Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
135z dziś
2495z ostatnich 7 dni
10916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku- obejmuje część pomieszczeń...

Przedmiot:

Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku- obejmuje część pomieszczeń wewnętrznych budynku. W podpiwniczeniu należy wykonać remont istniejących sanitariatów. Zakres prac remontowych obejmuje: rozebranie istniejących posadzek i ścian

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Oława
pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
55-200 , Oława
telefon - 713 133 044,
faks - 717 234 634
www.bip.gminaolawa.pl
przetarg@gminaolawa.pl,
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oława
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach ba
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I
Numer referencyjny: RG.271.25.2017.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej, gmina Oława (etap I). Budynek jest położony w miejscowości Oleśnica Mała nr 52, na działce nr 46/2 AM-1, obręb Oleśnica Mała, jednostka ewidencyjna: Oława – gmina. W budynku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Obiekt jest wolnostojący, z dwoma kondygnacjami naziemnymi i podpiwniczeniem. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o dachu naczółkowym w konstrukcji drewnianej. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy - 273,97 m², wysokość w kalenicy – 13,85 m, kubatura – 3.335,07 m³. Obiekt przeznaczony jest do sukcesywnego remontu ze względu na stan techniczny pomieszczeń. 2. Przedmiot zamówienia – etap I remontu obejmuje część pomieszczeń wewnętrznych budynku. W podpiwniczeniu należy wykonać remont istniejących sanitariatów. Zakres prac remontowych obejmuje: rozebranie istniejących posadzek i ścian, wykucie ościeżnic i obsadzanie nowych ościeżnic, wykonanie ścian działowych, wymianę w sanitariatach instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej, wymianę ceramiki sanitarnej, prace wykończeniowe, tj. licowanie ścian płytkami, malowanie ścian wewnętrznych, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych. Ponadto na każdej z trzech kondygnacji budynku w istniejących pomieszczeniach należy wykonać ciągi komunikacyjne w celu połączenia wnętrza budynku z dobudowywanym od zewnątrz pionem komunikacyjnym. Dobudowa pionu komunikacyjnego, tj. windy z klatką schodową, aktualnie jest w trakcie realizacji, celem dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac remontowych obejmuje: rozbiórkę starych podłóg i położenie nowych posadzek, wykonanie ścian działowych, zbijanie starych, popękanych tynków, położenie nowego tynku na ścianach i sufitach, malowanie ścian wewnętrznych, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych. Roboty elektryczne w remontowanych pomieszczeniach obejmują: demontaż w pomieszczeniach opraw świetlówkowych, przewodów kabelkowych, gniazd, wykonanie bruzd, przebijanie otworów w ścianach i stropach, układanie przewodów kabelkowych, montaż opraw, instalacja gniazd, zaprawianie bruzd, instalacja połączeń wyrównawczych. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dodatkowo: - zabezpieczenie terenu wokół obiektu na czas trwania robót, - przygotowanie terenu do prowadzenia budowy, - opłaty za uzgodnienia, koszt zużycia energii, wody, - wszelkie odbiory techniczne, - przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego, - odszkodowania wynikłe w związku z prowadzonymi pracami. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Wymagania dla wykonawcy/podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: 1) Zamawiający wymaga, by czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac (robót), które wyszczególnione zostały w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666), o ile nie są wykonywane przez dane osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, sprzętowe i geodezyjne. 2) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj.: za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy osób biorących udział w realizacji zamówienia. 4) Lista osób biorących udział w realizacji zamówienia musi zawierać pełny skład pracowników wraz z określeniem pełnionych przez nich funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (umowy o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także okresu obowiązywania umowy. 5) Szczegółowy sposób dokumentowania spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zmiany osób zatrudnionych na umowę o pracę, sposób kontroli i sankcji za niedopełnienie wymogu w trakcie realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB. Udowodnienie równoważności należy do wykonawcy, który zobowiązany jest do zaznaczenia tego w ofercie, szczególnie w kosztorysach ofertowych wraz z załączeniem wykazu materiałów lub urządzeń równoważnych, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających parametry techniczne równoważnych materiałów lub urządzeń. Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmian w projekcie, Wykonawca dokona ich na własny koszt wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zastosowane materiały lub urządzenia równoważne nie mogą posiadać gorszych parametrów/wymogów niż te określone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą wykazu rozwiązań równoważnych, to znaczy, że będzie realizował zamówienie zgodnie z dokumentacją techniczną.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45200000-9
45310000-3
45332200-5
45332400-7
45321000-3
45331100-7
45331200-8
45442200-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: tj.: Wykonawca spełni warunek jeżeli: 1) wykaże, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. 2) wykaże się dysponowaniem następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia publicznego: tj.: kierownikiem budowy posiadającym aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późniejszymi zmianami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oraz podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp) warunek określony w pkt III.1.3)1) zostanie spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z nich wykaże się wymaganym doświadczeniem. W zakresie spełnienia warunków określonych w pkt III.1.3)2), wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 3) Oświadczenia, o których mowa w pkt III.7)2. i III.7.)9., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na wezwanie zamawiającego dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.5.1) składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.4) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zastrzeżeniem określonym w pkt III.7)10.). 4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 6) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii). 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) Kosztorys ofertowy uproszczony lub kosztorys szczegółowy. 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie tych podmiotów, do udostępnienia zasobów, powinno zostać przedłożone wraz z ofertą, w oryginale i w swojej treści zawierać informacje dotyczące: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; tego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których dotyczą wskazane zdolności. 6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, będzie zobowiązany do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) oraz w pkt III.5.1) odpowiednio do udostępnionych zasobów (z zastrzeżeniem pkt III.7)10.). 9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie powinno zostać sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik 3 do SIWZ. 10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń i dokumentów, o ile są one aktualne. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od wezwania Wykonawcy do złożenia powyższych dokumentów lub oświadczeń. 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1). – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12. Dokument, o których mowa w pkt 11, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 12 stosuje się. 14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 5 000 PLN (pięć tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) oznaczenie postępowania, c) określenie przedmiotu postępowania, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium – remont pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej, sprawa nr RG.271.25.2017.ZP”. Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty (brutto) 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z § 11 wzoru umowy, przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, b) konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych c) oczekiwanie na projekt zamienny z decyzją zmieniającą podstawowe pozwolenia na budowę d) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. e) zaistnienia siły wyższej; f) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 2) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 3) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, tj.: a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków; d) związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której realizowana jest inwestycja; e) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, f) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; g) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; h) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 4) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 5) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 7) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 8) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 14 ust. 3 wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.