Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie

Data zamieszczenia: 2017-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świecie
ul. Wojska Polskiego 124
86100 , Świecie
telefon - 52 333 23 10
faks - 52 333 23 51
www.swiecie.eu
urzad.miejski@swiecie.eu
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Świecie
Wadium: 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi 3.700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych i 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-08 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim w Świeciu
Numer referencyjny: OR-ROŚiGK.271.29.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa terenu rekreacyjnego przy Urzędzie Miejskim w Świeciu na działce ewidencyjnej nr 981 obręb 0001 Świecie. Projekt zakłada likwidację przestarzałego ogrodzenia i zniszczonego muru oporowego, budowę nowego muru z bloczków betonowych ze zbrojeniem i wyłożeniem elewacji płytkami klinkierowymi, umacniającego dolny taras przedmiotowej działki oraz utworzenie przyjaznego dla okolicznych mieszkańców miejsca. Zaplanowano utworzenie na górnym tarasie okrągłego placu z herbem miasta ułożonym w jego centrum w formie mozaiki z drobniejszej kostki kamiennej w kolorach herbu: czerwonym, żółtym i jasnoszarym. Na dolnym tarasie, zaplanowano układ ciągów spacerowych na planie przecinających się łuków z ustawionymi wzdłuż nich ławkami i otoczonych bujną i kolorową zielenią. Oba poziomy łączą dwie pary schodów o 7 stopniach. Opracowanie obejmuje również oświetlenie tego terenu poprzez poprowadzenie kabla i ustawienie trzech latarni parkowych (4m). Ogólny wykaz prac niezbędnych do realizacji zamówienia: -odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 0,1 km - usuwanie 20 szt. drzew o średnicy pni od 10 do 35 cm wraz z ich karczowaniem i wywiezieniem karpin i gałęzi, - karczowanie krzaków wraz z ich wywozem 0,0012 ha, - mechaniczne usunięcie warstwy ziemi z darnią o grubości 5 cm na powierzchni 821 m2, - rozebranie murów oporowych z cegły 40 m3, - rozebranie ogrodzenia z siatki na cokole betonowym 33 m, - wywóz gruzu wraz z jego utylizacją 47 m3, - wykonanie wykopu pod mór oporowy wraz z wywozem gruntu na składowisko – 214 m3, - wykonanie nasypów 163 m3, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 203 m3, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod fundament murku oporowego – 38 m3, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm – 31 m2, - wykonanie warstwy żwiru drobnego gr. 6 cm – 31 m2, - wypełnienie gruzem betonowym 0/63 mm z recyklingu jako dociążenie murków oporowych z zalaniem betonem cementowym rzadkim – 52 m, - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 172 m2, - wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm pod mur oporowy – 92 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 9/11 cm na podsypce cementowo – piaskowej 4 cm ze spoinowaniem 162 m2, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej gr. 4/6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 9 cm ze spoinowaniem (czerwona, żółta, jasnoszara) – 10 m2, - ustawienie obrzeży kamiennych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej C12/15 z oporem 242 m, - zakupienie i transport ziemi urodzajnej – 2 m3, - sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową wraz z ich palikowaniem 6 szt., sadzenie krzewów liściastych i iglastych 1563 szt., sadzenie krzewów iglastych z zaprawą dołów 7 szt., sadzenie krzewinek w ilości 662 szt. na powierzchni 55,2 m2, sadzenie bylin 430 szt. na powierzchni 47,8 m2, sadzenie traw ozdobnych 264 szt. na powierzchni 88 m2, - zakup i transport kory sosnowej 28,3 m3 oraz ściółkowanie pod grupami roślin 470,8 m2, - zakładanie trawników dywanowych z siewu z nawożeniem 160,5 m2, - prace pielęgnacyjne zieleni w okresie gwarancyjnym – ilości wynikających z nasadzeń, - zakup i montaż ławek z oparciem 10 kpl oraz koszy na odpady mieszane 3 kpl, - wykonanie regulacji wysokościowej włazów studzienek – 3 szt., - wykonanie fundamentu żelbetowego pod mur oporowy – 14 m3, - ustawienie muru oporowego z bloczków betonowych 38x24x14 cm wraz z wykonaniem słupów żelbetowych co 2,0 m z osadzeniem słupków ogrodzenia – 45 m2, - wykonanie elewacji z klinkiery 24/7, 1/09 koloru ceglastego na kleju elastycznym z fugowaniem – 56 m2, - ogrodzenie h = 1,30 m – 31 m, - wykonanie płotku ozdobnego wg karty technicznej o wym. 100/39 cm ustawiony na fundamencie betonowym C12/15 – 33 m, - montaż 3 kpl słupów oświetleniowych aluminiowych anodowych w kolorze czarnym typu SAL-4 wraz z montażem opraw oświetleniowych typu ELBA LED czarnej o mocy 38W, 940 mA, - montaż na słupie oświetleniowym oprawy oświetleniowej typu ELBA LED o mocy 38W – 3 kpl, - wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 0,1 km, Szczegółowy wykaz prac dla zadania znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45111000-8
45231000-5
45316100-6
