Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz montaż kompletnego układu...

Przedmiot:

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz montaż kompletnego układu pomiarowo-rozliczeniowego w budynku (I)

Data zamieszczenia: 2017-11-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GPEC STAROGARD Sp. z o.o.
ul. Pomorska 26
83-200 Starogard Gdański

Osoba do kontaktu:
Tomasz Zieliński, tel. 58 52-43-623, 601 672 301
e-mail: tomasz.zielinski@gpec.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz montaż kompletnego układu pomiaroworozliczeniowego
w budynku przy ul. Kilińskiego 6 w Starogardzie Gdańskim.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania:
Zadanie 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ulicy
Kilińskiego 6 w Starogardzie Gdańskim:
Zadanie 2 – Dostawa i montaż w węźle cieplnym na zasilaniu układu pomiaroworozliczeniowego
wraz z niezbędnym osprzętem i armaturą, urządzeniami regulującymi
objętościowe natężenie przepływu nośnika ciepła, wodomierzem uzupełniania zładu oraz
modułem systemu zdalnych odczytów w budynku zlokalizowanym przy ulicy Kilińskiego 6 w
Starogardzie Gdańskim;.
Szczegółowy zakres zamówienia według specyfikacji technicznej, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Wymagane jest złożenie oferty na wszystkie zadania.
III. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot umowy winien zostać wykonany od dnia zawarcia umowy do dnia:
a) Zadanie 1 – Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ulicy
Kilińskiego 6 w Starogardzie Gdańskim – do 31 grudnia 2017 roku;

b) Zadanie 2 – Dostawa i montaż kompletnego urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w
węźle ciepłowniczym w budynku zlokalizowanym przy ulicy Kilińskiego 6 w
Starogardzie Gdańskim – do 31 grudnia 2017 roku;
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
2. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa SIWZ wraz z załącznikami.
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Oferta powinna być:
a) sporządzona w języku polskim,
b) opatrzona pieczątką firmową,
c) posiadać datę sporządzenia,
d) zawierać dane teleadresowe Wykonawcy,
e) podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
VI. Termin związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do 01.12.2017 roku do godziny 13.00 osobiście pod adresem
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 80-435 Gdańsk ul. Biała 1B,
Kancelaria pok. 018, lub pocztą tradycyjną lub kurierem na adres Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 80-435 Gdańsk ul. Biała 1B, Kancelaria z dopiskiem
„KILIŃSKIEGO”.
2. Oferta musi zawierać wypełniony, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
3. O ważności oferty decyduje data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego.
4. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpoznania.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową netto, tj. musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zapytania. Cena jest wyrażona
w PLN, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się,
że nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania
przedmiotu niniejszego zamówienia z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów SIWZ wraz z
załącznikami.
IX. Kryterium oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 100%, tj. za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, której cena będzie najniższa.
X. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
a w szczególności, gdy oferta z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną na realizację
wyżej opisanego zamówienia określoną przez Zamawiającego.
2. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w
formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy z oferentem który wygrał postępowanie.
3. Zamawiający nie zwraca wykonawcom kosztów przygotowania oferty.
4. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do realizacji zamówienia.
5. Zapytania o przedmiot zamówienia należy kierować do: Tomasza Zielińskiego tel. 58 52-43-
623, tel. kom. 601 672 301, e-mail: tomasz.zielinski@gpec.pl
Zapraszamy do składania ofert po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym oraz
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Dokumentacja
została udostępniona pod adresem: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.