Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3215z ostatnich 7 dni
12536z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace budowlano – rozbiórkowe i ekshumacyjne: - rozbiórka monumentalnego pomnika...

Przedmiot:

Prace budowlano – rozbiórkowe i ekshumacyjne: - rozbiórka monumentalnego pomnika nagrobnego, - rozbiórka ścian obwodowych zbiorowego grobu wojennego, - eksploracja warstwy zawierającej szczątki żołnierzy...

Data zamieszczenia: 2017-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 , Kraków
telefon - 12 3921 338,
faks - 12 3921956
www.malopolska.uw.gov.pl
zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl,
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie zamawiającego przed u
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 11:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace budowlano – rozbiórkowe i ekshumacyjne w Chrzanowie
Numer referencyjny: WL-IV.272.30.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlano – rozbiórkowe i ekshumacyjne związane z ekshumacją szczątków żołnierzy Armii Czerwonej z zbiorowego grobu wojennego, położonego w Parku „Kościelec” w Chrzanowie, rozbiórką monumentu nagrobnego i urządzeniem nowej kwatery wojennej na cmentarzu komunalnym przy ulicy Marchettiego w Chrzanowie. 2. Zakres prac budowlano – rozbiórkowych i ekshumacyjnych zbiorowego grobu wojennego żołnierzy Armii Czerwonej w Parku „Kościelec” w Chrzanowie, obejmuje m.in: - rozbiórkę monumentalnego pomnika nagrobnego, - rozbiórkę ścian obwodowych zbiorowego grobu wojennego, - eksplorację warstwy zawierającej szczątki żołnierzy, przy użyciu metod stosowanych w archeologii, pod nadzorem dyplomowanego archeologa, - przeprowadzenie analizy antropologicznej odnalezionych szczątków ludzkich, zabezpieczenie i konserwacja ruchomości ujawnionych podczas ekshumacji oraz udokumentowanie wyników prac w formie „Opracowania wyników ekshumacji”, - roboty ziemne związane z wykonaniem zbiorowej mogiły w kwaterze A-2 cmentarza komunalnego przy ulicy Marchettiego w Chrzanowie – przygotowanie mogiły ziemnej, - złożenie ekshumowanych szczątków, umieszczonych w drewnianych skrzyniach (zakłada się, że w jednej skrzyni umieszczone zostaną szczątki 10 osób) w przygotowanej mogile ziemnej, - urządzenie kwatery wojennej żołnierzy Armii Czerwonej w miejscu złożenia ekshumowanych szczątków (kwatera A-2 cmentarza komunalnego), zgodnie z: 1) Projektem budowlanym rozbiórki i przeniesienia mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Czerwonej z Parku w Kościelcu na cmentarz komunalny przy ulicy Marchettiego wraz z opisem zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opisem zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz szkicem usytuowania obiektu budowlanego do rozbiórki, opracowanego przez mgr. Inż. Lecha Sobieszka oraz inż. Maksymiliana Jędrusika i wydanym na jego podstawie: Pozwoleniem na budowę – Decyzję Starosty Chrzanowskiego nr 449/2017 r. z 13 lipca 2017 r. 2) Koncepcją zabudowy podziemnej kwatery A-2 na cmentarzu komunalnym przy ulicy Marchettiego w Chrzanowie, opracowanej przez mgr. inż. Lecha Sobieszka i inż. Maksymiliana Jędrusika. 3) Decyzją o Pozwoleniu na Budowę nr 449/2017 z 18.07.2017r, wydana przez Starostę Chrzanowskiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych, oraz wszelkie inne decyzje wydane przez odpowiednie organy w związku z Inwestycją. 4) Informacją z WUOZ w Krakowie z dnia 07.03.2017 o braku konieczności uzyskiwania decyzji o Pozwoleniu Konserwatorskim. 5) Decyzją nr PSE.HK.433-24/17/45 z 03.04.2017r PPIS w Chrzanowie. 6) Decyzją nr 56/2017 z 10.03.2017r Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym materiały, jakie należy zastosować przy realizacji zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia, zostały określone w załącznikach do swiz: zał. nr 1 do siwz - wzór umowy, zał. nr 5 do siwz – dokumentacja projektowa z przedmiarem robót, zał. nr 6 do siwz - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112450-4
45223500-1
45111291-4
45212352-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2018 r., w tym: a) I etap – do 27 grudnia 2017 r. b) II etap – do 30 września 2018 r. I etap do 27 grudnia 2017 r. Zakres rzeczowy obejmujący prace związane z: - rozbiórką monumentalnego pomnika nagrobnego, - rozbiórką ścian obwodowych zbiorowego grobu wojennego, - eksploracją warstwy zawierającej szczątki żołnierzy, przy użyciu metod stosowanych w archeologii, pod nadzorem dyplomowanego archeologa i antropologa, - przeprowadzenie analizy antropologicznej ujawnionych szczątków ludzkich, zabezpieczenie ruchomości ujawnionych podczas ekshumacji. - robotami ziemnymi w zakresie wykonania zbiorowej mogiły ziemnej w kwaterze A-2 cmentarza komunalnego przy ulicy Marchettiego w Chrzanowie, - złożeniem ekshumowanych szczątków w przygotowanej mogile. II etap do 30 września 2018 r. – obejmujący pozostałe prace ( w tym urządzenie kwatery oraz konserwacja znalezisk i sporządzenie „Opracowania wyników ekshumacji”).