Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny

Przedmiot:

Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
ul. Vetulaniego 1A
31-227 Kraków
Tel.: +48 146274272
E-mail: przetargi@zpkwm.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-02 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiegoul. Vetulaniego 1AKraków31-227PolskaTel.: +48 146274272E-mail: przetargi@zpkwm.pl Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zpkwm.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.zpkwm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny, w tym wykonanie ekspertyz i uzyskaniepozwoleń dla działań ochronnych wobec zbiorników wodnych/siedlisk herpetpofauny
Numer referencyjny: OK/2711/9/2017
II.1.2)
Główny kod CPV
90913100
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rewitalizacji 15 zbiorników wodnych i czynnejochrony herpetofauny na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu ParkówKrajobrazowych Województwa Małopolskiego.
2. Przed przystąpieniem do działań związanych z rewitalizacją i czynną ochroną Wykonawca będziezobowiązany do wykonania ekspertyz i opracowania dokumentacji (oprócz inwentaryzacji przyrodniczej)
2 / 5
niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, koniecznych do przeprowadzenia działańzwiązanych z rewitalizacją zbiorników
i czynną ochroną herpetofauny, w tym w szczególności zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wKrakowie, a także pozwoleń wodno - prawnych (w przypadkach gdzie/jeśli będą wymagane) oraz ich uzyskania.
3. Szczegółowy zakres prac opisany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 713 400.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90700000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
adres: ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rewitalizacji 15 zbiorników wodnych i czynnejochrony herpetofauny na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu ParkówKrajobrazowych Województwa Małopolskiego.
2. Przed przystąpieniem do działań związanych z rewitalizacją i czynną ochroną Wykonawca będziezobowiązany do wykonania ekspertyz i opracowania dokumentacji (oprócz inwentaryzacji przyrodniczej)niezbędnych do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, koniecznych do przeprowadzenia działańzwiązanych z rewitalizacją zbiorników
i czynną ochroną herpetofauny, w tym w szczególności zezwoleń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wKrakowie, a także pozwoleń wodno - prawnych (w przypadkach gdzie/jeśli będą wymagane) oraz ich uzyskania.
3. Szczegółowy zakres prac opisany jest w załączniku nr 3 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 713 400.00 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/03/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
3 / 5
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodnościna terenie Parków Krajobrazowych Małopolski”
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450 000,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływemterminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniejdwie usługi polegające na rewitalizacji zbiorników wodnych, obejmujące m.in. oczyszczanie zbiornikówwodnych z nadmiaru osadu dennego, oczyszczanie z nadmiaru roślinności wodnej, regulację brzegów,oczyszczanie brzegów i najbliższej okolicy z nadmiaru zarośli.
II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował odpowiednim sprzętem orazuprawnieniami/osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania prac sprzętem, dla którego polskie prawoprzewiduje posiadanie uprawnień, niezbędnym do prawidłowego, starannego i zgodnego z opisem przedmiotuzamówienia oraz z ogólnie przyjętymi zasadami i przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonaniazamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
4 / 5
Data: 02/01/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/01/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w oddziale Zamawiającego w Krakowie: ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, Ipiętro, pokój nr 128
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisówustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubrównoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
5 / 5
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182 Ustawy PZP.
6. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowneprzepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.
8. Do skargi mają zastosowanie przepisy art. 198a - 198g Ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/11/2017

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.