Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy wraz z...

Przedmiot:

Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy wraz z zagospodarowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2017-11-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 , Siewierz
telefon - 326499471, 6499400
faks - 326 499 402
www.siewierz.pl
siewierz@siewierz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Siewierz
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczenia
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-21 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer referencyjny: RIFZP-VII.271.30.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, kompleksowa termomodernizacja i remont pomieszczeń budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych wraz z zagospodarowaniem terenu. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w szczególności w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzji Starosty Będzińskiego o pozwoleniu na budowę Nr 197.2014 z 10.03.3014 r. decyzji Starosty Będzińskiego Nr 160.2017 z dnia 03.03.2017 r. w sprawie zmiany decyzji Starosty Będzińskiego o pozwoleniu na budowę Nr 197.2014 z 10.03.3014 r. oraz innych warunkach, zatwierdzeniach, postanowieniach, opiniach, decyzjach, uzgodnieniach i pismach wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SIWZ i obejmuje w szczególności: 1) roboty branży konstrukcyjnej i ogólnobudowlanej, w szczególności: a) roboty rozbiórkowe i demontażowe, b) roboty ziemne, c) rozbudowę budynku o nową część, d) remont pomieszczeń, e) termomodernizację, f) prace montażowe i wykończeniowe, 2) roboty branży elektrycznej w szczególności: a) rozdzielnię elektryczną, b) instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne, c) instalacje elektryczne zewnętrzne, d) instalację odgromową, e) instalację połączeń wyrównawczych, f) oprawy oświetleniowe wewnętrzne, g) oprawy oświetleniowe zewnętrzne, h) pomiary, 3) roboty branży sanitarnej w szczególności: a) instalację c.o. z systemem odzysku ciepła, b) instalację gazową, c) instalację wod-kan, d) instalację wentylacji, e) instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, 4) dostawę i montaż wyposażenia budynku, 5) zagospodarowanie terenu. 3. Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do: a. urządzenia i oznakowania terenu budowy oraz odpowiedniego jego zabezpieczenia i zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń bhp, b. wykonania robót zabezpieczających i odtworzeniowych, zgodnie z projektem, c. wykonania wszystkich robót towarzyszących, zgodnych z projektem i prawidłową technologią wykonywania robót, d. wykonania ewentualnych przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia mediów, e. poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, f. wykonania i stosowania w praktyce zapisów projektu organizacji i technologii robót z uwzględnieniem warunków bhp, g. w razie konieczności występowania z wnioskami o zajęcie pasa drogowego oraz poniesienia kosztów zajęcia, h. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnieniami z zarządcami dróg, zarządcami sieci i uzbrojenia terenu, i. jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru odpowiednich zarządców dróg lub sieci uzbrojenia terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to wykonawca taki nadzór zapewni także w przypadku gdy będzie odpłatny, j. wykonania niezbędnych badań, prób i pomiarów oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenie koordynatora zadania z ramienia Zamawiającego, w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót, k. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zadania urządzeń lub też istniejących sieci uzbrojenia terenu – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, l. zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających, m. wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, n. zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, o. usuwania na bieżąco z terenu budowy zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, p. uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, q. przywrócenia terenu po wykonywanych robotach przynajmniej do stanu pierwotnego (chyba, że z uzgodnień szczególnych wynika większy zakres odtworzenia). r. przedsięwzięcia wszelkich środków ostrożności niezbędnych dla zachowania materiałów i części uzyskanych z rozbiórki. Materiały te stanowią własność Zamawiającego. Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 5 km. s. zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu wytyczenia, bieżącej kontroli i inwentaryzacji oraz naniesienia wykonanych elementów na zasoby geodezyjne (inwentaryzacja powykonawcza). Wynikami pomiaru powykonawczego należy uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie. t. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, u. zapewnienia wyspecjalizowanej ochrony obiektu w przypadku gdy prace spowodują jego jakiekolwiek otwarcie lub uszkodzenie systemu alarmowego. v. wykonania innych prac, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Pozostałe warunki zlecenia: a) Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. b) Należy zachować warunki wynikające z decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, pism, zatwierdzeń i postanowień wydanych do ww. zadania i stanowiących załącznik do SIWZ lub dokumentacji. c) W trakcie robót Wykonawca może przedstawić materiały do akceptacji koordynatorowi zadania z ramienia Zamawiającego na co najmniej 10 dni roboczych przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi materiałów do akceptacji to ponosi ryzyko zabudowania materiałów niezgodnych z parametrami z dokumentacji. W przypadku zabudowania materiałów o niezgodnych parametrach Wykonawca na własny koszt przebuduje niezgodny element lub nie otrzyma za ten element wynagrodzenia. e) Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. f) Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych, sprzętu oraz inne korzystanie z działek prywatnych bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielami nieruchomości warunków wejścia w teren prywatny. g) Wykonawcy w celu prawidłowego przygotowania oferty umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie. h) Szczegółowy zakres robót zostanie ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wytycznych Zamawiającego i będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram do akceptacji w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca w trakcie wykonywania robót jest zobowiązany aktualizować harmonogram na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni i przedstawiać go Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga zmiany postanowień umowy w formie aneksu. 5. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie (faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. Wykonawca powinien uwzględnić odpowiedzi Zamawiającego i odpowiednio je wycenić. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. Do dnia podpisania umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. 6. Rozwiązania równoważne: a) Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego producenta lub wykonawcę, należy je traktować jako wskazane przykładowo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z załączoną dokumentacją. b) Ilekroć mowa jest o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system (typ, np.:..) taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach, dokumentacji projektowej. c) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku odniesienia w SIWZ, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym dokumenty równoważne. d) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Warunki płatności: wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie płatne miesięcznie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i faktycznym stopniem zaawansowania prac, przelewem na rachunek Wykonawcy. Faktury Wykonawcy za wykonane roboty zostaną zapłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół częściowy/końcowy odbioru robót podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz oświadczenia podwykonawców i Wykonawcy o bieżącym/całkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami w ramach przedmiotowej inwestycji wraz z dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 8. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, udzieli Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynoszącej minimum 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, a maksymalnie na okres 60 miesięcy, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty – Zał. nr 1 do SIWZ. Okres udzielonej gwarancji na cały pozostały przedmiot zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i będzie uwzględniony podczas oceny ofert na zasadach określonych w Części XIX SIWZ. 9. Obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących prace fizyczne pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu w trakcie realizacji zamówienia, tj. czynności w trakcie robót określonych w części III pkt 2 SIWZ. b) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Stosownie do art. 29 ust. 5 ustawy Pzp wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej. 11. Na realizację części przedmiotu zamówienia, tj. dla zadania pn. „Wspieranie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych” Zamawiający stara się o uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45223000-6
