Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
98z dziś
2458z ostatnich 7 dni
10880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji solarnych, instalacji...

Przedmiot:

Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę

Data zamieszczenia: 2017-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łochowie
Al. Pokoju 75
07-130 Łochów
tel. 25 643 78 00
fax 25 643 78 80
e-mail: kancelaria@gminalochow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Łochów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-09 10:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Łochów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łochowie711582090al. Pokoju 75Łochów07-130PolskaOsoba do kontaktów: Maciej Folman lub Anna Kołodziejska, Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130Łochów, pokój nr 205 (II piętro)E-mail: zamowienia.publiczne@gminalochow.pl Faks: +48 256437881Kod NUTS: PL925
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.gminalochow.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.gminalochow.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów.
Numer referencyjny: ZP.271.1.22.2017
II.1.2)
Główny kod CPV
09300000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 8
II.1.4)
Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacjisolarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Łochów.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.„Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
09332000
71220000
71320000
45310000
45330000
45332200
45300000
45331000
09331200
51112000
71321200
71321000
44621220
44160000
45321000
45331110
45111300
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łochów, województwo mazowieckie, powiat węgrowski.
II.2.4)
Opis zamówienia:
3.Zamówienie składa się z trzech Zadań:
1)Zadanie 1: Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 555 instalacji solarnych dla budynkówmieszkalnych oraz 1 budynku wspólnoty mieszkaniowej, 2)Zadanie 2: Zaprojektowanie, dostawa, montażi uruchomienie 218 instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych, 3)Zadanie 3: Zaprojektowanie,dostawa, montaż i uruchomienie 126 instalacji kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych.
4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określają Opis PrzedmiotuZamówienia (zwany dalej OPZ) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 8
dalej PFU) dla każdego z Zadań stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr9 do SIWZ.
5.Jeżeli w SIWZ w tym w OPZ i PFU wskazano w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń jakikolwiekznak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkt lub usługę –należy przyjąć, że wskazują one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadaćmateriały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przezZamawiającego. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, pod warunkiem,że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SIWZ.
6.W przypadku, gdy w SIWZ w tym w OPZ i PFU zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, podwarunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w SIWZ.
7.W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ w tym wOPZ i PFU, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
8.W przypadku wymaganego w OPZ lub PFU oznakowania i certyfikatów, Zamawiający akceptuje oznakowaniai certyfikaty równoważne.
9.W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiomokreślonym w OPZ i PFU, posiadające atesty i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami orazobowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm,posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
10.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją IstotnychWarunków Zamówienia w tym OPZ i PFU, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztukąbudowlaną.
11.Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały,wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzórnad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
12.Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną odpowiednią wiedzą,doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia znależytą starannością, jakością i organizacją pracy.
13.Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) liczony od dnia obustronniepodpisanego protokołu odbioru końcowego, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w ofercie wynosi:
1)na zbiornik solarny do c.w.u.: minimum 5 lat, maksymalnie 6 lat, 2)na wykonane roboty i pozostałezainstalowane urządzenia – minimum 5 lat, maksymalnie 6 lat.
14.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
15.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych częścizamówienia.
16.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją IstotnychWarunków Zamówienia, złożoną ofertą, i obowiązującymi przepisami prawa.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na zbiornik solarny do c.w.u. / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia / Waga:20,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 8
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”,współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020. Umowa nrRPMA.04.01.00-14-6895/16-00.
II.2.14)
Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcyzłotych). Wymagania dotyczące wadium określa szczegółowo Rozdział X SIWZ.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
— w Zadaniu 1: w ramach jednej lub kilku umów dostawę wraz z montażem co najmniej 300 instalacjisolarnych,
— w Zadaniu 2: w ramach jednej lub kilku umów dostawę wraz z montażem co najmniej 50 instalacjifotowoltaicznych,
— w Zadaniu 3: w ramach jednej lub kilku umów dostawę wraz z montażem co najmniej 80 instalacji kotłów nabiomasę.
Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem również w przypadku, gdy realizowali zamówienie wformule robót budowlanych.
b) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej,
c) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych,
d) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 8
e) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
f) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych,
g) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych.
Uwagi odnośnie uprawnień budowlanych:
—- Przez uprawnienia budowlane wskazane powyżej należy rozumieć uprawnienia budowlane, o którychmowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz w rozporządzeniuMinistra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych wbudownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą zdnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskichUnii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).- Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobęwielu funkcji pod warunkiem posiadania przez nią wymaganych uprawnień.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów wymienionych z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w części „Minimalny poziomewentualnie wymaganych standardów”.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określającychczy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenieWykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonanowyboru oferty Wykonawcy określa wzór umowy.
3. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osóbwykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności polegające na wykonaniurobót budowlano – montażowych określonych w Programach Funkcjonalno-Użytkowych.
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 8
2) Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób pozostaje w gestii Wykonawcy.
3) Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę uregulowanezostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Aleja Pokoju 75, 07-130 Łochów, pokój nr 106/107(sala konferencyjna, I piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następującychoświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 8
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp*.
*Zamawiający samodzielnie pobierze przedmiotowy dokument w oparciu o dane zamieszczone w Formularzuofertowym.
c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albowniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KasyRolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalegaz opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innegodokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tychnależności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawemzwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu
Uwaga! – Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy Pzp, zobowiązany będzie przedstawić na wezwanie Zamawiającego, z art. 26 ust. 1 ustawy Pzpw odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale VII ust. 7 pkt 1 lit. a-d SIWZ,
—- Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. wsprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniuzamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) odstępuje od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanekwykluczenia określonych w art. 24 ust.1 pkt 15-20 i 22 ustawy Pzp, gdyż zakres informacji objętych podstawąwykluczenia odpowiada treści informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przezZamawiającego na stronie internetowej bip.gminalochow.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawyPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawcamoże przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji wpostępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści niniejszego Ogłoszenia,pozostałe informacje zawarto w SIWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Podstępu 17aWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801
Dz.U./S S221
17/11/2017
458886-2017-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 8
17/11/2017S221
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 8
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2017

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.