Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na konserwację kotłów grzewczych firmy De Ditrich oraz firmy Remeha

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na konserwację kotłów grzewczych firmy De Ditrich oraz firmy Remeha

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kobyłka
05-230 Kobyłka
ul. Wołomińska 1
tel. 22 760-08-70, 760-70-45
fax 22 760-70-55
e-mail:urzad@kobylka.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kobyłka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe Nr 38/2017 na konserwację kotłów grzewczych firmy De Ditrich oraz firmy Remeha zainstalowanych w budynkach i obiektach komunalnych administrowanych przez Miasto Kobyłka

Miasto Kobyłka                                                                          

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

tel.  22 760-08-70, 760-70-45

fax  22 760-70-55

e-mail:urzad@kobylka.pl

strona:www.kobylka.pl

I. ZAMAWIAJĄCY             

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka 

NIP: 125-133-23-90

REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Konserwacją objęte są kotły firmy De Dietrich oraz firmy Remeha , palniki osprzęt kotłów związany ze sterowaniem pracy kotłów.

a)  Stała konserwacja kotłów grzewczych obejmuje comiesięczne:

- przeglądy i kontrolę kotła i palnika;

- regulacje, naprawy, ewentualne wymiany zużytych bądź uszkodzonych części osprzętu kotła

   i palnika ( nie dotyczy korpusu kotła);

- czyszczenie komór i kanałów kotła w zależności od stopnia zabrudzenia;

- okresową analizę spalin-dokumentowana;

- dowóz części, materiałów, narzędzi oraz ekipy serwisowej;

- zgłaszanie Zamawiającemu zauważonych usterek wymagających napraw pozakonserwcyjnych.

b) Wykonawca podejmujący się stałej konserwacji kotłów musi posiadać zaświadczenie o autoryzacji wydane przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.- przedstawiciela francuskiego koncernu De Dietrich będącego producentem przedmiotowych kotłów;

Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu, faksu Wykonawcy czynnego całą dobę, przez cały tydzień.

Wynagrodzenie dla wykonawcy za usługę konserwacji  kotłów grzewczych, palnika i osprzętu określoną w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna, dla każdego kotła oddzielna, obejmująca koszt robocizny i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich robót wykonanych w ciągu miesiąca, jako załącznik do faktury;

2) W przypadku awarii czas reakcji wynosić może maksymalnie do dwóch godzin, natomiast przywrócenie sprawności użytkowej urządzeń musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy z Zamawiającym.

Wykaz kotłów grzewczych podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 1.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie  nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • zaświadczenie o autoryzacji wydane przez De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.- przedstawiciela francuskiego koncernu De Dietrich będącego producentem przedmiotowych kotłów.
 • wykaz usług (referencje) potwierdzające doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia w ilości min 2 szt,

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na  adres: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka  ul. Wołomińska 1 lub też dostarczona osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, do dnia 28.11.2017r. godzina 1400. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.11.2017r. w sali konferencyjnej urzędu Miasta Kobyłka o godzinie 1500  . Ofertę wraz z załącznikami należy zapakować w kopertę oznaczoną: „OFERTA – Sprawowanie  konserwacji kotłów grzewczych firmy De Dietrich i Remeha zainstalowanych w budynkach i obiektach komunalnych administrowanych  przez Miasto Kobyłka ”.

2.   Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 •        -cena brutto, ryczałtowa miesięczna wyliczona jako suma czterech cen ryczałtowych określonych dla każdego kotła grzewczego – 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.