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45340000-2
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2) Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 3) Zamawiający przewiduje, że wartość tych robót może wynieść maksymalnie do 400 000 zł netto. 4) Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki. 5) Wykonawca przystąpi do wykonania robót podobnych wyłącznie po zawarciu umowy, pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, po cenach wynegocjowanych z Zamawiającym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-01
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. wykażą: 1) Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 2 inwestycji o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda, polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku. 2. Dysponowanie minimum: a) jednym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) jednym kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c) jednym kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku doświadczenia w wykonywaniu inwestycji obejmującej szerszy zakres niż w/w roboty budowlane (np. zagospodarowanie terenu) konieczne jest wykazanie, że roboty budowlane dotyczące budynku objęte tą inwestycją spełniają wymóg Zamawiającego dotyczący ich minimalnej wartości. 2. Wykonawca może się posługiwać doświadczeniem uzyskanym w ramach realizacji zamówienia przez konsorcjum, którego był członkiem, wyłącznie w zakresie faktycznie przez niego wykonanym. 3. Zamawiający nie dopuszcza, aby doświadczenie w budowie lub przebudowie lub remoncie budynku o wartości co najmniej 1 mln zł zostało nabyte w ramach zsumowania realizacji kilku obiektów lub kilku zleceń, np. po 500 tys zł. 4. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 5. Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65). 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7. Wykonawca, który poda w ofercie doświadczenie osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy (posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej) otrzyma liczbę punktów w kryterium „Doświadczenie personelu kluczowego” liczoną zgodnie z SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Oferta Wykonawcy posiadającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Oferta podmiotów występujących wspólnie: Na wezwanie Zamawiającego, każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa osobno dokumenty wymienione w pkt 1) i 2). Udział podmiotów trzecich: Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego, dokumentów wymienionych w pkt 1) i 2).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg zał. nr 4 do SIWZ, z załączeniem: 2) dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg zał. nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty wg zał. nr 1 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg zał. nr 2 do SIWZ, 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wg zał. nr 3 do SIWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 3) i 4) (wg załącznika 2 i 3 do SIWZ) składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Częstochowie nr: 04 1050 1142 1000 0023 4376 3799 z dopiskiem „wadium”. 4. Dla Zamawiającego dokumentem potwierdzającym dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego). Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz pok. nr 18 za potwierdzeniem odbioru w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert albo załączyć bezpośrednio do oferty. W przypadku załączenia dokumentu wadialnego do oferty, zaleca się, aby był on dołączony w sposób umożliwiający jego zwrot bez naruszania integralności oferty (np. umieszczony w odrębnej koszulce, kopercie, itp. co pozwoli na jego niezależne odłączenie). 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w SIWZ. 8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum), wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi obejmować wszystkich Wykonawców.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Doświadczenie personelu kluczowego 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w następującym zakresie: 1) Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienie „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót podyktowanego siłą wyższą. b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót. c) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne, w tym przeprowadzone dodatkowe badania. d) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. e) wystąpienie prac zamiennych wpływających na termin realizacji podstawowego zakresu zamówienia. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robot. f) wystąpienie niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie materiałów do wbudowania lub urządzeń, spowodowanych niedostępnością na rynku (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa) lub pojawieniem się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji. Termin realizacji umowy może zostać przedłużony o czas trwania procedury akceptacji przez Zamawiającego nowych materiałów lub urządzeń. g) wystąpienia niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Termin może być wydłużony o czas niezbędny do uzyskania wymaganych dokumentów. h) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla stron. Termin może zostać wydłużony o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian. i) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynikają z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez koordynatora ze strony Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę). Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas wstrzymania robót. j) wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub skargi do sądu. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas trwania postępowania odwoławczego lub sądowego. k) wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. Termin wykonania umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny na wykonanie robót dodatkowych lub na wprowadzenie innych zmian, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Pzp. 2) W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w następujących okolicznościach: a) zmiana terminu rozpoczęcia robót na skutek wpływu warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, fakt ten musi mieć być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego, b) zmiana przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, powodujących konieczność dostosowania dokumentacji, c) zmiana przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, d) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, e) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych, f) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska, itp. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, g) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowanie nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy, h) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy za element zabudowany niezgodnie z dokumentacją projektową, o czym mowa w Części III pkt 4 lit. c niniejszej specyfikacji, w wysokości wynikającej w kosztorysu ofertowego. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) lub 2) strona zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie drugiej strony. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wnioskodawca powinien wykazać, że wystąpienie powyższych okoliczności uniemożliwia zrealizowanie umowy w założonym terminie. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – sala posiedzeń (pok. nr 2 parter). 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.