Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Czyszczenie i odmulanie stawów oraz uporządkowanie terenu wokół...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Czyszczenie i odmulanie stawów oraz uporządkowanie terenu wokół stawów

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
Tel. 86 271 46 16
Fax 86 271 20 69
ugz@ugzambrow.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Nowy Skarżyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. Czyszczenie i odmulanie stawów oraz uporządkowanie terenu wokół stawów w miejscowościach Nowy Skarżyn oraz Zaręby-Kramki”.

 

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

 

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

 

Tel. 86 271 46 16, Fax 86 271 20 69

 

Strona internetowa: www.ugzambrow.pl

 

Poczta elektroniczna: ugz@ugzambrow.pl">ugz@ugzambrow.pl

 

 

 

Il . Tryb udzielenia zamówienia

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ww. ustawy. Zamówienie publiczne prowadzone, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro (zarządzenie Wójta Gminy Zambrów nr 186/VI/14 z dnia 30 maja 2014 r.).

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1.  

  Zamówienie obejmuje:

 1.  

  Zadanie I - Wykonanie prac w miejscowości Nowy Skarżyn polegających na:

 1.  

  wyznaczeniu granic działki o nr geod. 138 i 102/4,

 2.  

  pogłębieniu i oczyszczeniu stawu w obrębie dz. nr 138,

 3.  

  wycince krzewów wraz z wywozem karpiny,

 4.  

  plantowaniu skarp i korony nasypów,

 5.  

  wywozie urobku i zagęszczeniem części w/w działek pod zagospodarowanie działek,

 6.  

  uporządkowaniu terenu wokół stawu wraz z zasianiem trawy.

 1.  

  Zadanie II - Wykonanie prac w miejscowości Zaręby - Kramki polegających na:

 1.  

  oczyszczeniu stawu z roślinności w obrębie dz. nr 166,

 2.  

  plantowaniu skarp,

 3.  

  wywozie urobku,

 4.  

  uporządkowaniu terenu wokół stawu.

 1.  

  Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje łączną najniższą cenę za wykonanie zamówienia.

 2.  

  Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowywania oferty

 

wykonał wraz z pracownikami Urzędu Gminy Zambrów wizję w terenie w celu omówienia prac do realizacji.

 1.  

  Powstałe w trakcie realizacji zadania odpady nie nadające się do ponownego zagospodarowania działki Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, z późn. zm.).

 2.  

  Zamawiający wymaga udzielenia 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania wyżej określonych prac ustala się na dzień 30.04.2018 r.

 

 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym zapytaniu wykonali co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu czyszczenia, odmulania zbiorników wodnych.

 

 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:

 

Anna Biała tel. 86 271 46 16 wew. 27, e-mail: biala@ugzambrow.pl">ania.biala@ugzambrow.pl

 

Beata Krystowska tel. 86 271 46 16 wew. 27, e-mail: krystowska@ugzambrow.pl">beata.krystowska@ugzambrow.pl

 

 

 

VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

 1.  

  Dokumenty wchodzące w skład oferty.

 1.  

  Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać cenę każdego zadania oraz łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2.  

  Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 3.  

  Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych co najmniej 2 podobnych robót, które zostały zrealizowane w całości przez Zamawiającego.

 1.  

  Sposób przygotowania oferty.

 1.  

  Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis: „Czyszczenie i odmulanie stawów oraz uporządkowanie terenu wokół stawów w miejscowościach Nowy Skarżyn oraz Zaręby-Kramki.

 2.  

  Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

 3.  

  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 4.  

  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 5.  

  Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

 1.  

  Składanie ofert:

 1.  

  Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ (nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 2.  

  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 19, do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1000.

 3.  

  Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

 1.  

  Otwarcie ofert:

 1.  

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2017 r. godz. 1015 w Urzędzie Gminy w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 19.

 2.  

  Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

 3.  

  Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa oferenta oraz cena ofertowa.

 1.  

  Cena ofertowa.

 1.  

  Ceny wskazane w ofercie muszą:

 •  

  być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT,

 •  

  uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 1.  

  Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.

 2.  

  Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.

 3.  

  Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania przedmiotu zamówienia.

 4.  

  Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

 1.  

  Termin związania ofertą.

 1.  

  Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.

 2.  

  Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego.
  W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.

 1.  

  Modyfikacje i wycofanie oferty.

 1.  

  Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.

 2.  

  Modyfikacje lub wycofanie oferty, można składać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

 3.  

  Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

 

 

 

VIII. Płatność:

 1.  

  W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.

 2.  

  Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

 3.  

  Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w niżej określonych kryteriach oceny ofert, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegająca odrzuceniu.

 1.  

  Cena oferty

 

Ocenie podlega łączna cena brutto oferty.

 

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

 

 

 

 

 

najniższa cena oferty

 

liczba punktów oferty badanej = ---------------------------- x 100 x 100 %

 

cena oferty badanej

 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Oferta w kryterium cena oferty może otrzymać maksymalnie 100 pkt

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz niepodlegająca odrzuceniu.

 

 

 

X. Wynik postępowania.

 1.  

  W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, jednak wyjaśnienia nie mogą prowadzić do negocjacji lub zmiany treści oferty. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących złożonej oferty w terminie 2 dni roboczych od dnia przesłania zapytania przez Zamawiającego.

 2.  

  Informacje na temat badania, wyjaśnienia wątpliwości, oceny i porównania ofert oraz rekomendacji dotyczących przyznania kontraktu nie będą ujawnione do momentu ogłoszenia Oferenta, który otrzymał zamówienie.

 3.  

  Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryteria wyboru oferty.

 4.  

  Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o przyznaniu mu kontraktu, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą.

 5.  

  Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 6.  

  Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wybranego Wykonawcy oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 7.  

  Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 8.  

  Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającą postanowienia określone w załączniku nr 3 do Zapytania - Wzór umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

 9.  

  Istotne postanowienia umowy, w tym warunki zmiany zawartej umowy określono w załączniku nr 3 do Zapytania.

 10.  

  Nie przewiduje się udzielenia wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.

 11.  

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.