Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń

Przedmiot:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2017-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17
61841 , Poznań
telefon - 618 785 210
faks - 61 878 50 85
http://bip.poznan.pl
zp@um.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 83 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Miasta Pozna
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”.
Numer referencyjny: ZOU-XII.271.163.2017.MM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu” w ramach osi priorytetowej 9 „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prace będą wykonywane na działającym obiekcie. Zakres robót obejmować będzie: projekt techniczny wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz roboty budowlane, a w szczególności: prace rozbiórkowe, montaż nowych ścian działowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, prace związane z termomodernizacją, prace wykończeniowe, roboty budowlane na zewnątrz budynku celem dostosowania przestrzeni do transportu maszyn i sprzętu. W tym: Architektura 1) Opracowanie dokumentacji technicznej 2) Prace rozbiórkowe 3) Wykonanie nowych ścian działowych 4) Częściowa wymiana stolarki okiennej 5) Prace termomodernizacyjne 6) Prace wykończeniowe W tym: a) SST 1 - Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze b) SST 2 – Montaż konstrukcji metalowych c) SST 3 - Elementy gotowe – prefabrykaty d) SST 4 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych e) SST 5 – Zbrojenie f) SST 6 – Betonowanie g) SST 7 - Wyrównywanie podłóg h) SST 8- Roboty murarskie i murowe i) SST 9 - Tynki j) SST 10 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej k) SST 11 - Pokrywanie podłóg i ścian l) SST 12 – Kładzenie wykładzin elastycznych m) SST 13 – Roboty malarskie n) SST 14 - Rusztowania o) SST 15 – Roboty izolacyjne p) SST 16 – Roboty termoizolacyjne Instalacje elektryczne 1) Opracowanie dokumentacji technicznej 2) Instalacja oświetlenia zewnętrznego na budynku CKP 3) Zasilanie bramy w ogrodzeniu przy budynku CKP 4) Zasilanie central wentylacyjnych i pomp ciepła dla budynku CKP 5) Dostosowanie zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynkach 6) Wewnętrzne linie zasilające 7) Tablice rozdzielcze 8) Oświetlenie wewnętrzne podstawowe, awaryjne i nocne 9) Instalacja siły i gniazd 10) Trasy kabli i przewodów 11) Montaż osprzętu elektrycznego 12) Rozbudowa instalacji odgromowej i uziemienia budynku CKP 13) Instalacja połączeń wyrównawczych 14) Demontaż istniejących instalacji. Branża sanitarna 1) Opracowanie dokumentacji technicznej 2) Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w obiekcie: Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. 3) Przystosowanie zaprojektowanej maszynowni gazowych, absorpcyjnych pomp ciepła do potrzeb zasilania energią cieplną i chłodniczą central wentylacyjnych przewidzianych do montażu w obiekcie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1. 4) Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w obiekcie: Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. 5) Wykonanie aplikacji szkoleniowej źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną - przewidzianej do montażu w: Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. 6) Przebudowa instalacji grzewczej obiektu: Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. 7) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1. Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. 8) Opracowanie dokumentacji instalacji zasilającej medium grzewczym i chłodniczym centrale wentylacyjne projektowane w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1. Centrum Kształcenia Praktycznego 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 200. W tym: Wentylacja 1) Dostawa i montaż central wentylacyjnych i urządzeń współpracujących 2) Dostawa i montaż wentylatorów 3) Montaż elementów nawiewnych i wywiewnych 4) Montaż projektowanych kanałów wentylacji mechanicznej 5) Zabezpieczenie mediów 6) Regulacja wydajności powietrza przy użyciu: 7) Regulatory prędkości obrotowej silników elektrycznych napędzających wentylatory 8) Przepustnice na kanałach wentylacyjnych, 9) Przepustnice przy kratkach wentylacyjnych, Serowanie i automatyka wg projektu branży elektrycznej opracowanego na podstawie wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechanicznej Instalacje sanitarne, ogrzewanie, gaz CKP 1) Opracowanie dokumentacji technicznej 2) Roboty demontażowe 3) Wykonanie robót związanych z przebudową instalacji grzewczej 4) Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej 5) Wykonanie robót związanych z przebudową instalacji sanitarnych 6) Odbiory wykonanych robót 7) Szkolenie załogi Instalacje sanitarne, wentylacja CKZiU 1) Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń budynków: Szkoły i Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi; 2) Wymiana w w/w obiektach instalacji zimnej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej; 3) Wykonanie w w/w obiektach instalacji ciepłej wody użytkowej; w: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 61-161 Poznań, ul. Jawornicka 1 - wchodzących w zakres zadania p.n.: Podwyższenie jakości zawodowej poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i laboratoriów, w połączeniu z