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym: a) kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno–budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, b) archeologiem kierującym pracami ekshumacyjnymi, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii, posiadającym doświadczenie w prowadzeniu ekshumacji co najmniej 100 osób z grobów wojennych. c) antropologiem do przeprowadzenia badań szczątków szkieletowych, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie o specjalności antropologii fizycznej. Uwaga! W przypadku składania ofert przez Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych uprawnień, w tym uzyskane w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 65, z późn. zm.) oraz dopuszcza się przynależność do właściwej organizacji lub instytucji zawodowej na terenie kraju, z którego pochodzi osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na nią taki obowiązek. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w pkt. c) i b), mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. 2) posiadają doświadczenie w realizacji prac budowlanych zawierających m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, w tym wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia (umowy), o wartości brutto pojedynczego zamówienia co najmniej 500 000,00 zł, polegających na realizacji robót budowlanych lub remontowych w budynkach lub obiektach budowlanych w skład, których wchodziły roboty rozbiórkowe i ziemne. Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza łączenia tego doświadczenia (wykazywania zamówień wykonanych przez różne podmioty) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców. Oznacza to, że co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu min. 3 zamówień spełniających powyższe wymogi. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, doświadczenie polegające na wykonaniu min. 3 zamówień spełniających powyższe wymogi, musi zostać wykazane dla jednego podmiotu, który będzie realizował roboty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej (jako najkorzystniejsza) zostanie wezwany do złożenia przed udzieleniem zamówienia - w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych oświadczeń dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) „wykaz osób” skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, archeologiem kierującym pracami ekshumacyjnymi oraz antropologiem do przeprowadzenia badań szczątków szkieletowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wymienione w wykazie, posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe. b) „wykaz robót budowlanych” uwzględniający co najmniej 3 zamówienia (umowy) polegające na pracach budowlanych zawierających m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, o wartości brutto pojedynczego zamówienia co najmniej 500 000,00 zł, polegających na realizacji robót budowlanych lub remontowych w budynkach lub obiektach budowlanych w skład, których wchodziły roboty rozbiórkowe i ziemne, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, nazwy odbiorcy, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane; c) dowody dotyczące robót wykazanych w wykazie o którym mowa powyżej, określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie podlegał wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wezwie do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawcę który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie wyznaczonym na składanie ofert, Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) formularz oferty, wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. 4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. 5) JEŻELI DOTYCZY - zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy realizacji zamówienia. UWAGA! Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza także informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt. 3 i 4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże, że spełnia warunki w postępowaniu w wymaganym przez zamawiającego zakresie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt 3 i 4 (o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6) kserokopię dowodu wniesienia wadium - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.30.2017 wadium – prace budowlano-rozbiórkowe ……”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) – załączone do oferty (tj. w osobnej kopercie z ofertą) lub składane (przed upływem terminu składania ofert!) w siedzibie zamawiającego, tj. na dzienniku podawczym (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, parter, pokój nr 24), za potwierdzeniem przyjęcia, w opisanej kopercie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.30.2017 wadium – prace budowlano-rozbiórkowe ……”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) – załączone do oferty (tj. w osobnej kopercie z ofertą) lub składane (przed upływem terminu składania ofert!) w siedzibie zamawiającego, tj. na dzienniku podawczym (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, parter, pokój nr 24), za potwierdzeniem przyjęcia, w kopercie opisanej w następujący sposób: "Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Administracji i Logistyki, Oddział Zamówień Publicznych ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Wadium w postępowaniu znak WL-IV.272.30.2017 wadium – prace budowlano-rozbiórkowe ……”. 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, - zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy, - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku depozytowego, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizje bankowe. 6. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji na wykonane prace 20,00
doświadczenie archeologa 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-28, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.