Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem

Przedmiot:

Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pobiedziska
ul. Tadeusza Kościuszki 4
62010 , Pobiedziska
telefon - 618 977 100
faks - 618 977 124
www.bip.pobiedziska.pl
zp@pobiedziska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający rozumie przez termin wniesieni
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach –etap 1
Numer referencyjny: ZP.271.42.2017.NB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na zamówienie „Budowa zespołu pomostów nad Jeziorem Biezdruchowo w Pobiedziskach” składa się realizacja 3 zadań: 1. wbicie przedłużonych pali, rozebranie żelbetowego pomostu nr 12, wykonanie przedłużenia i wbicia pali nr 115 i 116, wykonanie próbnych obciążeń statycznych dla trzech pali, wypełnienie pali, wykonanie elementów stalowych głowic oraz makroniwelację dna obejmującą likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. 2. Wykonanie konstrukcji żelbetowych. 3. Wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych, w skład których wchodzą m.in. wykonanie drewnianych konstrukcji pomostu, wykonanie poszycia pomostu, wykonanie obiektów małej architektury, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie makroniwelacji dna, wykonanie elementów zagospodarowania terenu, wyposażenie pomostu. II. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: Niniejsze zamówienie obejmuje realizację etapu 1 na które składa się: 1. Rozbiórka istniejących elementów pomostu nr 12 Pale nr 115 i 116 zaprojektowane zostały pod pomostem nr 12. Na podstawie informacji Wykonawcy robót , w trakcie prac budowlanych związanych z betonowaniem uprzednio zaszalowanych i zazbrojonych elementów żelbetowych ze schodami pomostu nr 12 nastąpił proces osiadania pali. Po stwardnieniu betonu dokonano inwentaryzacji geodezyjnej odkształceń wykonanych elementów stanowiący załącznik nr 1. Stwierdzono odkształcenia elementów żelbetowych sięgające 7 cm. W rejonie wykonanej części pomostu dokonano sprawdzającego odwiertu geologicznego. Potwierdzone zostały prawidłowo przyjęte założenia obliczeniowe , nie ustalono przyczyny wystąpienia odkształceń. Istniejące znaczne odkształcenia elementów konstrukcyjnych wpływają nie tylko na względy estetyczne ale również stanowią część układu komunikacyjnego na pomoście. W związku z powyższym konieczne jest doprowadzenie do prostoliniowości tych elementów. Z uwagi na warunki na znaczne nakłady naprawcze, zaprojektowano rozbiórkę elementów konstrukcyjnych schodów i belek żelbetowych pomostu nr 12 i ich odtworzenie. Rozbiórkę prowadzić metoda ręczną po uprzednim podszalowaniu i podstemplowaniu elementów zapobiegającemu przed niekontrolowanym upadkiem, odłupaniem drobnowymiarowych elementów betonu . Urobek należy na bieżąco w trakcie rozbiórki wywozić poza obszar prowadzonych prac. Dopuszcza się mechaniczne cięcie elementów. W przypadku pozytywnych prób obciążeniowych do zachowania zakwalifikowano zbrojenie oczepu wystające z pala , oczepy rozebrać poprzez rozkucie zbrojenia, które powtórnie można zabetonować na nowych elementach. 2. Przedłużenie pali nr 115 i 116 Po rozbiórce schodów pale P-115 i P-116 należy przedłużyć wg załącznika 4 i 5. 3. Pogrążenie pali przedłużonych Planuje się pogrążenie istniejących przedłużonych pali rurowych Ø 273/8 mm o numerach oznaczonych na rysunku w załączniku nr 4 które stanowić będą oparcie konstrukcji pomostów. Pale pogrążane zostaną metodą wibracyjną. Pogrążanie pali z wody za pomocą sprzętu pływającego: rury stalowe z otwartym dnem pogrążane będą za pomocą wibratora podczepionego do dźwigu umieszczonego na pontonach. Dopuszcza się użycie metody udarowej. 4. Wykonanie próbnych obciążeń statycznych pali nr 17, 80 i 115. Do zbadania zakwalifikowano wstępnie trzy pale oznaczone numerami P17, P-80 i P-115 wg załącznika nr 2- próbne obciążenie pali. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie projektu technologicznego wykonania próbnych obciążeń pali. Dopuszcza się wykonanie odrębnych pali testowych, które po zakończeniu badań należy usunąć. 5. Wypełnienie pali Wypełnienie wnętrza rury wykonać piaskiem z dodatkiem wapna, pozostawiając niewypełniony górny odcinek o długości około 3.0 m. Tymczasowo zabezpieczyć otwarte od góry pale. 6. Elementy stalowe głowic Na palach pod pomosty drewniane wykonać stoliki i łączniki belek drewnianych zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej. 7. Makroniwelacja dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującą likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi.

