Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3815z ostatnich 7 dni
15168z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Przedmiot:

Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Tradycji Niepodległościowych
ul. Gdańska 13
90706 , Łódź
telefon - 042 6327112, 6322044, 6553666
faks - 426 364 404
http://www.muzeumtradycji.pl/
muzeumtradycji@arg.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, dla poszczególnych części w wysokości: część 1 – 40 000,00 zł część 2 – 10 000,00 zł 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.”
Numer referencyjny: ZP III/2017/RPO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Część 1 – Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Martyrologii Radogoszcz, który realizowany będzie w ramach Projektu „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Etap I – dokumentacja projektowa Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, audycie energetycznym oraz przeprowadzonych wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy sporządzić program prac konserwatorskich w niezbędnym zakresie. Sporządzając dokumentację projektową należy również wziąć pod uwagę przyszłe wyposażenie obiektu i w taki sposób zaplanować układ wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajność, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zamówienia należy również wykonać koncepcję lokalizacji przyszłego wyposażenia obiektu wraz z doborem niezbędnych urządzeń. Zamawiający zastrzega konieczność organizacji konsultacji roboczych oraz organizowania cotygodniowych spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach. Wymaga się również udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego oraz stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane fax/email min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). Część dotycząca projektu wykonawczego powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). W zakres dokumentacji projektowej wchodzi również sporządzenie odpowiednich projektów warsztatowych. b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego. Etap II – roboty budowlane Wymagany zakres robót obejmuje poszczególne obiekty znajdujące się na terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz w skład których wchodzą: a) Budynek wystawienniczy Oddział Martyrologii Radogoszcz W budynku wystawienniczym planowany jest szereg prac remontowych i związanych z wykonaniem nowej aranżacji pomieszczeń. Budynek należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy również stworzyć przestrzeń na potrzeby prowadzenia warsztatów oraz spotkań dla dzieci i młodzieży. Należy również wykonać niezbędne prace instalacje na potrzeby instalacji nowego wyposażenia. Ważnym elementem prac jest również zabezpieczenie obiektu przed podciąganiem wilgoci. Technologię należy ustalić po wykonaniu niezbędnych badań i odkrywek. Należy również przewidzieć prace renowacyjne przy pomniku znajdującym się w ścianie. Ściany od stron północno-wschodniej oraz północno-zachodniej docieplone warstwą styropianu należy wykończyć poprzez ułożenie warstwy wierzchniej tynku. Ściany szczytowe zamykające szedy wykonane z cegieł pełnych należy zakonserwować i zabezpieczyć jak ściany frontową i od dziedzińca. Naprawić i uzupełnić tynki. W ramach robót remontowych należy wykonać docieplenie dachu, instalację grzewczą uniemożliwiającą zaleganie śniegu i lodu w szedach oraz rurach spustowych tzw. elektronagrzew. W ramach prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem dachu, wymiana naświetli oraz stolarki otworowej planowana jest również wymian instalacji c.o. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania grzejników z zastosowaniem głowic termostatycznych i zaworów pod pionowych oraz wymiana starego kotła grzewczego (wymiana starego kotła zawarta jest w audycie dla budynku administarcyjno – magazynowego) poprawi całkowitą sprawność systemu centralnego ogrzewania. b) Budynek klatki schodowej W ramach remontu należy wykonać wszelkie prace konserwatorskie m.in. calu zabezpieczenia oryginalnych fragmentów ścian wewnętrznych stanowiących wartość historyczną. W ramach remontu należy również wykonać nowe pokrycie dachu. Z uwagi na fakt, że oryginalnie dach wykonany był w konstrukcji drewnianej, należy rozważyć wykonanie osłonięcia przesklepienia klatki schodowej imitujące ówczesną więźbę dachową. Planowane są również prace związane z umożliwieniem dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku. c) Budynek administracyjno-magazynowy W ramach prac remontowych w obiekcie planowana jest m.in. nowa aranżacja przestrzeni w tym dla potrzeb pracowników biurowych, pomieszczeń na pracownię konserwatorsko-warsztatową pomieszczeń dla potrzeb obsługi klienta, pomieszczeń magazynowo- archiwalnych. Przewiduje się również dociepleniem dachu, wymianę drzwi i świetlika w budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, grzejników z zastosowaniem głowic termostatycznych i zaworów podpionowych oraz wymiana starego kotła grzewczego. W celu zabezpieczenia istniejących zbiorów należy wykonać instalację wentylacyjno -klimatyzacyjną wraz z odpowiednią aparatura pomiarową do wszystkich pomieszczeń w których znajdują się i znajdować się będą zbiory. Należy wykonać również instalację monitorującą warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach. Obiekt należy wyposażyć w niezbędną instalację kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, instalację alarmową i monitoringu. W ramach remontu należy przewidzieć prace konserwatorskie polegające na odgrzybianiu i osuszeniu ścian oraz zabezpieczeniu ścian przed podciąganiem wilgoci, we wszystkich budynkach Oddziału Martyrologii Radogoszcz. • Wyposażenie W ramach projektu w celu realizacji oferty kulturalnej do obiektu zostanie dostarczone niezbędne wyposażenie do obsługi zarówno obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej. Przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Przewiduje się również wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu obsługi zwiedzających. W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiektach instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu. Dostarczone wyposażenie będzie obejmowało m.in.  