77300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość 300.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: - 1 roboty budowlanej polegającej na budowie dróg, chodników, małej architektury i zieleni o wartości brutto co najmniej 200.000,00 PLN 2. Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności drogowej bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy lub zastępca kierownika budowy. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 3. Dysponował odpowiednim potencjałem technicznym tj. co najmniej: - piłą mechaniczną - frezarką do karczowania pni drzew - spycharką - kosiarką - równiarką - samochodem samowyładowczym 5-10 t - młotem pneumatycznym - koparko – ładowarką - zagęszczarką - walcem płyt wibracyjnych - ubijakiem
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 3.3. Zamawiający wymaga na czas realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę 2 osób (pracowników fizycznych przy robotach ziemnych i drogowych: droga, chodniki) bezpośrednio wykonujących roboty budowlane do czynności niezbędnych do wykonania zamówienia na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni w/w osoby na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 3.3.1. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na zadanie, które jest przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, że w/w osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. 3.3.2. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia będzie mógł zażądać od Wykonawcy, aby przedłożył on dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osób, w tym: kopii umów o pracę, dowody odprowadzenia składek ZUS, oświadczenia od zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.5.1.1. W zakresie zdolności technicznej, zawodowej i finansowej: 6.5.1.1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 6.5.1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 6.5.1.1.3. wykazu sprzętu (narzędzi i urządzeń), dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z in formacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu sprzętu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6.5.1.1.4. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi 3.700,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset złotych i 00/100). 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.) 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Millennium S.A. 19 1160 2202 0000 0000 6089 7935 z dopiskiem: „Wadium na zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim w Świeciu” 8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem. Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania wymaganej kwoty na rachunku zamawiającego. 8.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 8.6.1. być wystawione na Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie 8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) o okres rozstrzygnięcia postępowania – odwołania, b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, c) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, d) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), e) konieczność wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego, f) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, h) wystąpienia robót dodatkowych, określonych, których wykonanie będzie miało wpływ na przypadki wyszczególnione w pkt 2, i) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp. j) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwania lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, k) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, itp., l) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, m) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i termin zakończenia robót, n) konieczność wykonania dokumentacji zamiennej, o) wystąpienie opóźnienia w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót, p) zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy, q) konieczność wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, r) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp. 2. Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z określonym zakresem w SIWZ nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wykonania dokumentacji zamiennej, b) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, c) rezygnacja z części robót lub zmiana ilości np.: wymienionych w pozycjach kosztorysów ofertowych, 3. Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru, kierownika budowy, osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujących się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 4. Inne zmiany: a) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, w tym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca, b) zmiana nazwy zadania, c) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, d) zmiana rachunku Wykonawcy, e) zmiany podwykonawców lub wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wypełnienia w ofercie spełniających warunki lub wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli były opisane i Wykonawca składając ofertę polegał na zasobach innych podmiotów), f) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 04 budynku Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 - 100 Świecie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.