Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie adaptacji podwórka: - Wykonanie utwardzenia terenu -...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie adaptacji podwórka: - Wykonanie utwardzenia terenu - Wykonanie ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2017-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.H.U. "MIDREW" ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH GRZEGORZ MICHURA
ul. Reymonta 1
34-600 Limanowa
telefon: 183376770
Fax: 183376770
Województwo: małopolskie
Miasto: Kierlikówka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie adaptacji podwórka na potrzeby Przedszkola z oddziałem integracyjnym „Kubuś Puchatek” w Kierlikówce

Termin składania ofert

do dnia 04-12-2017

 

Nazwa zamawiającego

P.H.U. "MIDREW" ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH GRZEGORZ MICHURA

Numer ogłoszenia

1069405

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: P.H.U. "MIDREW" Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych ul. Reymonta 1, 34-600 Limanowa.
2. Termin składania ofert upływa 4.12.2017, godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 4.12.2017 o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

midrew@poczta.fm

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Miśkowiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

506085514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi:
- Wykonanie utwardzenia terenu
- Wykonanie ogrodzenia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: bocheński Miejscowość: Kierlikówka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie adaptacji podwórka ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół obiektu do pełnienia funkcji Przedszkola z oddziałem integracyjnym „Kubuś Puchatek” w Kierlikówce.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje towary i usługi:
- Wykonanie utwardzenia terenu
- Wykonanie ogrodzenia
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie wskazanym w ofercie wykonawcy. Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert i zostanie wpisany do umowy jako bezwzględnie obowiązujący. Określony w ofercie termin ma być wyrażony w dniach kalendarzowych, bezpośrednio następujących po sobie, a liczony od dnia zawarcia Umowy („Termin realizacji”). Pożądanym jest, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie do 31 grudnia 2017.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w sprawie przedmiotowego postępowania z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w drodze aneksu podpisanego przez strony, wyłącznie w sytuacji:
a) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, w sytuacji uzasadnionej, gdy brak możliwości dochowania pierwotnego terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę np. „siła wyższa". Wykonawca na piśmie przedstawi wniosek o dokonanie zmiany terminu z podaniem okoliczności uzasadniających niedochowanie terminu wynikającego z umowy,
c) zmiany terminu oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, dotyczące obiektywnych przyczyn.
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
e) zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.
3. Zmiany treści umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
a) wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Zaproszenia;
b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V Zaproszenia;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) pełnomocnictwo, w przypadku określonym w ust. 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena - waga kryterium 100%.
2. Punkty zostaną przydzielone zgodnie z poniższą zasadą:
KRYTERIUM - cena, ZNACZENIE - 100%
3. Cena wskazana w formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
X punktów = najniższa cena występująca w ofertach x 100 / Cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
4. Maksymalna ilość punktów do uzyskania według powyższej zasady wynosi 100 punktów.

Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych we wzorze umowy załączonym do niniejszego Zaproszenia i stanowiącym jego integralną część (załącznik nr 3) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówi podpisania umowy, Zamawiający wybierze kolejną spośród złożonych ofert, której przyznano najwięcej punktów. Z tak wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego postępowania.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy wykonawcę i odrzuci jego ofertę w przypadku, gdy wykonawca:
1) wykonał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg załącznika nr 4 do Zaproszenia.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

P.H.U. "MIDREW" ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWO-EDUKACYJNO-REKREACYJNYCH GRZEGORZ MICHURA

Adres

34-600 Młynne

małopolskie , limanowski

Numer telefonu

183376770

Fax

183376770

NIP

7371047637

Tytuł projektu

Przedszkole z oddziałem integracyjnym "Kubuś Puchatek" w Kierlikówce dostępne dla wszystkich dzieci

Numer projektu

RPMP.10.01.02-12-0092/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.