Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i przebudowa ciągów pieszych, rozbudowa ciągów pieszych, ścieżki rowerowe oraz...

Przedmiot:

Remont i przebudowa ciągów pieszych, rozbudowa ciągów pieszych, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe (bike stop), montaż ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, lamp parkowych, tablic informacyjnych

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasta Zakopane
ul. T. Kościuszki 13
34500 , Zakopane
telefon - 182 020 448
faks - 182 020 448
www.zakopane.eu
przetargi@um.zakopane.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spół
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem
Numer referencyjny: BZP.271.96.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Przedmiot zamówienia: wykonanie na terenie Górnej Równi Krupowej, objętej ochroną konserwatorską wpisanej do rejestru zabytków województwa małopolskiego robót budowlanych, zgodnie z wydanym pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzjami Starosty Tatrzańskiego o pozwoleniu na budowę oraz o zmianie pozwolenia na budowę, obejmujących: remont i przebudowę ciągów pieszych, rozbudowę ciągów pieszych, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe (bike stop), montaż ławek, stojaków rowerowych, koszy na śmieci, lamp parkowych, tablic informacyjnych, remont i rozbudowę oświetlenia, budowę sieci monitoringu, sieci rozdzielni elektrycznych dla imprez plenerowych, przebudowę sieci elektroenergetycznej, w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego pozwolenia na użytkowanie (lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zakończeniu robót) oraz eksploatację obiektów zgodnie z przeznaczeniem, w ramach realizacji zadania inw. nr 2017/17 „Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem. 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1.1. Roboty budowlane: 1) wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek i demontaży wraz wywiezieniem i utylizacją materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki oraz wszelkich robót ziemnych z wywozem nadmiaru urobku z terenu budowy. 2) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających, niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym ogrodzeń zabezpieczających teren budowy, tablic i oznakowania terenu budowy), 3) remont, przebudowę, rozbudowę ciągów pieszych, budowę ścieżek rowerowych z dowiązaniem do istniejących dróg i chodników oraz budowę miejsc postojowych (bike stopów) oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej przy podświetlonym napisie „ZAKOPANE” 4) wykonanie i montaż obiektów małej architektury: ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, lamp parkowych, tablic informacyjnych, 5) remont i rozbudowę oświetlenia parkowego typu LED, 6) budowę sieci monitoringu z wykonaniem przejścia instalacją pod ul. Kościuszki metodą przepychu mechanicznego, 7) budowę sieci instalacji elektrycznych i podziemnych rozdzielni elektrycznych na terenie Górnej Równi Krupowej, 8) uzupełnienie i odtworzenie ziemi urodzajnej w miejscu po przeprowadzeniu robót ziemnych oraz miejscach zniszczonych na skutek prowadzonych robót - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i kwalifikacji ziemi urodzajnej, 9) uzupełnienie i odtworzenie traw łąkowych w miejscach uzupełnionej ziemi 10) Wykonawca dokona wycinki drzew w ilości 3 szt., krzewów o powierzchni 37,34 m2 z karczowaniem pni (do głębokości 50 cm) i karpy korzeniowej z uprzątnięciem drewna opałowego, trocin i fragmentów pni, gałęziówki z terenu budowy i zagospodarowaniem we własnym zakresie, oraz dokona przesadzenia drzew w ilości 3 szt. 11) Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o której mowa w art. 57 Prawa Budowlanego łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opatrzoną klauzulą przyjęcia do Państwowego Zasobu Geodezyjnego oraz adnotacją sporządzającego geodety oceniająca zgodność realizacji z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania, w tym rzędnymi poziomu parteru obiektów kubaturowych oraz kopiami rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacją przez projektanta oraz ewentualnym opisem. 12) Uzyskanie dla Zamawiającego wszelkich decyzji i zezwoleń niezbędnych do zawarcia umów o dystrybucję i dostawę mediów oraz montażu urządzeń opomiarowania w tym: a) protokołu wykonania instalacji elektrycznych, b) protokołów zdawczo-odbiorczych do w/w. 13) Sporządzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentów odbiorowych od stosownych instytucji i organów w zakresie wymogów konserwatorskich (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie) warunków przeciwpożarowych budynku (Państwowa Straż Pożarna), sanitarnych bhp (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny). 14) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uruchomieniu wszelkich instalacji i utrzymaniu ich w stanie użytkowania, przez co najmniej 2 tygodnie. 15) Uwaga: Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 258/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, przejścia nadziemne, pochylnie, schody zewnętrzne i wewnętrzne, windy, parkingi i chodniki z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych. 16) Pozyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów, do sporządzenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenia zakończenia robót) zrealizowanego na podstawie umowy obiektu, 17) Sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 3.2.Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac przygotowawczych, związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją Umowy bez zakłóceń. 3.3.Do zadań Wykonawcy należy ponadto spełnienie wszelkich świadczeń, dokonanie wszelkich nakładów, jak również poczynienie wszelkich przygotowań, które są konieczne bądź potrzebne dla wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadającym się do urzędowego odbioru, niezależnie od tego, czy świadczenia, nakłady i przygotowania ujęte są w formie pisemnej lub w formie rysunków w Umowie (wraz z załącznikami). Świadczenia budowlane lub związane z wyposażeniem, które nie zostały dokładnie opisane, winny zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami. Uwaga: Koszty zużycia mediów w okresie realizacji zamówienia ponosić będzie Wykonawca na zasadach zawartych w projekcie umowy. 3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Wykonawca wykona roboty budowlane odpowiadające zakresem określonym w przedstawionym projekcie. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty zamienne nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 3.6. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego użytkowania, (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania) przedmiotu umowy. Roboty te nazwane są zaniechanymi, a sposób potrącenia ich wartości z wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa. 3.7. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 48 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia. UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 40 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 84 miesiące otrzyma maksymalnie 40 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji (48 miesięcy ) otrzyma 0 pkt. 3.8.Stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z późn.zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy osób wykonujących czynności opisane w pkt.3.1 siwz : pkt.1 do pkt. 8 włącznie .

