Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty remontowe w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej - wykonanie docieplenia...

Przedmiot:

Roboty remontowe w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej - wykonanie docieplenia ścian z wymianą stolarki okiennej w piwnicy, wykonanie opaski betonowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Data zamieszczenia: 2017-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (095) 73-87-101, 73-87-102, fax: (095) 73-87-100
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Matejki nr 66 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki nr 66 w Gorzowie Wlkp. w zakresie wykonania następujących robót :
· wykonanie docieplenia ścian z wymianą stolarki okiennej w piwnicy wraz wykonaniem
opaski betonowej,
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Zakres prac zgodnie z załączonymi przedmiarami robót .
Warunki dla prawidłowego prowadzonego postępowania:
· termin wykonania prac: - 2 miesiące od dnia podpisania umowy
· okres gwarancji: - 60 miesięcy od daty odbioru robót na roboty
· warunki płatności: - do 30 dni od daty otrzymania faktury
· sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
· sporządzenie oferty cenowej : kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na
podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony
www.zgm.gorzow.pl ),
· należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu
ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
· ceny określone przez Wykonawcę w ofercie są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac .
UWAGA : W kosztorysie ofertowym Wykonawca obowiązany jest wskazać i wycenić
materiał/system/technologię w jakiej zamierza realizować w/w zadanie.
Na etapie realizacji robót, celem weryfikacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawezwania
przedstawiciela technicznego Firmy, której system, zaoferowany został przez Wykonawcę w
ofercie.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena .
Informujemy jednocześnie, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podania
przyczyny.
Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 27.11.2017r.
Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się podczas zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej, którego termin
zostanie ustalony po uzyskaniu ofert. Bliższych informacji udzieli Kierownictwo ADM nr 5.
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji następujących dokumentów:
· aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
· aktualną kopię opłaconej polisy OC wraz z dokumentem wpłaty w zakresie prowadzonej
działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych
dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.