II.5) Główny kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262211-3
45262310-7
45223100-7
45442100-8
45111300-1
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 300.000.00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ) wykonał należycie: • co najmniej jedną robotę budowlaną której część polegała na budowie min 50 szt. stalowych pali fundamentowych. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: • min. 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub w specjalności inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, posiadającą min. 5 – letnie doświadczenie zawodowe, licząc od dnia uzyskania uprawnień, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy której część polegała na budowie min 50 szt. stalowych pali fundamentowych ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Osoby mogą mieć odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia zagraniczne uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65), które uprawniają do kierowania robotami lub projektowania w zakresie przewidzianym opisem powyżej. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte we wstępnym oświadczeniu a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (wzór stanowi załącznik do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną opisaną w punkcie VII pkt 1b. b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości ,daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; d) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający rozumie przez termin wniesienia wadium, datę i godzinę zaksięgowania pieniędzy na koncie Zamawiającego. Czynność ta musi nastąpić przed terminem składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, Nr 42, poz. 275 ze zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr: 13 1020 4027 0000 1302 1108 0068 PKO BP SA Poznań z podaniem w tytule przelewu: „Przetarg Nr ZP.271.42.2017.NB – WADIUM” oraz dokładnej nazwy i adresu Wykonawcy. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. Uwaga! Kasa Zamawiającego nie przyjmuje wpłat wadium w formie gotówki. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innej dopuszczonej formie, należy złożyć je w sekretariacie przed terminem wyznaczonym na składanie ofert a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. 7. Dokument wadium winien zawierać niżej wymienione elementy: a) wskazanie Beneficjenta – Beneficjentem musi być: Gmina Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska, b) nazwę dającego zlecenie i jego siedzibę (adres), c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, d) zobowiązanie banku/instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia całości kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego wraz z oświadczeniem, że: • zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, • zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164 ) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówiła podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. e) zapisy odnośnie czasu jej trwania, f) zapisy odnośnie czasu wygaśnięcia, g) okres ważności, obejmujący przynajmniej cały okres związania z ofertą. 8. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w innym terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania przetargowego, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Poza przypadkami określonymi w innych paragrafach Umowy Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 1.1. skrócenia lub wydłużenia terminów wykonania Przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2; 1.2. zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 3; 2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy, określonego w § 2 ust. 2 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy lub jej elementów, w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:  istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  istotnie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.);  niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;  wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SIWZ; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:  wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;  konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ;  zmiana dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;  wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,  konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. d) pozostałe zmiany:  siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ;  protesty ludności;  konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych;  działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,  wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako: ciągłe opady deszczu lub śniegu dłuższe niż 5 dni, wystąpienia niskich temperatur powyżej 5 dni uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią – powyższe winno być stwierdzone w oparciu o obiektywne dane meteorologiczne i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy;  wystąpienia szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych robót lub elementów Umowy;  zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji Umowy;  w przypadku przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w punktach poprzedzających, a z przyczyn obiektywnych uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu zamówienia w przewidzianym pierwotnie terminie. Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu zamówienia jest lub przewiduje się że będzie opóźnione na skutek tych działań. 3. Strony przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 3.1. w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 2 PZP z zastrzeżeniem §13 ust. 1; 3.2. w przypadku zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji umowy; 3.3. zmniejszenia wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części robót. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie obniżone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2. punkt a do d termin wykonania Przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w Umowie. 5. Wszystkie postanowienia określone w § 11 mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, tj. mają charakter fakultatywny, tym samym nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego i dokonania zmiany Umowy. 6. Nie stanowi zmiany Umowy: 6.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 6.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do wykonywania zakresu umowy lub kontaktów między Stronami; 7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w terminie wykonania Przedmiotu umowy nowy termin zostanie wydłużony o czas niezawinionego przez Wykonawcę przestoju. Warunkiem wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy będzie wystąpienie przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem przyczyn uzasadniających jego przedłużenie. W takim przypadku Zamawiający pisemnie potwierdzi fakt okresu przestoju, co stanowić będzie podstawę do spisania stosownego aneksu przedłużającego termin wykoania Przedmiotu umowy. 8. Wykonawca przed przystąpieniem do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w stosunku do dokumentacji w szczególności co do projektu, kosztorysu bądź STWiORB musi uzyskać bezwarunkową pisemną zgodę Zamawiającego. 9. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: Sposób inicjowania zmian: 9.1. Zamawiający: wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 9.2. Wykonawca: wnioskuje pisemnie do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 10. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach - notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.