Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
615z dziś
4432z ostatnich 7 dni
15027z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków obejmuje: 1) wymianę okien na okna drewniane z historycznym...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynków obejmuje: 1) wymianę okien na okna drewniane z historycznym podziałem i kształtem w budynku szkoły; 2) termomodernizację dachu budynku szkoły; 3) remont kominów ponad dachem

Data zamieszczenia: 2017-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42600 , Tarnowskie Góry
telefon - 032 3813786
faks - 032 3813727
www.powiat.tarnogorski.pl
zamowienia@tarnogorski.pl; organizacyjny@tarnogorski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-19 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1
Numer referencyjny: AZ.272.4.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1”. Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1 w Tarnowskich Górach jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr A/358/11 wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w dniu 7.12.2011 roku. 2. Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje: 1) wymianę okien na okna drewniane z historycznym podziałem i kształtem w budynku szkoły; 2) termomodernizację dachu budynku szkoły; 3) remont kominów ponad dachem, remont podłogi na poddaszu w budynku szkoły; 4) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w sali gimnastycznej; 5) docieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej; 6) docieplenie stropodachu budynku zaplecza sali gimnastycznej; 7) remont murka ogrodzeniowego, przebudowę zadaszenia piwnicy, inne roboty towarzyszące w sali gimnastycznej; 8) wymianę instalacji c.o. i sieci zewn. c.o. w budynku szkoły; 9) wymianę instalacji c.o. w sali gimnastycznej; 10) wymianę instalacji odgromowej w budynku szkoły; 11) wymianę instalacji odgromowej i oświetlenia zewnętrznego w sali gimnastycznej. 3. Zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w: 1) dokumentacji projektowej (załączniki nr 8a-h, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ), na którą składają się: a) projekt budowlano – wykonawczy. Ocieplenie zadaszenia, wymiana pokrycia dachowego z remontem dachu (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 8a; b) projekt budowlano – wykonawczy. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą sieci cieplnej (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 8b; c) projekt budowlano – wykonawczy. Remont instalacji odgromowej (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 8c; d) projekt budowlano – wykonawczy. Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 8d; e) projekt budowlano – wykonawczy. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 8e; f) projekt budowlano – wykonawczy. Remont instalacji odgromowej budynku i wymiana oświetlenia zewnętrznego (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 8f; g) projekt budowlano – wykonawczy. Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku szkoły – załącznik nr 8g; h) Modyfikacja dokumentacji projektowej – załącznik nr 8h. 2) przedmiarach robót (załącznik nr 9a-g do SIWZ), na które składają się: a) przedmiar robót. Branża architektoniczna (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 9a; b) przedmiar robót. Branża sanitarna (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 9b; c) przedmiar robót. Branża elektryczna (termomodernizacja budynku szkoły) – załącznik nr 9c; d) przedmiar robót. Branża architektoniczna (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 9d; e) przedmiar robót. Branża sanitarna (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 9e; f) przedmiar robót. Branża elektryczna (termomodernizacja sali gimnastycznej) – załącznik nr 9f; g) przedmiar robót. Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku szkoły – załącznik nr 9g; 3) specyfikacjach STWiOR (załącznik nr 10a-g do SIWZ), na które składają się: a) STWiOR. Branża architektoniczna (termomodernizacja budynku szkoły) - załącznik nr 10a; b) STWiOR. Branża sanitarna (termomodernizacja budynku szkoły) - załącznik nr 10b; c) STWiOR. Branża elektryczna (termomodernizacja budynku szkoły) - załącznik nr 10c; d) STWiOR. Branża architektoniczna (termomodernizacja sali gimnastycznej) - załącznik nr 10d; e) STWiOR. Branża sanitarna (termomodernizacja sali gimnastycznej) - załącznik nr 10e; f) STWiOR. Branża elektryczna (termomodernizacja sali gimnastycznej) - załącznik nr 10f; g) STWiOR. Wymiana drewnianej stolarki okiennej w budynku szkoły - załącznik nr 10g. 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, przedmiary robót, STWiOR. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz STWiOR stanowią załączniki nr 8a-h, 9a-g, 10a-g do SIWZ. Równocześnie Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i terenu objętego zamówieniem. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 9). W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 2) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wygrodzenia, części czynnej obiektu - budynek szkolny i budynek sali gimnastycznej – od części, w której realizowane są prace i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Pomieszczenia szkoły i sali gimnastycznej muszą być dostępne dla użytkowników w sposób ciągły i bez utrudnień, b) zapewnienia bezpiecznych dojść – wejścia i wyjścia z budynku (kładki, podjazdy, zadaszenia itp.) szkoły i z sali gimnastycznej - celem umożliwienia korzystania z pomieszczeń szkoły w trakcie całego okresu wykonywania robót, c) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu, d) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc, na których prowadzone będą roboty, e) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót w tym systematycznego usuwania gruzu z rozbiórek, f) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, g) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami), - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późniejszymi zmianami). Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie, h) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, i) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót, j) naprawienia wszelkich szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót, k) w przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia prac w obrębie pasa drogowego uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (zajęcie czasowe – w przypadku takowej konieczności), wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu drogowego oraz wykonywania prac pod nadzorem odpowiednich służb, l) podczas prac w obrębie sieci i instalacji, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej lub w jej bezpośrednim otoczeniu prowadzenia robót pod nadzorem właścicieli sieci, instalacji, urządzeń i obiektów infrastruktury podziemnej, m) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wniesieniem do zasobu geodezyjnego, n) opracowania po zakończeniu zadania świadectwa energetycznego budynku, o) wykonania, przy współudziale Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji. 3) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania terenu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza roboczego wody i energii elektrycznej – w tym koszty wykorzystanych mediów lub użycie beczkowozów i agregatów prądotwórczych), 4) wszelkie konieczne uzgodnienia, wyłączenia instalacji na czas wykonywania wymiany instalacji c.o., zabezpieczenia urządzeń wymiennikowni należy uzgodnić z właścicielem wymiennika ciepła tj. ciepłowni przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach - Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o., 5) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i STWiOR, 6) prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem kierownika budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz, który musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37c, z zastrzeżeniem art. 37g, ustawy o ochronie zabytków. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań "równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych. 6. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. 7. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 8. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami ) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat (słownie: pięć lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót (za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata). Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późniejszymi zmianami ) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45421000-4
45421100-5
45261210-9
45400000-1
45320000-6
45331100-7
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 270
