Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Data zamieszczenia: 2017-11-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Bieżuńska 2A
03-578 Warszawa
telefon: 22 6799927
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-30 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2017

 

Nazwa zamawiającego

KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1066179

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a. w siedzibie Zamawiającego: KB Folie Polska Sp. z o.o., ul. Bieżuńska 2B, 03-578 Warszawa lub mailowo na adres msikorski@kbfolie.pl, slopacka@kbfolie.pl w terminie do 30.11.2017 roku do godziny 16:00.
2. Dokument zawierający ofertę należy opatrzyć pieczątką Oferenta oraz podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty muszą być złożone w języku polskim.
5. Oferta musi być wyrażona w PLN (kwota brutto i netto) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie szczegółowych specyfikacji kosztów i uzasadnienia ich wysokości.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Osoba upoważniona do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego rozeznania rynku: Michał Sikorski, email: msikorski@kbfolie.pl; Stefania Łopacka, email: slopacka@kbfolie.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Sikorski - Kierownik Działu ds. Rozwoju Badawczo-Naukowego

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

784369413

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”. W ramach projektowanego Centrum zakłada się częściową rozbiórkę budynku produkcyjnego, adaptację części budynku produkcyjnego na część socjalno-biurową, rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego, budowę budynku ochrony, ekranu akustycznego, muru oporowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie: 1 zbiornik bezodpływowy na cele p.poż. o pojemności 288 m3 każdy, 1 zbiornika bezodpływowego na ścieki deszczowe o pojemności 100 m3, 1 zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3, 3 parkingów na 30, 12 i 5 miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu wokół Centrum Badawczo-Rozwojowego. Nie przewiduje się etapowania inwestycji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: miński Miejscowość: Brzeziny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "BUDOWA OBIEKTU NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO" w związku z realizacją projektu nr POIR.02.01.00-00-0035/16-00 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”, w ramach 2 osi priorytetowej - Działanie 2.1 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o. o.”. W ramach projektowanego Centrum zakłada się: częściową rozbiórkę budynku produkcyjnego, adaptację części budynku produkcyjnego na część socjalno-biurową, rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego, budowę budynku ochrony, ekranu akustycznego, muru oporowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w zakresie: 1 zbiornik bezodpływowy na cele p.poż. o pojemności 288 m3 każdy, 1 zbiornika bezodpływowego na ścieki deszczowe o pojemności 100 m3, 1 zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3, 3 parkingów na 30, 12 i 5 miejsc postojowych, zagospodarowanie terenu wokół Centrum Badawczo-Rozwojowego. Nie przewiduje się etapowania inwestycji.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a. Przygotowanie terenu inwestycji: prace niwelacyjne;
b. Wykopy pod fundamenty;
c. Budowę obiektu budowlanego z niezbędnymi instalacjami;
d. Budowę elementów infrastruktury;
e. Zagospodarowanie terenu w tym ogrodzenie, budowa śmietnika, utwardzenie terenu.
3. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego zaprojektowano dwa budynki:
a. Budynek B1 – główny budynek prac badawczo-rozwojowych;
b. Budynek B2 – budynek ochrony i kontroli wjazdu na teren.
4. Budynek B1 składa się z następujących części:
a. pomieszczenia na potrzeby realizacji prac badawczo-rozwojowych;
b. części administracyjnej Centrum Badawczo-Rozwojowego;
c. części socjalnej Centrum Badawczo-Rozwojowego;
d. pomieszczeń technicznych: kotłownia i rozdzielnia;
e. istniejącej części produkcyjnej.
5. Budynek B2 składa się z następujących części:
a. część portierów;
b. część sanitarna.
6. Budynek B1:
a. Budynek Centrum Badawczo-Rozwojowego zaprojektowano jako rozbudowę istniejącego budynku produkcyjnego. Jest to budynek 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokości 9,12 m. Frontowa część budynku pełniąca głównie funkcję administracyjną stanowi zwartą i nowoczesną bryłę. Materiały elewacyjne pochodzą z nowoczesnych systemów fasadowych. Na tyłach budynku zaprojektowano halę prac badawczo-rozwojowych w konstrukcji stalowej i obicie z płyty warstwowej z wykończeniem blachy falistej o wymiarach ok. 20x70m.
7. Budynek B2:
a. Budynek ochrony zaprojektowano jako wolnostojący budynek, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wysokości 3,8 m.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt Budowlany zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, z uwagi na ograniczenia wielkości załączników w Bazie Konkurencyjności, dostępny jest na stronie: http://kbfolie.pl/dotacje-ue/zapytania-ofertowe/ i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45213250-0 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty; bez przeprowadzenia wizji lokalnej oferta zostanie odrzucona; termin przeprowadzenia wizji Oferent zobowiązany jest ustalić indywidualnie z przedstawicielem Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania prawomocnej, ostatecznej i bezwarunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, maksymalnie do 31.12.2018 roku.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Dla uznania, że Oferent spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganych przy realizacji niniejszego zamówienia kompetencji lub uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający określa minimalny poziom zdolności jaki jest wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Dla uznania, że Oferent spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej oraz aby Oferent:
a) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej (3) trzy roboty budowlane obejmujące wykonanie obiektu produkcyjnego lub magazynowego o powierzchni, każdego z nich oddzielnie nie mniejszej niż 800,00 m² i wartości, każdego z nich oddzielnie nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN netto.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Oferent spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a. będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, i która posiada min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami budowalnymi. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
b. będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
c. będzie dysponował do realizacji przedmiotu umowy min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Oferent spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 5 000 000,00 PLN.
2. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy z Oferentem będzie przedstawienie przez Oferenta bankowej gwarancji należytego wykonania umowy na kwotę 1 500 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość korygowania drobnych błędów i oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych w treści ofert za wiedzą i zgodą Oferenta.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oferenta z udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Oferent zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;
d. oświadczenia Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
e. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
2. W celu potwierdzenia przez Oferenta spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dokumentów:
a. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b. potwierdzających, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez Zamawiającego;
c. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Oferentów niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;
d. wykazu robót budowlanych, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
e. wykazu osób – załącznik nr 3;
f. formularza ofertowego - załącznik nr 2.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty, które nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu będą badane pod względem ich zgodności z wymogami Zamawiającego postawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
2. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
3. Oferty, które nie będą odpowiadać wymogom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. Pozostałe oferty zostaną dopuszczone do oceny punktowej.
4. Zamawiający dokona oceny punktowej na podstawie poniższych kryteriów punktowych.
a. Cena (C) – maksymalnie do uzyskania jest 70 pkt., zgodnie z przyjętym punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów:
C = (Najniższa cena netto spośród wszystkich badanych ofert / Cena netto oferty badanej) x 70 pkt.
b. Okres gwarancji podany w pełnych miesiącach (E) – maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt, zgodnie z przyjętym punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego wzoru:
E = (Eobliczana/Emax)* 10 pkt.;
Emax – najwyższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Eobliczana – wartość obliczanej oferty w danym kryterium.
c. Termin realizacji zlecenia od momentu podpisania umowy podany w miesiącach (T) – maksymalnie do uzyskania jest 20 pkt, zgodnie z przyjętym punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego wzoru:
T = (Tmin/Tobliczana)*20 pkt.
Tmin - najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Tobliczana - wartość obliczanej oferty w danym kryterium.
5. Następnie punkty zdobyte przez Oferentów w obu kategoriach zostaną zsumowane. Maksymalna ilość punktów, którą może zdobyć jeden Oferent wynosi 100.
6. W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru Wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Oferenta, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia opisanych w zapytaniu ofertowym.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Oferenta, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w zapytaniu ofertowym;
b. Oferentów, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
ii. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
v. pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
vi. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
c. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z Oferentami, którzy złożyli oferty;
d. Oferenta, w stosunku do którego: otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm. ) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 z późn. zm.);
e. Oferenta, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Oferent dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
f. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
g. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h. Oferenta, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
i. który złoży więcej niż jedną ofertę;
j. który złoży ofertę po terminie składania ofert.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

KB FOLIE POLSKA SP. Z O.O.

Adres

Bieżuńska 2A

03-578 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 6799927

NIP

5241208638

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez KB Folie Polska Sp. z o.o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0035/16-00

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.