Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
615z dziś
4432z ostatnich 7 dni
15027z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa śluzy żeglugowej z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy,...

Przedmiot:

Budowa śluzy żeglugowej z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03194 , Warszawa
telefon - (22) 587 03 60; 587 03 62-64
faks - (22) 587 02 02
www.warszawa.rzgw.gov.pl
przetargi@warszawa.rzgw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000 PLN przed upływem terminu składania ofert
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka
Numer referencyjny: EE-Z/IR-R/212/59/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka” w ramach zadania: „Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb”, realizowanego jako projekt pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową śluzy żeglugowej Guzianka II, w tym przede wszystkim: - rozbiórka mostu na drodze na drodze powiatowej nr 1646N, - rozbiórka urządzeń Polskiego Związku Wędkarskiego, - budowa śluzy żeglugowej z kanałem podejściowym i awanportami, - budowa zaplecza śluzy, w tym sterowni, - budowa obiektów PZW, w tym węgorni wraz z infrastrukturą techniczną, - budowa dojazdu z drogi powiatowej nr 1646N, wraz z pozyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Ogólną informację o przedmiocie zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ pt.: „Opis przedmiotu zamówienia”. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w załącznikach do SIWZ: Projekcie budowlanym (nr ewid. RZGW 4711/8), Projekcie wykonawczym (nr ewid. RZGW 4711/9) oraz w Projekcie rozbiórki mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1646 N (nr ewid. RZGW 4711/15). W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie i ustawienie tablic: 1) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej realizowanego projektu, 2) wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 3) wykonanie i montaż 2 trwałych tablic z zakazem połowu ryb w odl. 50 m od budowli hydrotechnicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45247200-2
44212390-9
45243600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunki dotyczące doświadczenia (warunek I) i dysponowania przez wykonawcę osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za kierowanie budową i kierowanie robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach (warunek II). Warunek I: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – niżej wymienionych robót. Musi wykazać się: a) wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie, remoncie lub przebudowie przynajmniej 3-ch budowli hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie minimum 1,0 m. Łączna wartość robót objętych trzema zadaniami jw. - minimum 15 mln zł brutto. Łączna kubatura robót żelbetowych, wykonanych w ramach w/w 3 zadań – minimum 1000 m3. Co najmniej jedna z wymaganych realizacji polegała na budowie nowego obiektu. Uwaga: W przypadku warunku, dotyczącego wykonania robót żelbetowych, będących w niniejszym postępowaniu kluczową częścią zamówienia i zastrzeżonych w trybie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp (patrz pkt 1.1.2 SIWZ), wykonawca zobowiązany jest wykonać tę część zamówienia samodzielnie i przy wykazywaniu spełniania warunków udziału nie może powoływać się na zasoby innych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby "warunek I" określony powyżej w pkt III.1.3 lit. a był w całości spełniony przez Wykonawcę. b) wykonaniem stalowej ścianki szczelnej metodą wciskania, na odcinku o łącznej długości w planie nie mniej niż 100 mb i głębokości min. 9 m, przy czym roboty te mogą być realizowane w kilku zadaniach, niekoniecznie w zadaniach określonych powyżej w pkt III.1.3 lit a. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby "warunek I" określony powyżej w pkt III.1.3 lit. b był spełniony w całości przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia). Na potwierdzenie spełniania „warunku I” wykonawca powinien złożyć wykaz robót oraz dowody, określające czy roboty budowlane zawarte w wykazie robót zostały wykonane należycie - patrz pkt III.5.1 niniejszego ogłoszenia i pkt 3.6. lit. a SIWZ. Warunek II: Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (przez cały okres realizacji umowy), odpowiedzialnymi za kierowanie budową oraz za kierowanie robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach i spełniającymi poniższe wymagania: • kierownik budowy dla całego zadania posiadający (łącznie): - uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami, lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, - co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy na obiektach hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min 1,0 m; • po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: - inżynieryjnej drogowej, - inżynieryjnej mostowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Każda z wymienionych osób musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku: inżynier budowy lub kierownik robót lub kierownik budowy. • jedna osoba do kierowania robotami branży mechaniczno-technologicznej posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu prac tej branży. Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym państwie członkowskim i odpowiadające wymaganiom zawartym w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisy dotyczące świadczenia usług transgranicznych określa Rozdział 4 „Świadczenie usług transgranicznych” Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725). Jedna osoba może być jednocześnie kierownikiem budowy i kierownikiem robót, jeśli spełnia wymagania dla tych funkcji. Dotyczy to również możliwości jednoczesnego kierowania robotami różnych branż. Na potwierdzenie spełniania „warunku II” Wykonawca powinien złożyć wykaz osób, spełniających powyższe wymagania wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach), doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – patrz pkt III.5.1) niniejszego ogłoszenia i pkt 3.6 lit. b SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione powyżej (informacje z Krajowego Rejestru Karnego i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione powyżej (informacje z Krajowego Rejestru Karnego i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej). Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa w odniesieniu do podwykonawców, dokumenty wymienione powyżej (informacje z Krajowego Rejestru Karnego i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany będzie złożyć: A. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt III.1.3) - "Warunek I" punkt a i b niniejszego ogłoszenia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsc wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane. Oprócz w/w informacji w wykazie robót powinny znajdować się dane pozwalające ustalić, czy Wykonawca spełnia „warunek I”, określony w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia, tj.: należy podać rodzaj robót budowlanych (budowa, remont, przebudowa), rodzaj budowli hydrotechnicznej (śluza żeglowna, jaz ruchomy, elektrownia wodna), parametry budowli, kubaturę robót żelbetowych, długość i głębokość ścianki szczelnej wykonanej metodą wciskania. Do wykazu robót budowlanych należy dołączyć dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; B. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie budową całego zamówienia oraz za kierowanie robotami budowlanymi w wymaganych specjalnościach, potwierdzający spełnianie „warunku II”, określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia. Wykaz, oprócz imion i nazwisk osób skierowanych do realizacji zamówienia, musi zawierać informacje o ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach), doświadczeniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Okres doświadczenia zawodowego należy podać z dokładnością do 1 miesiąca. W przypadku wykonywania wielu prac w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia nie sumują się.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty zawierający m.in.: cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, deklarowany okres gwarancji, informacje nt. doświadczenia Kierownika Budowy (w celu uzyskania punktów przy ocenie ofert), oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń; 2. Pełnomocnictwa dla osób - innych niż wymienione w dokumentach rejestrowych wykonawcy - podpisujących oferty i dokumenty przetargowe, a także składających ewentualne wyjaśnienia, wystawione przez osoby umocowane do reprezentacji wykonawcy; 3. W celu uzyskania punktów przy ocenie ofert, zgodnie z pkt 10.3 SIWZ: Formularz „Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy” (Załącznik nr 6 do SIWZ); 4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, musi przedstawić zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400 000 PLN przed upływem terminu składania ofert

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
wydłużenie okresu gwarancji 20,00
doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia dotyczące zmian zawarto w projekcie umowy, będącym załącznikiem do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.