Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
129z dziś
2489z ostatnich 7 dni
10911z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków z wyposażeniem, wraz z budową parkingu

Przedmiot:

Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków z wyposażeniem, wraz z budową parkingu

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9
87300 , Brodnica
telefon - 56 668 91 00
faks - 56 668 91 01
www.zozbrodnica.pl
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Brodnica
Wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 47 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Systemu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4
Numer referencyjny: ZP/13/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków Systemu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z wyposażeniem, wraz z budową parkingu na dz. nr 44/3, 45/11 przy ulicy Wiejskiej i wykonaniem zjazdu na dz. nr 43/4.” Zakres zadania obejmuje w szczególności przebudowę istniejącego budynku socjalnego przeznaczonego dla potrzeb ratownictwa medycznego oraz budowa nowego garażu dla karetek pogotowia. Zakres robót budowlanych w części istniejącej budynku polega na dostosowaniu pomieszczeń oraz budynku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i prawidłowego funkcjonowania Ratownictwa Medycznego przy ZOZ w Brodnicy. Ponadto opracowanie obejmuje projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych (wod-kan, c.o. i wentylacja) – wg projektów poszczególnych branż. 2. Planowany zakres robót: Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i poprawa dotychczasowych warunków socjalnych i higieniczno-sanitarnych. Ponadto przebudowie podlegają wszystkie instalacje budowlane tj. sanitarne, teletechniczne i elektryczne. Całość części socjalnej utworzono w poziomie parteru i piętra istniejącego budynku. Dostęp do pracy dla personelu (ratownicy i lekarze) zapewniono wejściem głównym. Na parterze zaplanowano dwie szatnie (damska i męska) z łazienkami, w których znajdują się natryski, kabiny ustępowe oraz umywalki w przedsionku izolacyjnym. W szatniach każdy pracownik ma zapewnioną własną dwudzielną szafkę na odzież wierzchnią i roboczą. Ponadto w poziomie parteru utworzono salę szkoleniowo-dydaktyczną. Na piętrze zlokalizowano pokoje do wypoczynku dla ratowników i lekarza. Pokoje wyposażone są w łóżka i szafki podręczne. W pobliżu pokoi znajduje się pomieszczenie socjalne, w którym zaplanowano aneks kuchenny i jadalnię ze stołem i umywalką. WC (damski i męski) dla pracowników także zlokalizowano na piętrze. Ściany WC, łazienek oraz brudownika i pomieszczenia porządkowego wykończone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość. Ścianki działowe kabin ustępowych w łazienkach prowadzone na pełną wysokość pomieszczenia. W części socjalnej wszystkie posadzki zaprojektowano zmywalne, umożliwiające ich mycie i dezynfekcję. Część socjalna budynku jest funkcjonalnie połączona z częścią garażową poprzez korytarz wewnętrzny. W garażu znajduje się 5 miejsc dla karetek i jedno stanowisko mycia karetek. Przy garażu utworzono pomieszczenia do obsługi karetek przed i po wyjazdach na akcje ratunkowe tj. mycie sprzętu ratowniczego, przechowywanie zapasów, sprzętu i leków. W budowniku znajduje się miejsce do mycia sprzętu ratowniczego, umywalka, szafa na mopy do karetek i mobilny kosz na skażone rzeczy. W pomieszczeniu 1/11 przechowywany będzie sprzęt ratowniczy i zapasy leków, zapewniono również lodówkę i zamykaną kasetę na narkotyki. W pomieszczeniu 1/09 znajdują się oddzielne szafy na czyste i brudne koce, szafa na leki i sprzęt jednorazowego użytku oraz stanowisko zamawiana leków. Obiekt w części socjalnej posiada własne pomieszczenie porządkowe służące do przechowywani środków czystości i preparatów myjąco-dezynfekcyjnych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia stosowanego do utrzymania czystości. Pomieszczenie porządkowe wyposażone jest w zlew do mycia mopa na h=0,5m od podłogi, kratkę ściekową oraz szafkę na środki czystości, ściany wykończone płytkami ceramicznymi na pełną wysokość. Zamawiający informuje, że zasobnik ciepłej wody należy dodatkowo wyposażyć w grzałkę elektryczną wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego (dokumentacja zamienna)według dokumentacji zawartej w załączniku nr 8. Każde pomieszczenie w budynku będzie posiadało sprawną wentylację. Nawiew powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne i kanały nawiewne. Obiekt wyposażony będzie w instalację c.o., wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i teletechniczną. Adaptacja pomieszczeń nie naruszy głównej konstrukcji nośnej budynku. W rozpatrywanym budynku przebywać będzie jednocześnie na jednej zmianie 7 osób – trzy zespoły ratunkowe (6 ratowników i 1 lekarz). 3. Wykaz powierzchni, kubatura i dane liczbowe • Projektowana pow. zabudowy części garażowej - 234,8 m² • Istniejąca powierzchnia zabudowy części socjalnej - ok. 226,3 m² • Projektowana powierzchnia użytkowa łącznie - 491,9 m² • Kubatura łącznie - 3100,0 m² • Powierzchnia całkowita - 630,1 m² • Wysokość budynku - 6,69 m • Liczba kondygnacji - 1/2 Zamawiający ponadto wymaga aby: a) na elewacji zewnętrznej obok napisu PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE umieszczono symbol (ikonę) słuchawki telefonicznej wraz z nr tel. 112 czego nie uwzględniono w projekcie, b) przy drzwiach wejściowych dla personelu zamontować dodatkowo zamek szyfrowy, c) Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wycinkę drzew niezbędną do realizacji przedmiotowego zadania, do wycinki pozostaje 16 drzew. Wymaga się aby drewno z wycinki zostało pocięte na 1 m. odcinki oraz aby teren po wycince został uporządkowany, (przy czym drewno pozyskane z wycinki pozostanie własnością Zamawiającego.)

