Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji

Data zamieszczenia: 2017-11-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: CALOR ENERGETYKA CIEPLNA SP Z O.O.
ul. Morcinka 38
42-580 Wojkowice
tel. +48 504 582 684
e–mail: rkrzywda@urcalor.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 300 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Mikołów dla mocy 2x1,2 MWe

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

 

Nazwa zamawiającego

CALOR ENERGETYKA CIEPLNA SP Z O.O.

Numer ogłoszenia

1068552

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do siedziby Beneficjenta na adres:
"Calor Energetyka Cieplna” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. G. Morcinka 38, 42- 580 Wojkowice;
Termin składania ofert upływa w dniu 01.12.2017 r. o godz. 10:00.
7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym, a każda ze stron musi być ponumerowana i parafowana.
7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7.3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Za osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osobę(y) wymienioną(e) we właściwym rejestrze lub pełnomocnictwie.
7.4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
7.5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści ZO nr 1.
7.6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Beneficjenta wzorcami (załącznikami), zawierać informacje oraz dane określone w tych wzorcach.
7.7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby popisującej ofertę.
7.8. Oferta winna być zszyta, bindowana, oprawiona lub złożona w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń Beneficjenta opisanych w niniejszym Rozdziale 7 ZO nr 1, Beneficjent informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w trakcie transportu przesyłki bądź przy jej rozpakowaniu i otwarciu ofert.
7.9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana na Beneficjenta oraz oznaczona w następujący sposób:
Pieczęć firmy wykonawcy

"Calor Energetyka Cieplna" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. G. Morcinka 38
42- 580 Wojkowice
„Oferta dla ZO nr 1”
Nie otwierać przed 01.12.2017 godz. 10.15

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Krzywda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 504 582 684; e – mail: rkrzywda@urcalor.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej:
- 2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Mikołowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:
- opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: zagospodarowanie terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi,
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem,
- inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i ruchową.
UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do ZO nr 1.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Mikołów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej:
- 2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Mikołowie, ul. Rybnicka 11, 43-190 Mikołów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie nowej jednostki wytwarzania ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy nominalnej:
- 2 x 1,2 MWe zlokalizowanych w Mikołowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowo:
- opracowanie projektu koncepcyjnego wielobranżowego obejmującego: zagospodarowanie terenu, technologię, branże sanitarną, elektryczną i budowlaną, układ AKPiA dla instalacji kogeneracji i współpracy z układami nadrzędnymi,
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia na budowę,
- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę,
- opracowanie projektu wykonawczego,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- dostawę i montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład obiektu wraz z wykonaniem kompletnych, współpracujących instalacji, kompletem robót budowlanych i instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację wraz z uruchomieniem,
- inwentaryzacja geodezyjna, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
- oddanie gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją powykonawczą i ruchową.
UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 5 do ZO nr 1.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Pozostałe kody CPV:
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322000-1Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71330000-0 Różne usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232221-7 Podstacje transformatorowe
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45251240-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
31170000-8 Transformatory
31121200-2 Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Etap I
1) Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o dane z programu funkcjonalno-użytkowego. Termin realizacji zadania – 7 dni od podpisania umowy.
2) Przygotowanie dokumentacji technicznej: projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji zadania – wynikać będzie od oferty wykonawcy lecz zawsze nie później niż do dnia 31 marca 2018 roku (w zależności od złożonej oferty w zakresie Terminu realizacji Etapu 1 pkt. 2).
2. Etap II
1) Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż urządzeń wraz z ich rozruchem – do 30.09.2019 roku.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. posiadają doświadczenie w realizacji zamówień podobnych:
- w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 inwestycje w trybie „zaprojektuj i wybuduj” lub wykonał dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie układu kogeneracji o mocy powyżej 1 MWe i zrealizował roboty budowlane polegającą na budowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Kierownik robót:
- posiada wykształcenie wyższe techniczne;
- posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
- posiada co najmniej pięć (5) lat doświadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), w tym na robotach polegających na budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW;
b) Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
– posiada wykształcenie wyższe techniczne;
– posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
– posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie konstrukcyjno-budowlanym przy budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW,
c) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:
– posiada wykształcenie wyższe techniczne;
– posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ;
– posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przy budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW,
d) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:
– posiada wykształcenie wyższe techniczne;
– posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
– posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW,
e) Projektant w specjalności architektonicznej:
– posiada wykształcenie wyższe techniczne;
– posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej ;
– posiada co najmniej minimum pięć (5) lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności architektonicznej i wykonał dokumentacje projektową w zakresie architektonicznym przy budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW
Uwaga: dopuszcza się, aby spełnienie wymagań określonych w punktach b-e powyżej spełniała mniejsza liczba osób posiadających jednocześnie uprawnienia w kilku specjalnościach co oznacza że Wykonawca może wskazać jedną osobę, która ma uprawnienia i doświadczenie w kilku specjalnościach wskazanych w punktach b-e równocześnie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu złożenia oferty.
Jeżeli w dniu złożenia oferty Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem złożenia oferty.

Dodatkowe warunki

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia udzielane przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z udziału z postępowaniu wykluczone zostaną podmioty, które należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z zm.), którzy złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postepowaniu i jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie złożenie oświadczenia w terminie przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego oferty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do ZO nr 1.
14.1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości:
300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).

