszczenia: 2017-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
00583 , Warszawa
telefon - 22 437 13 00
faks - 22 437 13 90
zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-21 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku siedziby Delegatury CBA w Gdańsku, przy ul. Pohulanka 2
Numer referencyjny: 49/>PU/2017/EMi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku biurowego o kubaturze 5 237,80 m3 zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2. Przedmiotowy obiekt znajduje się w obszarze zabytkowego miasta Gdańska wpisanego do rejestru zabytków pod nr 8 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 11.10.1947 r. (obecnie pod nr 15), uznanego ponadto zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za pomnik historii. Szczegółowy zakres robót obejmuje: 1. przygotowanie terenu budowy, 2. skucie tynków, demontaż okładzin ściennych z płyt kartonowo-gipsowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, 3. demontaż okładzin elewacyjnych budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej, 4. wykonanie nowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, 5. wykonanie projektowanych nadproży drzwiowych i okiennych, 6. wykonanie projektowanych zamurowań i przymurowań ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 7. wykonanie termomodernizacji ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i dachu, 8. roboty ziemne 9. zabezpieczenie kolidujących elementów zagospodarowania terenu 10. roboty fundamentowe 11. wznoszenie ścian 12. częściową przebudowę istniejącej klatki schodowej, 13. wykonywanie stropów, 14. wykonanie otworowania stropów między piętrami, 15. wykonanie bruzd i przekuć, 16. wykonanie izolacji akustycznych i jastrychów stropów, 17. montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, 18. prace wykończeniowe wewnętrzne, 19. wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, schładzania powietrza, oddymiania, elektrycznych, sygnalizacji alarmu pożaru (SAP), 20. wykonanie projektowanej przebudowy placów postojowych, dróg na terenie obiektu i chodników, 21. wykonanie ogrodzenia 22. oświetlenie zewnętrzne 23. budowę wiaty śmietnikowej. W ramach planowanej inwestycji zakłada się wprowadzenie następujących zmian w istniejącej zabudowie i zagospodarowaniu terenu:  wykonania nowego ogrodzenie wokół działki, wraz z bramami i furtkami,  przebudowy układu drogowego i placów postojowych,  przebudowy i budowy wjazdów na teren działki.

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311000-0
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Wskazany termin realizacji jest terminem maksymalnym.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: - w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości min. 3.000.000,00zł brutto każda z robót. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej, o powierzchni nie mniejszej niż 1.200 m2, obejmującą roboty w branży budowlanej, sanitarnej i elektronicznej. - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności w specjalności drogowej, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, zgodnie z art. 37e ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U.2014.1446 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5 oświadczenie o którym mowa w pkt. 1, 2 załącznika nr 3 do SIWZ Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w wysokości nie mniejszej niż 3.500.000 zł. . Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę informacja od podmiotu, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr widniejących na koncie, zamiast jej pełnego ujawniania, Zamawiający przy ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu uzna, iż Wykonawca przedstawił potwierdzenie dotyczące najniższej kwoty możliwej do zapisania przy użyciu ujawnionej liczby cyfr. W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg. kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK) . 2. Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zalecana treść wykazu - załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5) 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6.Wykonawca , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt. 1-4 sekcji III.4 ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Zamawiający przeprowadzi selekcję na podstawie Wykazu robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na etapie składania ofert Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę: 1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2a do SIWZ). 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną bezwzględnie wraz z załączonymi szczegółowymi kalkulacjami cen jednostkowych opracowanych na podstawie przedmiarów robót i udostępnionych wzorów, które stanowią załączniki do SIWZ. (Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową) 3. Wykaz zestawienia materiałów, w tym urządzeń i zestawienie sprzętu w ujęciu rodzajowym, ilościowym i wartościowym; 4. Kosztorys ofertowy w formie elektronicznej zapisany w formacie ath. (płyta CD stanowiąca materiał pomocniczy). UWAGA!! Załączenie do oferty powyższej płyty nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku złożenia wraz z ofertą kosztorysu w formie papierowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przed składaniem ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczek w wysokości do 60 % wynagrodzenia, na roboty budowlane i na dostawę materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, a wynikających z zestawienia materiałów z kosztorysu ofertowego. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty, usługi i dostawy objęte zamówieniem po przedłożeniu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego wykorzystania zaliczki. Jednorazowa zaliczka może być udzielona do wysokości 20 % wynagrodzenia. Szczegółowe warunki udzielania zaliczek zostały określone w projekcie umowy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  20
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
W przypadku złożenia przez Wykonawców większej liczby wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niż przewidziana maksymalna liczba tj. 20, Zamawiający zaprosi Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia tych warunków. Wykonawcę nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podczas oceny warunków udziału w postępowaniu szczególne znaczenie będzie miał warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, w postaci zrealizowanych robót, o których mowa w pkt. III.2.3 niniejszego ogłoszenia, który stanowić będzie podstawę sporządzenia listy rankingowej. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów. Wykonawcy zostaną poddani ocenie na podstawie której zostaną przyznane im punkty. Zamawiający oceni właściwość Wykonawcy w następujący sposób: Za każdą wykonaną, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę spełniającą wymagania Zamawiającego (ponad wymaganiami minimalnymi) zostanie przyznany 1 punkt. W przypadku równej ilości wykonanych robót, o których mowa powyżej, Zamawiający przyzna wyższą pozycję rankingu temu Wykonawcy, którego łączna wartość brutto robót spełniających warunki Zamawiającego będzie wyższa.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
termin realizacji 30,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
6. Zamawiający dokona zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 144 PZP, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej: 1.8. zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót, w tym: c. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwającymi powyżej 5 dni, – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia, - klęskami żywiołowymi, d. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy; - przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowy wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, c. w przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 5 w zw. z ust. 1, d. w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 11, 1.9. w przypadku określonym w § 21 ust. 7, w tym § 21 ust. 10, 1.10. w przypadku określonym w § 1 ust. 5, 1.11. w przypadku wystąpienia siły wyższej. 1.12. zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: g. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, h. pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, i. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, j. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, k. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, l. konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa, 1.13. pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: e. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, f. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z powodu zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g. zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 KC, h. gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy, a zmiana zostanie dokonana w niezbędnym zakresie, wynikającym z tej okoliczności, 1.14. zmiany wynikające z przepisu art. 142 ust. 5 PZP. 7. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1.1 termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu. 8. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1.5 zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 10.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 10.2. danych teleadresowych, 10.3. danych rejestrowych, 10.4. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po stronie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-21, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.