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia prac ustala się do 270 dni licząc od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac lub ich prowadzenia w sposób niezakłócający zajęć szkolnych / egzaminy w wyznaczonych przez Zamawiającego okresach z uwagi na odbywające się egzaminy maturalne. Powyższe obostrzenia w prowadzeniu robót Wykonawca uwzględni w harmonogramie rzeczowo-finansowym po uprzednim uzgodnieniu i skonsultowaniu szczegółów z Dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w Tarnowskich Górach.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum trzy roboty budowlane związane z remontem, budową lub przebudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usługowego lub użyteczności publicznej o wartości minimum 800 000,00 zł brutto każda z robót. 2) wykazał dysponowanie: a) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualny wpis na listę członków do właściwej izby samorządowej oraz posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c, z zastrzeżeniem art. 37g, ustawy o ochronie zabytków, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, b) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków do właściwej izby samorządowej, c) osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków do właściwej izby samorządowej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek, o którym mowa w pkt 1) w musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia w ramach warunku określonego w 4 pkt 1.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, 7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów robót (załączniki nr 9a-9g do SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby kosztorysy ofertowe wykonane były metodą uproszczoną, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 5) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 6) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w : 1) pkt III.4), ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy, 2) pkt III.4) ppkt 2, 3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się. 8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt III.4) ppkt 1, składa dokument o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 9. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4). 11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 28,00
wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia 12,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy: a) w przypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych, złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie, wykonanie robót, a w szczególności: - z powodu technologii realizacji robót określonych umową, normami, wytycznymi producenta materiałów lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy oraz potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu, - opadów deszczu – trwających, co najmniej 2 kolejne dni w ilości co najmniej 5mm słupa wody / m², b) w przypadku wykonania robót zamiennych, lub zamówień dodatkowych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy o ile wykonanie tych robót lub zamówień wpływa na termin wykonania umowy, c) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy. Termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, Każdy przypadek wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak w/w wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę umowy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie, wskazanych w ofercie (dotyczy osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy oraz osób pełniących obowiązki Kierowników robót budowlanych w odpowiednich specjalnościach) w następujących przypadkach: a) nie wywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania, b) choroby lub innych zdarzeń losowych trwających co najmniej 3 dni, c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. rezygnacja). Nowe osoby pełniące obowiązki Kierownika budowy i Kierowników robót mają spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) W zakresie zmiany danych np. adresu siedziby zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą takie zmiany. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 zmiana terminu realizacji zamówienia będzie dokonana na podstawie wniosku Wykonawcy uzasadniającego konieczność dokonania zmiany. Termin realizacji zostanie zmieniony o czas niezbędny do prawidłowego wykonania robót każdorazowo w oparciu o analizę okoliczności danego wniosku. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany osoby Kierownika budowy lub kierowników robót budowlanych w odpowiedniej specjalności i przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe nowego Kierownika budowy. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, że cena netto pozostaje bez zmian, a zmienia się stawka podatku od towarów i usług oraz cena brutto. 5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 7. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzane w postaci aneksu do umowy. 8. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22, ust. 2 ustawy. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z powyższego dokumentu musi wynikać, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 9. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Warunki płatności: 1) rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty może następować na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie podpisanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę protokołów częściowych odbioru robót, z terminem płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu, przy założeniu, że minimalna kwota częściowego rozliczenia będzie wynosić minimum 10% wynagrodzenia brutto. 2) ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę. 15. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Wykonawcy ci zobowiązani są, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93 ust. 4 ustawy. 19. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 20. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 21. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 22. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 24. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowalnych. 25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 27. Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 28. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 29. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 30. Kosztorysy ofertowe sporządzone przez Wykonawcę są materiałem uzupełniającym i powinny uzasadniać merytorycznie oferowaną przez składającego ofertę kwotę wynagrodzenia i mogą służyć do rozliczeń wykonanych prac. W przypadku ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy przedmiarem robót, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej skalkulowane są wszystkie pozycje z przedmiaru robót. 31. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 28 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentami wymienionymi w rozdziale I ust. 3 SIWZ - tj. załączniki nr 8a-h, 9a-g, 10a-g do SIWZ (dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz STWiOR). Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 32. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 28. 33. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 34. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 35. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 36. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 37. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 38. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 40. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta spięta w całość, w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Strony te powinny być podpisane lub parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 41. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 42. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 43. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 44. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 45. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 46. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 47. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), adres e-mail: kancelaria@tarnogorski.pl; zamowienia@tarnogorski.pl. 48. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 49. Każdy Wykonawca może zwrócić się, do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 50. Wyjaśnień udzielają: 1) w kwestiach merytorycznych – Główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa – Rafał Ulfik +48 /32/ 381-37-66, 2) w kwestiach formalnych – Inspektor w Wydziale Administracji i Zarządzania – Katarzyna Atamaniec +48 /32/ 381-37-86. 51. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 52. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 19 grudnia 2017 r. o godzinie 10:30.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.