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45000000-7
45262350-9
45262510-9
45233222-1
45312100-8
45310000-3
45311100-1
45317000-2
45316200-2
45316100-6
45316000-5
45315700-5
45317300-5
45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania całości zamówienia: do 31 października 2018 r. z zastrzeżeniem ze poniższe roboty mają być wykonane w terminie do: a) ścieżek pieszych i rowerowych z małą architekturą: etap I i etap II do dnia 30.09.2018 r. b) bike stopów: etap I i etap II do dnia 30.09.2018 r. c) oświetlenie ścieżek rowerowych i chodników: etap I i etap II do dnia 30.09.2018 r. d) system monitoringu: etap I i etap II do dnia 30.09.2018 r. e) sieć elektryczna i rozdzielnice prądu: do dnia 30.09.2018 r. f) prace ogrodnicze ,wysianie nawierzchni trawiastych i utwardzenie terenu przy napisie „ZAKOPANE (uzupełnienie i odtworzenie ziemi urodzajnej w miejscu po przeprowadzeniu robót ziemnych oraz miejscach zniszczonych na skutek prowadzonych robót) : do dnia 30.08.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie .
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą ,że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 ,00 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : 1)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej 1 robotę w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu obiektów zagospodarowania (nawierzchnie utwardzone, chodniki, ścieżki rowerowe, mała architektura, oświetlenie parkowe, monitoring, sieci elektroenergetyczne, itp.) zielonych rekreacyjnych, parkowych terenów publicznych, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN. -potwierdzone dowodami określającymi czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2)dysponują osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia(warunek zostanie także uznany za spełniony, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalizacjach wymaganych przez Zamawiającego) odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi , posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach : 1) konstrukcyjno- budowlanej 2) drogowej, Zamawiający wymaga aby jedna z osób posiadających powyższe uprawnienia posiadała także kwalifikacje w zakresie prowadzenia i nadzorowania prac w obiektach usytuowanych na terenach wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków objętych ochroną konserwatorską, 3)elektrycznej, 4)elektroenergetycznych, 5)sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych legitymujące się aktualną przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt. 1 ustawy. Uwaga ! Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ust.1
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do siwz ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. ( Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty) 2) Wykaz osób (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6a do j siwz) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do siwz 2).Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 4)Wykonawca ma do oferty załączyć wycenioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych stanowiąca załącznik nr 10 do siwz. (Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do TER oraz nie może pominąć żadnej pozycji w TER) Zamawiający informuje ze nie załączenie do oferty Tabeli Elementów Rozliczeniowych spowoduje ,że oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości 30 000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz.1804 z późn.zm). Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 z zaznaczeniem ,że dotyczy przetargu BZP.271.96.2017. Wadium ma znajdować się na koncie zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 18 grudnia 2017 r. do godz. 12°° Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania ofert tj.18 grudnia 2017 r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter). UWAGA! Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnych uznaje się za wniesione prawidłowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto za całośc robót 60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach i warunkach: 1. Wykonawca może dokonywać zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia, przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy. 2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy, b) niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, c) jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.). 3. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 4. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 6. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może zawrzeć umowę dotyczącą przedmiotu zamówienia z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur, opisanych w umowie zawartej wskutek przeprowadzenia przedmiotowej procedury zamówień publicznych. 7. Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentów budowy (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji, d) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na trenie budowy. 8. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, w formie aneksu, za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w STWiOR i obowiązującymi normami, trwających przynajmniej nieprzerwalnie przez okres 7 dni, c) zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), d) siły wyższej. 9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia umowy, jeżeli w zakresie, w jakim uchybienie było spowodowane przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie z jego strony, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu. 10. Zmiany wysokości wynagrodzenia: 1) Na wskutek rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług- zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto wynagrodzenia, cena netto pozostanie bez zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.