Warunki zmiany umowy

Beneficjent dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach:
1. Zmiany technologiczne spowodowane następującymi okolicznościami:
1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu Umowy;
2) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów wykonywanych prac lub robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy.
3) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
4) zmiana sposobu wykonywania umowy w przypadku zmiany technologii wykonania robót pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych parametrów końcowych wykonanych robót, przy zachowaniu ceny nie wyższej niż wynika z niniejszej umowy oraz terminu wykonania zamówienia, na umotywowany wniosek Wykonawcy po akceptacji Beneficjenta.
- możliwa będzie zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania umowy, zmiana materiałów i technologii wykonania przedmiotu umowy i konstrukcji obiektów budowlanych jak również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.
2. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności:
1) opóźnienie wydania przez ww. organ decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
2) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
3) nałożenia przez organ dodatkowych czynności proceduralnych nie przewidzianych w zamówieniu
4) wniesienie odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń.
- możliwa będzie zmiana terminu wykonania o okres wynikający z opisanych okoliczności.
3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
1) wystąpienia Siły Wyższej - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, innych niż termin realizacji, i pozostających z nimi w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym;
2) nieprzewidziane warunki techniczne, terenowe i wodne;
3) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących (opóźniających) realizacje robót zasadniczych, a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym.
4) zwłoka Beneficjenta w przekazaniu w terminie Placu budowy;
5) zmiany obowiązujących przepisów, w tym stawek podatku VAT;
- możliwa będzie zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii Robót i konstrukcji, jak również zmiany lokalizacji budowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz odpowiednio terminu wykonania umowy, wynagrodzenia w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany.
6) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Beneficjenta,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Beneficjent, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
8) wykonawcę, któremu Beneficjent udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w punktach wyżej,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez Beneficjenta zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
9) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane i w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
4. dopuszcza się możliwość zmian umowy w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona i są to:
a) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Beneficjenta;
b) zmiany adresu Wykonawcy lub Beneficjenta;
c) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Formularz ofertowy według załącznika nr 1;
b) Wykaz wykonanych robót budowlanych według załącznika nr 2 oraz stosowne referencje;
c) Wykaz personelu według załącznika nr 3;
d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
e) Dokument wadium (w oryginale) lub w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu potwierdzenie przelewu;

Zamówienia uzupełniające

Kwestię zamówień uzupełniających i dodatkowych regulują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium I – cena oferty brutto

Kryterium I: cena brutto oceniane będzie według poniższego wzoru:
Cb= (Cbmin / CbO) x 60% x 100
Gdzie:
Cb – liczba punktów oferty przyznanych za kryterium „łączna cena brutto oferty”;
Cbmin – najniższa łączna cena brutto pośród złożonych ofert;
CbO – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej;
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zaproponować ceny zero złotych w przedmiotowym kryterium oceny ofert.
Sumaryczna wartość pozycji dotyczących wykonania dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 1,5% całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie całości Zamówienia
Kryterium II – parametry techniczne

Oferty zostaną ocenione według poniższej punktacji dla poszczególnych parametrów:

1. Trwałość silnika do remontu kapitalnego:
do 69 999 h – 0 punktów
od 70 000 h do 79 999 h – 5 punktów
od 80 000 h – 10 punktów
2. Gwarantowana sprawność układu
Sprawność układu ≤ 86,25% - 0 punktów
Sprawność układu od 86,26% do 86,99% - 5 punktów
Sprawność układu ≥ 87,00% - 10 punktów

Oferta z najdłuższym czasem trwałości silnika oraz najwyższą sprawnością układu otrzyma maksymalną ilość punktów – 20. Zaoferowanie przez Wykonawcę innych wartości niż wskazane powyżej oznaczać będzie, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań i zostanie ona odrzucona.

Kryterium III – termin gwarancji

Oferty zostaną ocenione według poniższej punktacji:
do 29 000 h – 0 punktów
od 30 000 h do 42 999 h – 5 punktów
od 43 000 h – 10 punktów

Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną ilość punktów – 10. Zaoferowanie przez Wykonawcę innych wartości niż wskazane powyżej oznaczać będzie, że oferta Wykonawcy nie spełnia wymagań i zostanie ona odrzucona.
Kryterium IV – termin realizacji zamówienia dla Etapu 1 pkt. 2)

Oferty zostaną ocenione według poniższej punktacji:
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 31.03.2018 – 0 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 15.03.2018 – 5 punktów
- Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2018 – 10 punktów.

Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu innego niż wskazane powyżej (w tym późniejszego niż 31.03.2018 r.) oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia wymagań i jego oferta zostanie odrzucona.

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów z wszystkich wyżej wymienionych kryteriów.
Beneficjent dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert zgodnie z powyższymi zasadami.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych.
Maksymalna możliwa do uzyskania całkowita liczba punktów wynosi 100.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Beneficjent udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ZO nr 1 i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Beneficjent spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Beneficjent wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Beneficjenta ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

16.1 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

CALOR ENERGETYKA CIEPLNA SP Z O.O.

Adres

Morcinka 38

42-580 Wojkowice

śląskie , będziński

NIP

6252446951

Tytuł projektu

Budowa nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MWe w miejscowości Mikołów dla mocy 2x1,2 MWe

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0005/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.