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45111200-0
45111000-8
45113000-2
45233140-2
45310000-3
45330000-9
45450000-6
45421000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 1.2.1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, polegającej na wykonaniu robót budowlanych oraz wykończeniowych budynków o wartości usług co najmniej 500 000,00 zł brutto każda. W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1 egzemplarzu.) 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 3) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 2). Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1 egzemplarzu.) 2) sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata wynosił co najmniej 1 000 000,00 zł. 3) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC) obejmujące ryzyka związane z realizacją przedmiotu Zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. Polisa powinna obejmować: a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanej działaniem, zaniedbaniem, zaniechaniem działania lub niedopatrzeniem Wykonawcy lub podmiotów, za które on odpowiada; b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem (także zaniechaniem działania) Wykonawcy lub jakichkolwiek podmiotów, za które on odpowiada w odniesieniu do: • osób upoważnionych do przebywania na terenie Prac; • osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy; Wykonawca jest zobowiązany do zdeponowania u Zamawiającego potwierdzonej przez zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz tak samo potwierdzonej kopii polisy ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacenia składek na kolejne okresy realizacji inwestycji w terminie najpóźniej 3 dni przed zakończeniem obowiązywania poprzednio złożonej polisy ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód z własnych środków na pierwsze wezwanie Zamawiającego w przypadku, gdy wyrządzona przez Wykonawcę lub podmioty od niego zależne szkoda przewyższy sumę gwarancyjną z polisy ubezpieczeniowej lub z innych względów nie zostanie pokryta przez polisę (np. z powodu franszyzy, limitu, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela). Wykonawca przy zawarciu Umowy przedstawił Zamawiającemu – do wglądu oryginał polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 4) Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot kontraktu od ryzyk budowy i montażu w zakresie wszelkiego ryzyka ponoszonego w trakcie realizacji umowy. Strony zgodnie postanawiają, iż minimalna suma ubezpieczenia równa jest pełnej wartości kontraktu wraz z VAT. 5) informacji banku lub kasy oszczędnościowo – kredytowej o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej co najmniej 700 000 zł. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłaszany w sposób przewidziany w § 8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r., w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz. Urz. NBP z 2017r. poz. 15).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia (pełnić funkcję kierownika budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (jako kierownik budowy lub robót) po uzyskaniu uprawnień. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawca musi załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osoby w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 2.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2.3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt V.2 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 ustawy Pzp. 3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 3.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3., nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki obligatoryjne wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 23 ustawy Pzp. 4.1. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, którzy spełniają warunki fakultatywne wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp. 4.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4.3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania (art. 24 ust. 12 Ustawy Pzp).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp). Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 5 dni. 1. Dokumenty składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania: 1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w pkt VI.8. SIWZ; 1.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z terminem określonym w pkt 6.1.2. SIWZ. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp). Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 5 dni. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów. 1. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. VI. 4.3. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 3. Potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem w rozdz. V ust. 1.2.2 pkt. 3).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt VI.4.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3 Wykaz osób biorących udział w zamówieniu stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 4 Wyka robót budowlanych stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4.4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt V.2.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy). 4.5 Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1. (jeżeli dotyczy). 4.6 Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność części oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ). 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego - www.bip.zozbrodnica.pl w zakładce postępowania, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, każdy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone na druku załącznika nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 47 000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1.pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr rachunku 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia, tj.: 1) odnośnie do zmian w sposobie spełnienia świadczenia: a. niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu fakt niedostępności materiałów lub urządzeń na rynku, zwłaszcza zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku; b. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c. pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu Umowy pozwalającej na skrócenie czasu realizacji przedmiotu Umowy lub jego kosztów lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; d. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu wystąpienie tych okoliczności, e. konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; f. zmiany, o których mowa w lit a) mogą być podstawą zwiększenia wynagrodzenia wyłącznie w przypadku, w którym wykonawca udowodni, iż ceny materiałów lub urządzeń zastępujących wycofane z produkcji lub rynku są wyższe od proponowanych w ofercie, o co najmniej 20 %. Wzrost wynagrodzenia może zostać wówczas ustalony o nie więcej niż 10 % różnicy w cenie; g. zmiany wskazywane w lit e) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom; h. w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie; i. zmiany, o których mowa w lit b) - d) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia; 2) zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami określonymi w treści SIWZ, 3) pozostałe okoliczności stanowiące podstawę zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub terminu, a także innych zmian, gdy jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty: a. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; b. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ulega obniżeniu o kwotę obliczoną według cen rynkowych z dnia podpisania umowy; c. kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; d. wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres po uzgodnieniu i pisemnym potwierdzeniu danego okresu z Wykonawcą; e. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności; - klęskami żywiołowymi; - zaistnieniem nieprzewidywalnych warunków fizycznych, (przez które należy jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów; f. zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.); - niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SIWZ; g. zmiany terminu Wykonania Umowy/wynagrodzenia Wykonawcy będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego, maksymalnie o czas wstrzymania realizacji Umowy i o kwotę kosztów poniesionych przez Wykonawcę wskutek powyższego; h. zmiany stawki podatku VAT – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. Strony są zobowiązane do niezwłocznego zawarcia odpowiedniego aneksu w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku VAT; i. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – przez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy; 2. W żadnym wypadku Wykonawca, nawet w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 powyżej, nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich wykonania bez zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy PZP: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych; c) zmiana osób odpowiedzialnych za koordynację inwestycji ze strony Zamawiającego. 6. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp; 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 6 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.