Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na naprawy bieżące urządzeń i sieci instalacji wodociągowych i...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na naprawy bieżące urządzeń i sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka
05-230 Kobyłka
ul. Wołomińska 1
tel. 22 760-08-70, 760-70-45
fax 22 760-70-55
e-mail:urzad@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe Nr 41/2017 na naprawy bieżące urządzeń i sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka oraz naprawy związane z usuwaniem awarii

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

tel.  22 760-08-70, 760-70-45

fax  22 760-70-55

e-mail:urzad@kobylka.pl

strona:www.kobylka.pl

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka 

NIP: 125-133-23-90,

REGON: 013269663,

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wykonywanie napraw bieżących polegających na m.in.;

 • naprawie pomp ręcznych oraz zdrojów ulicznych (drobne elementy);
 • odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania;
 • udrażnianie pionów lub poziomów wodno-kanalizacyjnych;
 • naprawy i wymiany zaworów odcinających;
 • drobne naprawy pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Kobyła przy ul. Wołomińskiej 3;
 • odczytywanie w okresach miesięcznych wskazań wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach i obiektach komunalnych w ilości 120 ;
 • odczytywaniu w okresach miesięcznych wskazań wodomierzy w opomiarowanych zdrojach ulicznych przy budynkach komunalnych w ilości 10 ;

Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę, przez cały tydzień.

Wynagrodzenie dla wykonawcy za usługi konserwacji remontowo-budowlanej określone w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna obejmująca koszt robocizny i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich robót wykonanych w ciągu miesiąca, jako załącznik do faktury;

Wykaz budynków i obiektów komunalnych podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 1.

2) W przypadku awarii czas reakcji wynosić może maksymalnie do jednej godzin, natomiast przywrócenie sprawności użytkowej urządzeń musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy z Zamawiającym.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie  nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • kopie świadectw kwalifikacyjnych (gr I pkt 2,10 dozór i eksploatacja, gr II pkt 1,2,4,10 dozór i eksploatacja, gr III pkt 4,6,8,10 dozór i eksploatacja) niezbędnych do wykonywania zadania,
 • wykaz usług (referencje) potwierdzające doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia w ilości min 2 szt,

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka  ul. Wołomińska 1 lub też dostarczona osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, do dnia 28.11.2017r.godzina 1400 .Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2017r. w sali konferencyjnej urzędu Miasta Kobyłka o godzinie 1430.
Ofertę wraz z załącznikami należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA – „Wykonywanie napraw bieżących urządzeń i sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach i obiektach komunalnych administrowanych  przez Miasto Kobyłka oraz naprawy związane z usuwaniem awarii ”.

2.Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena brutto, miesięczna – 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.