Meble, wyposażenie pracowni i magazynów. UWAGA!! W równoległym czasie trwania projektu, na terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz, realizowany będzie projekt pn. „ZABRAŁ ICH OGIEŃ… PIEKŁO WIĘZIENIA NA RADOGOSZCZU W ŚWIETLE LOSÓW LUDNOŚCI KRAJU WARTY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ” Część 2 - Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Radegast, który realizowany będzie w ramach Projektu „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Etap I – dokumentacja projektowa Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, audycie energetycznym oraz przeprowadzonych wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz właścicielem praw autorskich. Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod uwagę przyszłe wyposażenie obiektu i w taki sposób zaplanować układ wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajność, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zamówienia należy również wykonać koncepcję lokalizacji przyszłego wyposażenia obiektu wraz z doborem niezbędnych urządzeń. Zamawiający zastrzega konieczność organizacji konsultacji roboczych oraz organizowania cotygodniowych spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach. Wymaga się również udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego oraz stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). Część dotycząca projektu wykonawczego powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ). W zakres dokumentacji projektowej wchodzi również sporządzenie odpowiednich projektów warsztatowych oraz programów prac konserwatorskich dla tych elementów które będą podlegały wykonaniu tych prac (np. stolarka okienna, posadzka ceramiczna, okładzina). b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. Etap II – roboty budowlane Wymagany zakres robót obejmuje poszczególne obiekty znajdujące się na terenie Oddziału Radegast w skład których wchodzą: a) Budynek muzeum martyrologii Żydów – Stacja Radegast (budynek administracyjno-wystawienniczy) Dla budynku głównego Muzeum planowane są prace termomodernizacyjne. Zakres prac obejmuje wstawienie okien połaciowych. Ponadto zrealizowana zostanie wymiana centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej na centralę z odzyskiem ciepła. Planowane jest również przełączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, która spowoduje konieczność wymiany węzła cieplnego. W ramach prac remontowych na terenie obiektu należy wykonać szereg prac termomodernizacyjnych w skład których wchodzi docieplenie dachu obiektu. W zakresie robót renowacyjnych należy przewidzieć wymianę uszkodzonych elementów elewacji budynku, jak również naprawę i zabezpieczanie powierzchni rampy zlokalizowanej po obu stronach wzdłuż budynku oraz przy wschodniej ścianie szczytowej obiektu. W wewnątrz budynków wykonać należy wszelkie prace konserwatorskie i zabezpieczające posadzki oraz odświeżyć i zabezpieczyć ściany. Ponadto należy przebudować klatkę schodową w celu wygospodarowania dodatkowej powierzchni dla poprawy funkcjonalności pomieszczenia biurowego znajdującego się na antresoli. W ramach realizacji zadania należy ponadto wydzielić dodatkowe pomieszczenie na toaletę. Z uwagi na niewystarczającą pojemność istniejącego zbiornika bezodpływowego, zbiornik ten powinien być zwiększony i dostosowany do istniejących potrzeb. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu podczas remontu budynku Stacji Radegast zachowano oryginalną stolarkę okienną od zewnątrz i zamontowano nową od wewnątrz. Okna zewnętrzne wymagają prac konserwatorskich, wymiany zniszczonych elementów i okuć oraz ponownego zabezpieczenia drewna przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku okien w obiekcie zastosowano podwójne drzwi, które wymagają prostowania skrzydeł, wymiany prowadnic i konserwacji podwieszenia. W budynku zostanie wymieniona centrala wentylacyjna na nową z odzyskiem ciepła oraz przebudowana zostanie instalacja elektryczna, słaboprądowa (w tym teleinformatyczna) w celu obsługi nowego wyposażenia. Ponadto zostaną zmodernizowane istniejące systemy włamaniowe i monitoringu. Dodatkowo planuje się likwidacje istniejącego ogrzewania olejowego i podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. wraz z wykonaniem nowego węzła. b) Budynek Tunelu i Kolumny Pamięci W ramach prac remontowych należy przewidzieć wymianę pokrycia z papy, wywołanie odpowiednich spadków, ewentualne zwiększenie przekroju wpustów przelewowych. W ramach robót remontowych należy przewidzieć również wymianę materiału wypełniającego dylatację oraz dodatkowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc odróbkami blacharskimi, bądź systemowymi rozwiązaniami. • Wyposażenie W ramach projektu w celu realizacji oferty kulturalnej do obiektu zostanie dostarczone niezbędne wyposażenie do obsługi zarówno obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej. Przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Przewiduje się również wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu obsługi zwiedzających. W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiekcie instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
