Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa parkingu przy budynkach Spółdzielni

Przedmiot:

Rozbudowa parkingu przy budynkach Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-11-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 Rybnik
tel. 32 43 27 300
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: 8.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-21 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Rozbudowa parkingu przy budynkach Wandy 21-23 w Rybniku – Etap II”
Znak postępowania: 30/PN/2017

2. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia

3. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie Regulaminu zasad zlecania robót, dostaw i usług finansowanych z funduszu remontowego lub z eksploatacji oraz prowadzenia w tym zakresie postępowań w Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy budynkach Wandy 21-23 w Rybniku, wraz z wszystkimi robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania zadania.  
Szczegółowy zakres prac precyzują SIWZ oraz dokumentacja.

5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:         NIE

6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:     NIE

7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:     30.05.2018r.

8. Informacja na temat wadium :   
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione w pieniądzu. Wpłata wadium na koncie Zamawiającej musi być zaksięgowana przed terminem składania ofert. Kopie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiająca uzna warunek za spełniony na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 3 prac o wartości co najmniej 100.000,00 zł każda oraz referencje na wykonywane przez siebie roboty o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1; Wykaz prac stanowi załącznik nr 3 do oferty.  
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia (wymagany: kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi wraz z przynależnością do izby) wraz z ich uprawnieniami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2. Wykaz osób stanowi załącznik nr 4 do oferty.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC - obowiązkowo, NW – fakultatywnie) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia min. 150.000,00 zł, oraz na podstawie formularza ofertowego - załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
Ubezpieczenie powinno obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy obowiązującej w dniu otwarcia ofert Wykonawca bezzwłocznie dostarczy do siedziby RSM nowo obowiązującą polisę na kwotę nie mniejszą niż poprzednia. W przypadku braku dostarczenia nowo obowiązującej polisy OC Wykonawca upoważnia Zamawiającą do zawarcia takiej umowy na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku wygaśnięcia polisy po wyborze oferty danego wykonawcy, a przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, wykonawca ten zobowiązany jest do zawarcia nowej polisy przed terminem zawarcia umowy wyznaczonym przez Zamawiającą pod rygorem uznania, że zawarcie umowy jest niemożliwe z powodu okoliczności zależnych od wykonawcy, co uprawniało będzie Zamawiającą do zatrzymania wadium.
e) dokonania wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót;
Zamawiająca uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót. Warunek zostanie spełniony na podstawie oświadczenia wg załącznika nr 6 oraz formularza ofertowego – załącznik nr 1 i załącznika nr 2.
9.2. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń        i dokumentów, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
9.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Wykonawców będących osobami fizycznymi, których prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego lub/i prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni;
Podmioty niezależnie do formy prawnej, którego pełnomocnikiem w sprawie o udzielenie zamówienia jest osoba prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione na szkodę Spółdzielni.
9.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:
Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
Nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.                          o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50,poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9.5. Zamawiająca wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,                        w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiająca jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiająca przewidziała taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiająca nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
9.6. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiająca odrzuca ofertę, jeżeli:
Jest niezgodna z Regulaminem;
Jej treść nie odpowiada treści SIWZ i dokumentacji przetargowej;
Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
Zawiera najwyższą cenę po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, z wyłączeniem sytuacji, gdy w postępowaniu wpłynie tylko jedna oferta. W takim przypadku komisja może odstąpić od odrzucenia oferty;
Podczas negocjacji została zmieniona na niekorzyść Zamawiającej;
Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

10.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:

aktualny odpis z KRS ważny 1 miesiąc od daty wystawienia lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne 3 miesiące od daty wystawienia (możliwy wydruk z Internetu),
zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiąc),
formularz ofertowy wg załącznika nr 1,
wypełniony załącznik nr 2,
wykaz prac wg załącznika nr 3,
referencje do wykazu prac,
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 4,
kserokopie uprawnień osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (uprawnienia kierownika robót wraz z przynależnością do izby),
parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5,
dowód wpłaty wadium,
dowód opłaty za materiały przetargowe,
polisę OC,
potwierdzenie opłaty polisy OC,
oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 6,
informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7,
wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca.

Ponadto do oferty należy dołączyć:
pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
kosztorys uproszczony + zestawianie robocizny, materiału i sprzętu.
Wykonawca który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys szczegółowy (pełny) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

11. Materiały przetargowe:
Materiały przetargowe zawierające SIWZ, należy wykupić w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kasie. Po wykupieniu materiałów należy zgłosić się z dowodem wpłaty do Działu Technicznego (I piętro pok. nr 20). W przypadku opłacenia należności przelewem, na konto: PKO BP Rybnik nr 24 1020 2472 0000 6902 0018 4309, potwierdzenie należy przesłać na adres: przetargi@rsm.pl. Po zaksięgowaniu kwoty w RSM, zostanie przesłany kod dostępu do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej: www.rsm.pl   
Koszt materiałów: 150,00 zł brutto.

12. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie 21.12.2017r. do godz. 8.00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44-201 Rybnik, w biurze podawczym (parter). W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data i godzina wpływu do Zamawiającej.

13. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2017r., o godz. 9.00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej      w sali nr 25, II piętro.

14. Negocjacje
Negocjacje z oferentami których oferty spełniły wymagania formalne odbędą się w Siedzibie Zamawiającej      w sali nr 25, II piętro w dniu 21.12.2017r. bezpośrednio po otwarciu ofert.

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.