Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, antywłamaniowych oraz okna

Przedmiot:

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, antywłamaniowych oraz okna

Data zamieszczenia: 2017-11-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno

Osoba do kontaktu:
Ewa Bąkowska, tel. (32) 784 16 45
e-mail: ebakowska@oke.jaworzno.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-23 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, antywłamaniowych – klasy 2 (PN-EN 1627) szt. 1 oraz okna klasy 2 (PN- EN 1627) szt.1

Przedmiot zamówienia

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę i montaż:

 • drzwi wewnątrz - lokalowych, antywłamaniowych, stalowych – klasy 2 (PN-EN 1627) - szt. 1,

 • okna antywłamaniowego klasy 2 (PN- EN 1627) - szt.1

w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

 • demontażu zamontowanych drzwi i okna wraz z demontażem ościeżnic oraz ich usunięciem, wywiezieniem i poddaniem utylizacji materiału rozbiórkowego; 

 • montażu certyfikowanych drzwi w kolorze białym, jednoskrzydłowych o szerokości 80 cm, o  zwiększonej  odporności na włamanie, nie mniejszej niż 2-ga klasa. Drzwi otwierane  na zewnątrz. Zawieszone na zawiasach antywłamaniowych. Rant skrzydła wyposażony
  w  uszczelkę. Drzwi wyposażone w szyld, klamkę oraz dwa zamki. Zamek dolny rozporowy działający w cztery strony, zabezpieczony szyldem antywłamaniowym
  z rozetą przeciw przewierceniu, wyposażony w co najmniej 3  klucze i atestowaną wkładkę klasy C+ zamek górny z  wkładką i trzema kluczami.

 • montażu certyfikowanego okna antywłamaniowego. Okucia z zabezpieczeniami antywłamaniowymi klasa WK 2 , szyby. klasa P2, profil PCV lub aluminium

w kolorze białym.

  1. Przy osadzaniu ościeżnic oraz montażu drzwi i okna w pomieszczeniu należy wykonać wszystkie niezbędne prace wykończeniowe, takie jak szpachlowanie, obróbka na gotowo z malowaniem tynków.

  2. Montaż i  demontaż musi odbyć się metodą bezpyłową (metoda „na mokro”).

  3. Gruz i odpady po montażowe zagospodaruje we własnym zakresie Wykonawca.

2.4 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres 36 miesięcy.

  1. Drzwi i okno będą dostarczone na koszt Wykonawcy do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wraz z wniesieniem według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

  2. Pomiary wykonane zostaną przez Wykonawcę i określone w formularzu cenowym.

  3. Prace montażowe zostaną wykonane przy użyciu własnego sprzętu i narzędzi.

  4. Sprzęt i narzędzia będą odpowiadać co do jakości wymogom określonym w przepisach prawa, w tym przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia produktu lub reklamacji i wymiany na nowy jeśli okaże się, że dostarczony towar nie spełnia wymagań zawartych
   w zapytaniu ofertowym lub jest wadliwy lub złej jakości.

  1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę odnoszącą się do przedmiotu zamówienia.

2.11 Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.12 Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.

Wymiary:

Okno – 116 szerokość x 213 wysokość (wymiar zewnętrzny)

Drzwi – 80 szerokość x 198 wysokość (wymiar w przejściu)

Wykonawcy x powinni przeprowadzić wizję lokalną w celu uściślenia obmiarów
w godzinach od 8:00 do 15:00 pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia terminu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
  24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć oświadczenie o spełnianiu tych warunków (załącznik nr 2).

3. Termin realizacji:

do 14 grudnia 2017 roku

4. Sposób przygotowania oferty.

Zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. W formularzu oferty należy podać ceny netto i brutto. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4.1.Formularz ofertowy wraz z załącznikami winien być napisany w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniony i parafowany w całości oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Do formularza oferty Wykonawca dołączy:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) podpisane oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2),

c) status prawny Wykonawcy (załącznik nr 3),

d) wykaz potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do niniejszego zamówienia (Załącznik nr 4),

Załączone kserokopie dokumentów powinny być zaopatrzone w napis: ,,za zgodność
z oryginałem” i muszą być opatrzone podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.

5. Kryterium wyboru oferty.

Konieczność zachowania wszystkich warunków określonych w pkt. Przedmiot zamówienia. Cena – 100 %

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie http://bip.oke.jaworzno.pl

6. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
ul. Mickiewicza 4 do dnia 23 listopada 2017 roku do godz. 12.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby OKE w Jaworznie.

Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską, w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe na ………………….. – nr…………………..”.

7. Zapytanie o przedmiot zamówienia.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Ewa Bąkowska,

tel. (32) 784 16 45, e-mail: ebakowska@oke.jaworzno.pl

O dokonanych w zamówieniu zmianach Zamawiający poinformuje na stronie internetowej http://bip.oke.jaworzno.pl na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców

8. Zawarcie umowy.

8.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zadania zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

8.2 W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która przedstawiać będzie najkorzystniejsze warunki.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.