71240000-2
71320000-7
71248000-8
45212350-4
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45331200-8
45331100-7
45343000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: Dla części 1 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Dla części 2 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00 (słownie: osiemset tysięcy złotych) Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokument, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt. 3) SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Dla części 1. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy rozbudowy bądź remontu budynku wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków o wartości robót, co najmniej 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych). Lub warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie, rozbudowie bądź remoncie budynku, wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków o wartości robót, co najmniej 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych). Oraz Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 usługę polegające na opracowaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy bądź remontu budynku, wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków. Dla części 2. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 robotę budowlaną polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy rozbudowy bądź remontu budynku wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków o wartości robót, co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych). Lub warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 robotę budowlaną polegającą na przebudowie rozbudowie bądź remoncie budynku, wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków o wartości robót, co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych). Oraz Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał z należytą starannością minimum 1 usługę polegające na opracowaniu kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla przebudowy, rozbudowy bądź remontu budynku, wpisanego do ewidencji bądź rejestru zabytków. b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: Dla części 1 -Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń. Posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. -Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń. Posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 18 miesięcy jako kierownik budowy/robót w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). -Kierownik prac konserwatorskich – min. jedna osoba posiadająca kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru (w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 przedmiotowej ustawy. Dla części 2 -Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej, bez ograniczeń. Posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. -Kierownik budowy i kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – min. jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń. Posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 18 miesięcy jako kierownik budowy/robót w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (w rozumieniu art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). -Kierownik prac konserwatorskich – min. jedna osoba posiadająca kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru (w rozumieniu art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 przedmiotowej ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126): 1) Wykaz robót budowlanych/usług, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) lit. a) SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (roboty budowlane) 3 lat (usługi) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 2) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3) lit. b) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określaną dla poszczególnych części w IX. 1. 2 SIWZ, (oryginał bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, dla poszczególnych części w wysokości: część 1 – 40 000,00 zł część 2 – 10 000,00 zł 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu (m.in. gwarancji ubezpieczeniowej) winno wynikać, bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany prze Wykonawcę. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje ponadto wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 40 1050 1461 1000 0024 3290 7034 w tytule: „Wadium dla postępowania nr ZP III/2017/RPO Dla części …….”. 14. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 15. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
2KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy. 3. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Martyrologii Radogoszcz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Martyrologii Radogoszcz, który realizowany będzie w ramach Projektu „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Etap I – dokumentacja projektowa Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, audycie energetycznym oraz przeprowadzonych wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz Zamawiającym. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy sporządzić program prac konserwatorskich w niezbędnym zakresie. Sporządzając dokumentację projektową należy również wziąć pod uwagę przyszłe wyposażenie obiektu i w taki sposób zaplanować układ wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajność, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zamówienia należy również wykonać koncepcję lokalizacji przyszłego wyposażenia obiektu wraz z doborem niezbędnych urządzeń. Zamawiający zastrzega konieczność organizacji konsultacji roboczych oraz organizowania cotygodniowych spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach. Wymaga się również udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego oraz stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane fax/email min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). Część dotycząca projektu wykonawczego powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). W zakres dokumentacji projektowej wchodzi również sporządzenie odpowiednich projektów warsztatowych. b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego. Etap II – roboty budowlane Wymagany zakres robót obejmuje poszczególne obiekty znajdujące się na terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz w skład których wchodzą: a) Budynek wystawienniczy Oddział Martyrologii Radogoszcz W budynku wystawienniczym planowany jest szereg prac remontowych i związanych z wykonaniem nowej aranżacji pomieszczeń. Budynek należy dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Należy również stworzyć przestrzeń na potrzeby prowadzenia warsztatów oraz spotkań dla dzieci i młodzieży. Należy również wykonać niezbędne prace instalacje na potrzeby instalacji nowego wyposażenia. Ważnym elementem prac jest również zabezpieczenie obiektu przed podciąganiem wilgoci. Technologię należy ustalić po wykonaniu niezbędnych badań i odkrywek. Należy również przewidzieć prace renowacyjne przy pomniku znajdującym się w ścianie. Ściany od stron północno-wschodniej oraz północno-zachodniej docieplone warstwą styropianu należy wykończyć poprzez ułożenie warstwy wierzchniej tynku. Ściany szczytowe zamykające szedy wykonane z cegieł pełnych należy zakonserwować i zabezpieczyć jak ściany frontową i od dziedzińca. Naprawić i uzupełnić tynki. W ramach robót remontowych należy wykonać docieplenie dachu, instalację grzewczą uniemożliwiającą zaleganie śniegu i lodu w szedach oraz rurach spustowych tzw. elektronagrzew. W ramach prac termomodernizacyjnych związanych z dociepleniem dachu, wymiana naświetli oraz stolarki otworowej planowana jest również wymian instalacji c.o. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania grzejników z zastosowaniem głowic termostatycznych i zaworów pod pionowych oraz wymiana starego kotła grzewczego (wymiana starego kotła zawarta jest w audycie dla budynku administarcyjno – magazynowego) poprawi całkowitą sprawność systemu centralnego ogrzewania. b) Budynek klatki schodowej W ramach remontu należy wykonać wszelkie prace konserwatorskie m.in. calu zabezpieczenia oryginalnych fragmentów ścian wewnętrznych stanowiących wartość historyczną. W ramach remontu należy również wykonać nowe pokrycie dachu. Z uwagi na fakt, że oryginalnie dach wykonany był w konstrukcji drewnianej, należy rozważyć wykonanie osłonięcia przesklepienia klatki schodowej imitujące ówczesną więźbę dachową. Planowane są również prace związane z umożliwieniem dostępu osobom niepełnosprawnym do budynku. c) Budynek administracyjno-magazynowy W ramach prac remontowych w obiekcie planowana jest m.in. nowa aranżacja przestrzeni w tym dla potrzeb pracowników biurowych, pomieszczeń na pracownię konserwatorsko-warsztatową pomieszczeń dla potrzeb obsługi klienta, pomieszczeń magazynowo- archiwalnych. Przewiduje się również dociepleniem dachu, wymianę drzwi i świetlika w budynku, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, grzejników z zastosowaniem głowic termostatycznych i zaworów podpionowych oraz wymiana starego kotła grzewczego. W celu zabezpieczenia istniejących zbiorów należy wykonać instalację wentylacyjno -klimatyzacyjną wraz z odpowiednią aparatura pomiarową do wszystkich pomieszczeń w których znajdują się i znajdować się będą zbiory. Należy wykonać również instalację monitorującą warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach. Obiekt należy wyposażyć w niezbędną instalację kontroli dostępu do wybranych pomieszczeń, instalację alarmową i monitoringu. W ramach remontu należy przewidzieć prace konserwatorskie polegające na odgrzybianiu i osuszeniu ścian oraz zabezpieczeniu ścian przed podciąganiem wilgoci, we wszystkich budynkach Oddziału Martyrologii Radogoszcz. • Wyposażenie W ramach projektu w celu realizacji oferty kulturalnej do obiektu zostanie dostarczone niezbędne wyposażenie do obsługi zarówno obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej. Przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Przewiduje się również wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu obsługi zwiedzających. W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiektach instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu. Dostarczone wyposażenie będzie obejmowało m.in. -Meble, wyposażenie pracowni i magazynów. UWAGA!! W równoległym czasie trwania projektu, na terenie Oddziału Martyrologii Radogoszcz, realizowany będzie projekt pn. „ZABRAŁ ICH OGIEŃ… PIEKŁO WIĘZIENIA NA RADOGOSZCZU W ŚWIETLE LOSÓW LUDNOŚCI KRAJU WARTY W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7, 71248000-8, 45212350-4, 45262690-4, 45310000-3, 45320000-6, 45331200-8, 45331100-7, 45343000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Radegast,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów Oddziału Radegast, który realizowany będzie w ramach Projektu „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną.” Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji. Etap I – dokumentacja projektowa Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, audycie energetycznym oraz przeprowadzonych wizji lokalnych. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków oraz właścicielem praw autorskich. Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod uwagę przyszłe wyposażenie obiektu i w taki sposób zaplanować układ wszystkich instalacji oraz ich moc i wydajność, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu. W ramach zamówienia należy również wykonać koncepcję lokalizacji przyszłego wyposażenia obiektu wraz z doborem niezbędnych urządzeń. Zamawiający zastrzega konieczność organizacji konsultacji roboczych oraz organizowania cotygodniowych spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego terminach. Wymaga się również udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego oraz stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem „wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami). Część dotycząca projektu wykonawczego powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ). W zakres dokumentacji projektowej wchodzi również sporządzenie odpowiednich projektów warsztatowych oraz programów prac konserwatorskich dla tych elementów które będą podlegały wykonaniu tych prac (np. stolarka okienna, posadzka ceramiczna, okładzina). b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. Etap II – roboty budowlane Wymagany zakres robót obejmuje poszczególne obiekty znajdujące się na terenie Oddziału Radegast w skład których wchodzą: a) Budynek muzeum martyrologii Żydów – Stacja Radegast (budynek administracyjno-wystawienniczy) Dla budynku głównego Muzeum planowane są prace termomodernizacyjne. Zakres prac obejmuje wstawienie okien połaciowych. Ponadto zrealizowana zostanie wymiana centrali wentylacyjno – klimatyzacyjnej na centralę z odzyskiem ciepła. Planowane jest również przełączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej, która spowoduje konieczność wymiany węzła cieplnego. W ramach prac remontowych na terenie obiektu należy wykonać szereg prac termomodernizacyjnych w skład których wchodzi docieplenie dachu obiektu. W zakresie robót renowacyjnych należy przewidzieć wymianę uszkodzonych elementów elewacji budynku, jak również naprawę i zabezpieczanie powierzchni rampy zlokalizowanej po obu stronach wzdłuż budynku oraz przy wschodniej ścianie szczytowej obiektu. W wewnątrz budynków wykonać należy wszelkie prace konserwatorskie i zabezpieczające posadzki oraz odświeżyć i zabezpieczyć ściany. Ponadto należy przebudować klatkę schodową w celu wygospodarowania dodatkowej powierzchni dla poprawy funkcjonalności pomieszczenia biurowego znajdującego się na antresoli. W ramach realizacji zadania należy ponadto wydzielić dodatkowe pomieszczenie na toaletę. Z uwagi na niewystarczającą pojemność istniejącego zbiornika bezodpływowego, zbiornik ten powinien być zwiększony i dostosowany do istniejących potrzeb. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu podczas remontu budynku Stacji Radegast zachowano oryginalną stolarkę okienną od zewnątrz i zamontowano nową od wewnątrz. Okna zewnętrzne wymagają prac konserwatorskich, wymiany zniszczonych elementów i okuć oraz ponownego zabezpieczenia drewna przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku okien w obiekcie zastosowano podwójne drzwi, które wymagają prostowania skrzydeł, wymiany prowadnic i konserwacji podwieszenia. W budynku zostanie wymieniona centrala wentylacyjna na nową z odzyskiem ciepła oraz przebudowana zostanie instalacja elektryczna, słaboprądowa (w tym teleinformatyczna) w celu obsługi nowego wyposażenia. Ponadto zostaną zmodernizowane istniejące systemy włamaniowe i monitoringu. Dodatkowo planuje się likwidacje istniejącego ogrzewania olejowego i podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. wraz z wykonaniem nowego węzła. b) Budynek Tunelu i Kolumny Pamięci W ramach prac remontowych należy przewidzieć wymianę pokrycia z papy, wywołanie odpowiednich spadków, ewentualne zwiększenie przekroju wpustów przelewowych. W ramach robót remontowych należy przewidzieć również wymianę materiału wypełniającego dylatację oraz dodatkowe zabezpieczenie newralgicznych miejsc odróbkami blacharskimi, bądź systemowymi rozwiązaniami. • Wyposażenie W ramach projektu w celu realizacji oferty kulturalnej do obiektu zostanie dostarczone niezbędne wyposażenie do obsługi zarówno obecnej jak i nowej ekspozycji wystawienniczej i edukacyjnej. Przewiduje się montaż nowoczesnej infrastruktury technicznej i multimedialnej umożliwiającej elastyczne aranżowanie wystaw. Przewiduje się również wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu obsługi zwiedzających. W związku z planowanym zakupem wyposażenia należy dostosować istniejące w obiekcie instalacje w niezbędnym zakresie do obsługi dostarczonego sprzętu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7, 71248000-8, 45262690-4, 45310000-3, 45320000-6, 45331200-8, 45331100-7, 45343000-3, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
KARA UMOWNA ZA OPÓŹNIENIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.