Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i...

Przedmiot:

Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu
ul. Budowlanych 9/2
78-600 , Wałcz
telefon - 67 258 50 53
faks - 67 258 50 54
http://www.tbswalcz.pl/
tbswalcz@tbswalcz.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Wałcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: a. Część I - Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza b. Część II - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: a. Audycie energetycznym; b. Projekcie budowlanym, c. Kosztorysie ofertowym. 4. Podane w projekcie budowlanym i kosztorysie ofertowym nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert z produktami równoważnymi. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 10 pkt. e. SIWZ. 5. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z audytem energetycznym, projektem budowlanym i kosztorysem ofertowym. 6. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa: a. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego w terminie najpóźniej do momentu podpisania umowy kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Kalkulacja szczegółowa polegać powinna na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług; b. Najpóźniej do momentu podpisania umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy i uzyskać akceptację Zamawiającego najpóźniej do 7 dni od momentu podpisania umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zakładać terminy przekazania placu budowy i realizację zadań w sposób gwarantujący terminowe wykonanie zamówienia, powinien zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym oraz ukazywać realizację wszystkich zadań łącznie. c. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenów budowy (teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenów budowy oraz ewentualnego zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt. d. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zabezpieczenia instalacji urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub instalacji; d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; e) przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy. e. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. f. Wykonawca zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. g. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami); b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. h. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Na żądanie Zamawiającego wykonawca okaże certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego. i. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z zapisami wzoru umowy. 7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: wszystkich pracowników fizycznych wykonujących prace ogólnobudowlane. 8. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy również podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne klauzule zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 6. 9. Pozostałe wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. sposób udokumentowania zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, jak również uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 6 powyżej, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia 2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 3. Zamówienia, o których mowa w pkt ust. 1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek przyczyn wcześniej nie przewidzianych przez Zamawiającego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-04-01 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 50.000 zł – dla części I i II
Informacje dodatkowe 10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: b. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu remoncie dachu i/lub dociepleniu poddasza na kwotę min. 50.000 zł każda – dla części I • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. na kwotę min. 50.000 zł każda – dla części II • dysponuje lub będzie dysponować: minimum 1 osobą na stanowisko: kierownika budowy – wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności. Wymagane doświadczenie: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – dla części I. • dysponuje lub będzie dysponować: minimum 1 osobą na stanowisko: kierownika budowy – wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalcji i urządzeń grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności. Wymagane doświadczenie: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót – dla części II.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. d. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, e. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, f. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składający ofertę zobowiązany złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólną, który odpowiada za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. b. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny ww. wykaz. Wykaz należy złożyć w oryginale. d. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień przez osoby wskazane w wykazie osób (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. e. Opis materiałów i produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale III ust. 3 SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy złożyć jeden wspólny dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11. Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: a. formularz oferty W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. b. oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszej SIWZ (oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu); W przypadku składania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców. Ww. dokument należy złożyć w oryginale. c. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 6 pkt b. SIWZ; jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. d. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo. Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. e. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. f. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 12. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a. w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b. ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c. w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, d. ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena, 60,00
Okres gwarancji 20,00
Termin płatności faktury 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: a) Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np. 1) nieterminowe przekazanie terenu budowy, 2) konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej, o ile będą one miały wpływ na dotrzymanie terminu wykonania robót, 3) udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, 4) brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) wystąpienie siły wyższej, której wystąpienie ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. Termin „siła wyższa” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, osunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, powodzi, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec, b) zmiana wysokości wynagrodzenia jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny netto określone w ofercie i umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. c) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; d) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; e) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; f) konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia; g) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; h) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.