Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wymiana okien

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wymiana okien

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMPROFI PAWEŁ ROSZKOWSKI
ul. Więzienna 1-4/22
50-118 Wrocław
telefon: 601705223
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-22 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie_ofertowe nr 2.21.2017 - termomodernizacja Komprofi Paweł Roszkowski - wymiana okien

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

 

Nazwa zamawiającego

KOMPROFI PAWEŁ ROSZKOWSKI

Numer ogłoszenia

1069750

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

NIE DOTYCZY

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:

1. Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 22.12.2017 r., do godz. 15:00.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
a. Osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na poniższy adres Zamawiającego:
Komprofi Paweł Roszkowski
Więzienna 1-4/22
50-118 Wrocław
b. wysłać zeskanowaną ofertę e-mailem na adres: biuro@komprofi.pl.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego.
4. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową będzie decydowała data oraz godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Sposób składania ofert:

1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu wraz z uzupełnionymi i podpisanymi załącznikami wymaganymi w pkt. 10) zapytania ofertowego.
2. Oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.
3. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną – wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
6. Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych, natomiast oferta złożona po terminie zostanie zwrócona składającemu bez otwierania. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych (na mniej niż wszystkie prace objęte niniejszym zapytaniem ofertowym) i wariantowych.
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia bez podawania przyczyn oraz zakończenie postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Informacje o tych zmianach będą umieszczone na stronie zamawiającego oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
10. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
12. Zamawiający przewiduje, że wynagrodzenie wypłacane będzie wykonawcy w okresach kwartalnych zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Roszkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601705223

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 22, 66-008 Świdnica, Powiat Świdnicki, województwo: dolnośląskie na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”.
Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę okien. Zgodnie z wytycznymi konserwatora okna muszą mieć okleinę drewnopodobną oraz doklejone elementy zdobieniowe z drewna.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Świdnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 22, 66-008 Świdnica, Powiat Świdnicki, województwo: dolnośląskie na potrzeby i w związku z realizacją projektu pt. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy”.
Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę okien. Zgodnie z wytycznymi konserwatora okna muszą mieć okleinę drewnopodobną oraz doklejone elementy zdobieniowe z drewna.

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania termomodernizacji budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 22 w Świdnicy. Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Willa wzniesiona w 1915 w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt pięciokondygnacyjny, z dwupoziomowym poddaszem, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne murowane, fragmentami z muru pruskiego. Budynek przekryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Obiekt objęty ochroną konserwatorską.
b) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw własnych urządzeń, lub innych rozwiązań technicznych oferent może zaproponować inne urządzenia, lub rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach technicznych, jakościowych i użytkowych.
c) W/w prace termomodernizacyjne obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych materiałów. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych.
d) Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.
e) Przekrój poziomych ramiaków stolarki okiennej elewacji frontowych wykonać analogicznie do istniejących
f) Szprosy okien montować od strony zewnętrznej stolarki
g) Przed wykonaniem i osadzeniem wymiary sprawdzić na budowie.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Harmonogram realizacji zamówienia

Strony ustalają termin wykonania robót budowlanych do dnia 30.10.2018 roku.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

Wiedza i doświadczenie

Udokumentowane doświadczenie – należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy – w tym okresie – przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku o podobnym zakresie i wartości nie niższej niż 100 tys. zł netto wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego że zadanie zostało prawidłowo ukończone.)
Do oferty należy dołączyć wykaz ww. robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (np. referencje, protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty). Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia/ nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Potencjał techniczny

Posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego: sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, zorganizowanie zaplecza robót budowlanych
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały dostarczone przez Wykonawcę musza odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r poz. 1332). Materiały powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r poz. 1570 z późn. zm.).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

Dodatkowe warunki

Obiekt objęty opieką konserwatorską.

Warunki zmiany umowy

Informujemy, że w przypadku, kiedy w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający może unieważnić to postępowanie i dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Oświadczenia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - Wycena prac składających się na termomodernizację budynku zlokalizowanego przy ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 22 w Świdnicy
3. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy – charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert:

I. Kryteria formalne:
Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach:
1. Formularz ofertowy nie został wypełniony w całości, w tym nie dołączono lub dołączono nie w pełni wypełniony załącznik.
2. Oferta nie jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie oferowanych parametrów technicznych i/lub terminów (oferta musi być zrealizowana najpóźniej do dnia 30.10.2018r.)
3. Okres oferowanej gwarancji na całość bądź część zamówienia jest krótszy niż 36 miesięcy.
4. Oferenci składający nie udokumentują posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Brak wskazania minimum jednego zamówienia, o których mowa w punkcie „Wiedza i doświadczenie” i/lub brak potwierdzenia ich zrealizowania skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

II. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria punktowe:

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium i sposobu naliczania punktów Maksymalna ilość punktów
1 Długość gwarancji Minimalna gwarancja zgodnie z pkt. I.3. kryteriów wynosi 36 miesięcy. Punktowane będą wyłącznie zobowiązania do objęcia prac i urządzeń gwarancją na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

Sposób obliczania punktów:


Oo – okres oferty rozpatrywanej
Omax – okres maksymalny wskazany w ofertach spełniających kryteria formalne
Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 48 miesięczny okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji zaproponowany w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 64 miesięcy. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące:
20
2 Cena netto oferty Sposób obliczania punktów:


Co – cena netto rozpatrywanej oferty
Cmin – najniższa oferowana cena netto wskazana w ofertach spełniających kryteria formalne
Np. W rozpatrywanej ofercie oferent zaproponował 100 jednostek. Najniższa zaoferowana cena w ofertach spełniających kryteria formalne wynosi 70 jednostek. W takim przypadku wyliczenie punktów jest następujące:
80
Razem Maksymalna ilość punktów ( 1+2) 100


Wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie kryteria opisane w punkcie I. i uzyska największą ilość punktów w punkcie II.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium 1 i 2). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

KOMPROFI PAWEŁ ROSZKOWSKI

Adres

Więzienna 1-4/22

50-118 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

601705223

NIP

5841407062

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku przy ulicy Pionierów 22 w Świdnicy

Numer projektu

RPDS.03.02.00-02-0121/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.