Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - wybudowanie drewnianej wiaty wolnostojącej o powierzchni zabudowy do...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - wybudowanie drewnianej wiaty wolnostojącej o powierzchni zabudowy do 35 m² i zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przyległego do wiaty

Data zamieszczenia: 2017-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
ul. Parkowa 25
41-500 Chorzów
Telefon: 32 2410718
Faks: 32 2415501
sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-22 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nazwa zadania: Budowa wiaty
w ramach zadania „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Zamówienie wyłączone jest ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na podstawie art. 4 pkt 8.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

Adres zamawiającego:

ul. Parkowa 25

Kod, miejscowość:

41-500 Chorzów

Telefon:

32 2410718

Faks:

32 2415501

Adres strony internetowej:

www.muzeumgpe-chorzow.pl

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@muzeumgpe-chorzow.pl

Godziny urzędowania:

7:30 - 15:30

II. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” polegających na wybudowaniu drewnianej wiaty wolnostojącej o powierzchni zabudowy do 35 m² i zagospodarowaniem terenu bezpośrednio przyległego do wiaty wraz
z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Założenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Zamawiający odda do dyspozycji Wykonawcy materiały budowlane – drewno sezonowane w postaci tarcicy i krawędziaków;

2) Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację (plany, rysunki lub inne dokumenty) określające rodzaj i zakres robót budowlanych, niezbędną w celu zgłoszenia zamierzenia budowlanego właściwemu organowi;

3) Wykonawca zobowiązany jest wykorzystać przy realizacji przedmiotu zamówienia materiał oddany do dyspozycji przez Zamawiającego;

4) Wykonawca rozliczy oddany przez Zamawiającego materiał po wykonaniu przedmiotu zamówienia;

5) Wykonawca udzieli rękojmi lub gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia sporządzenia protokołu odbioru.

III. Termin wykonania zamówienia

Planowany termin wykonania zamówienia do 7 grudnia 2017 r.

IV. Informacje dodatkowe

1. Kryterium wyboru oferty – cena (waga kryterium 100%).

2. Sposób rozliczania i termin płatności – jednorazowo w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

V. Obliczanie ceny

1. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać oddany do dyspozycji materiał oraz powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, jak również ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej powinien uwzględnić w cenie oferty należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani będą naliczyć i odprowadzić.

3. Wyceny należy dokonać w Formularzu ofertowym wykonawcy – załącznik 1A do zapytania.

VI. Termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego wykonawcy załącznik 1A należy złożyć:

do godz. 13:00, 22 listopada 2017 r.

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca w sekretariacie Muzeum, za pomocą faksu na nr:

32 241 55 01

lub poczty elektronicznej na adres:

adamczak@muzeumgpe-chorzow.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia.

Osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Damian Adamczak,
tel. 32 241 07 18 w. 212 lub 509 208 741 (kontakt w godzinach: 8:00-15:00).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.