dostosowaniem pomieszczeń dla realizacji zadania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, 61-161 Poznań, ul. Jawornicka 1. W tym w szczególności (zgodnie z cpv): a) Przygotowanie terenu pod budowę b) Instalacja rurociągów c) Roboty sanitarne d) Roboty instalacyjne w budynkach e) Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne f) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych g) Instalacje wentylacyjne h) Pompy grzewcze i) Wymienniki ciepła j) Roboty izolacyjne k) Izolacje cieplne l) Roboty instalacyjne elektryczne m) Elektryczne tablice rozdzielcze n) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Niskie napięcia 1) Instalacja okablowania strukturalnego, 2) Instalacja monitoringu, 3) Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 4) Instalacja systemu kontroli dostępu, 5) Instalacja multimedialną 6) Demontaż istniejących instalacji. Warunkiem prawidłowej realizacji inwestycji jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi w m.in.: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00, dokumentacji projektowej Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Studium Wykonalności i zgodnie z wiedzą techniczną oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ wraz z załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
45453000-7
45310000-3
45331210-1
45330000-9
45333000-0
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych lub usług co w zamówieniu podstawowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot, na którego sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia); b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 dokumentacje budowlane i wykonawcze lub budowlano-wykonawcze dla których dokonano zgłoszenia lub uzyskano pozwolenie na budowę, robót budowlanych polegających na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi (wod. – kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 (każda) b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi (wod. – kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto każda lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 (każda) c) dysponuje zespołem przewidzianym do realizacji przedmiotu zamówienia składającym się z: c.a Koordynatora zespołu projektowego osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz posiadająca doświadczenie w projektowaniu dla co najmniej 2 dokumentacji budowlanych i wykonawczych lub budowlano- wykonawczych dla których dokonano zgłoszenia lub uzyskano pozwolenie na budowę, robót budowlanych polegających na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi (wod. – kan., c.o., wentylacja) o wartości robót nie mniejszej 1 500 000,00 pln brutto każda lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 (każda); c.b Projektanta w branży sanitarnej osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta robót sanitarnych, w tym na min. dwóch projektach branżowych, c.c Projektanta w branży elektrycznej osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji projektanta robót elektrycznych, w tym na min. dwóch projektach branżowych, c.d Kierownika budowy osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz posiadająca doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót, na co najmniej 2 robotach budowlanych polegających na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi (wod. – kan., c.o., wentylacja) 1.500.000,00 pln brutto każda lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1500 m2 (każda), c.e Kierownika robót w branży sanitarnej osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych, w tym na min. dwóch robotach branżowych, c.f Kierownika robót elektrycznych osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych, w tym na min. dwóch robotach branżowych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót oraz Koordynatora zespołu projektowego z funkcją projektanta branżowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt V.1.2) a) SIWZ, b) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert w wysokości wskazanej w pkt V.1.2) b) SIWZ; c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ; d) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ; Dowodami, o których mowa w lit. c) i d), są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ; f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; g) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, b) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: 83 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się pod rygorem odrzucenia oferty przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 91 1020 4027 0000 1502 1262 0672 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta: Miasto Poznań Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 3. W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Jolanty Rybakowskiej nr tel. 61 878 54 02, pokój nr 227 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 4. Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu zakończenia zadania 12,00
Okres gwarancji 10,00
Dodatkowe doświadczenie Koordynatora zespołu projektowego 6,00
Dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy 6,00
Zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z § 29 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-20, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.