Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej w pionach klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-11-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wilcza 7-8

Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Sambora 23/1
83-110 Tczew
tel. 58 777 52 52
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-27 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznej w
pionach klatek schodowych w budynku przy ul. Wilcza 7-8 w Tczewie.
I.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane / usługi
I.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak /Nie
I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: - wymiana głównego wyłącznika prądu PWP, wymiana
instalacji oświetleniowej podtynkowej, doprowadzenie nowej instalacji do zabezpieczeń lokali
mieszkalnych, wymiana oświetlenia klatki na lampy LED z czujkami ruchu, wymiana przycisków
dzwonkowych, wymiana zabezpieczeń z topikowych na wyłączniki nadprądowe, założenie szaf
licznikowych, wypuszczenie instalacji na strych i piwnicy.
I.5) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: PLN
I.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie miesiącach: lub dniach:
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
28.11.2017 30.12.2017
SEKCJA II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
II.1) Warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca usługi przed złożeniem oferty winien dokonać przedmiaru z natury i za
pośrednictwem administratora uzgodnić z Zarządem Wspólnoty rodzaj materiałów. Wszystkie
instalacje mają być ułożone pod tynkiem.
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Określenie warunków dla robót budowlanych: O udzielenie zamówienia może ubiegać się
wykonawca, który wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 3 podobne inwestycje.
b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia
elektryczne SEP.
SEKCJA III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
III.1) Opis przedmiotu zamówienia, nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub
źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że
takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia i został określony zakres
równoważności.
SEKCJA IV: KRYTERIA OCENY OFERT
IV.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 70,00
Termin wykonania zamówienia 30,00
Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca
wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.
Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:
1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości
przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT),
spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 70 pkt.
Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej
C = ---------------------------------------------- x 70 pkt
Cena brutto oferty ocenianej
Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę
porównania i oceny ofert.
2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
- do dnia 30.12.2017 r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania
zamówienia to: 28.12.2017 r.;
Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona
zamówienie w terminie:
- do dnia 30.12.2017 r.,
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.
W sytuacji skrócenia terminu (podania terminu wykonania zamówienia krótszego niż do dnia
30.12.2017 r.) do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’,
Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin
zaoferowany przez Wykonawcę.
W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na
dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako
wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po
podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.
Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 30 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:
Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie
Tw = ------------------------------------------------------------------------------ x 30 pkt.
Maksymalna liczba dni skrócenia terminu
Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych
skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę.
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni
skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym
wzorem:
W = C + Tw
gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w
kryterium „Termin wykonania zamówienia”.
Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.
Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie
ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.
W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP,
zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo,
z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w „Wytycznych
dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. W przypadku celu tematycznego udzielanie
zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ RPO WP/IP. Zawarcie umowy z
podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w „Wytycznych
dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” jest dopuszczalne za zgodą IZ RPO WP/IP.
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru
wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo
lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i
obiektywne.
SEKCJA V. ZMIANA UMOWY
V.1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
V. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:
a) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie
zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej
konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej
zmiany,
b) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania
robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,
c) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów
administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania
koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp.
niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie
ma wpływu Wykonawca,
d) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę
warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia
i mienia,
e) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także
innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
f) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego,
g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego
proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
h) aktualizacji rozwiązań projektowych,
i) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego,
j) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany
wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,
k) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
l) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,
m) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty
podatku VAT,
n) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne.
V. 3) Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej
wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z
sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o
dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy,
spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi,
istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
2. koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację
projektową zamienną,
3. koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii,
stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
4. koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,
5. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także
innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
6. zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki)
podatku od towarów i usług (VAT),
7. zmianą obowiązujących przepisów prawa,
8. obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu
budowlanego,
9. poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót
budowlanych,
10. podniesieniem wydajności urządzeń,
11. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem
procesu budowy,
12. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
13. zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w
dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
14. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
15. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami
spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
16. siłą wyższą.
V.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27.11.2017 , godzina: 14:00 miejsce: biuro Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie
Nieruchomościami 83-110 Tczew ul. Sambora 23/1
V.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
SEKCJA VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI I INNE DOKUMENTY
VI.1) Oferta cenowa wraz z tabelą kosztową;
LP. OPIS ROBÓT
JEDNOSTKA
MIARY
ILOŚĆ
CENA
JEDNOSTKOWA
WARTOŚĆ
ELEMENTU
ROBÓT
VI.2) Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego, otwarcia likwidacji, o wszczęciu
lub zawieszeniu postępowania układowego, zawieszeniu płatności lub moratorium w
odniesieniu do zobowiązań finansowych;
VI.3) Informacje umożliwiające weryfikację spełnienia przez wykonawcę postawionych w
zapytaniu ofertowym kryteriów, w szczególności wykaz robót wykonanych i odebranych przez
zleceniodawców z podaniem zakresu i wartości robót oraz adresy zleceniodawcy;
VI.4) Oświadczenie o wykonywaniu robót siłami własnymi.
VI.5) Określenie terminu wykonania prac oraz okresu gwarancyjnego na wykonane roboty;
VI.6) Wypełnioną umowę na prace budowlane;
VI.7) Przewidywany harmonogram prac o stopniu skomplikowania odpowiadającym zakresowi
wykonywanych robót;
SEKCJA VII. GWARANCJA
Termin gwarancji wykonania robót: 5 lat
SEKCJA VIII. INNE INFORMACJE
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu zastosowanie mają odpowiednie
zapisy „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, stanowiące Załącznik nr 9 do
Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 przy czym do oceny prawidłowości wyboru
wykonawców stosuje się wersję „Wytycznych” obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania,
które zakończyło się zawarciem umowy z wybranym wykonawcą. Wszczęcie postępowania
jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia
zamówienia.
Sitkiewicz Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami
83-110 Tczew ul. Sambora 23/1
tel: 58 777 52 52

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.