Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
760z dziś
4567z ostatnich 7 dni
16637z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji frontowej oraz docieplenie wraz z kolorystyką ściany szczytowej budynku...

Przedmiot:

Remont elewacji frontowej oraz docieplenie wraz z kolorystyką ściany szczytowej budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 61

„ADM” RWM-1
ul. Toruńska 36
85-023 Bydgoszcz

Osoba do kontaktu:
Zbigniew Rabacha, tel. 513 000 906
e-mail: z.rabacha@adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-29 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

II. Przedmiot zamówienia:
Temat:  Remont elewacji frontowej oraz docieplenie wraz z kolorystyką ściany szczytowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym na działkach nr ewid. 49/1
i 49/2 w obrębie 110 przy ul. Dworcowej 61 w Bydgoszczy, zgodnie z projektem opracowanym przez Firmę Projektowo-Usługową „SIGMA”
III.    Zakres prac: zgodny z projektem i przedmiarem robót; przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, a oferent zobowiązany jest do dokonania oględzin przedmiotu zamówienia, celem ustalenia obmiaru robót niezbędnych do sporządzenia wyceny oraz do ujęcia w ofercie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.
Zakres winien obejmować pozycje przedmiaru 1-22 (remont elewacji frontowej), poz. 81-100 (docieplenie wraz z kolorystyką ściany szczytowej na dz. 49/2), poz. 150 (rusztowanie  561,15m2), poz. 151 (czas pracy rusztowania dla realizowanego zakresu prac) oraz pozycja dodatkowa, tj. koszt  zajęcia chodnika na czas remontu elewacji frontowej.
     IV.  Wynagrodzenie wykonawcy: ryczałtowe

     V.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia:
zamawiający wymaga zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania robót w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 2.000,00 zł. w formie wpłaty kwoty lub gwarancji ubezpieczeniowej względnie gwarancji bankowej lub weksla in blanco.

    VI.  Wymagany  termin realizacji zadania:
rozpoczęcie robót:  w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy
zakończenie robót: do 31.10.2018r.

VII.   Wymagania stawiane Wykonawcy:
doświadczenie zawodowe: wykaz robót identycznych z przedmiotem zamówienia z ostatnich 3 lat z wyszczególnieniem budynków, wg tabeli:

Lp.

Zamawiający

Rodzaj robót

Data wykonania

Wartość brutto.

Rok 2015

 

 

 

 

 

Rok 2016

 

 

 

 

 

Rok 2017

 

 

 

 

 

Referencje na wykazane roboty, wystawione przez Zamawiających, potwierdzające wykonanie robót terminowo i  z należytą starannością, będą dodatkowym atutem
potencjał kadrowy: minimum 6 pracowników, w tym kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa
potencjał techniczny: niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia oraz środki transportowe, jakimi dysponuje oferent
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Oferent zobowiązany jest złożyć pisemną  ofertę na formularzu zgodnym ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego, wraz z następującymi załącznikami:
kosztorysem szczegółowym,
oświadczeniem o posiadanym doświadczeniu, sporządzonym zgodnie ze wzorem tabeli podanym w punkcie VII wraz z odpisami referencji potwierdzającymi należyte wykonanie wyspecyfikowanych robót,
oświadczeniami, o których mowa w punktach IX i X,
dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę i jej załączniki,

IX. Oferent zobowiązany jest do:
złożenia oświadczenia, że nie będzie wprowadzał w trakcie realizacji prac żadnych zmian materiałowych w stosunku do zaproponowanych w ofercie przetargowej,
złożenia oświadczenia, o nie zaleganiu w opłacaniu składek do ZUS i Urzędu Skarbowego,
złożenia oświadczenia, o posiadaniu wymaganego potencjału kadrowego i technicznego, niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

X. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawcy, oferent        zobowiązany jest załączyć do oferty zakres przewidzianych do realizacji prac przez podwykonawcę lub oświadczenie, że prace wykonane zostaną siłami własnymi.

XI.  Informacje końcowe
dodatkowych informacji dotyczących zamówienia udzieli:
inspektor nadzoru Zbigniew Rabacha
tel. 513 000 906,  e-mail: z.rabacha@adm.com.pl    
RWM-1 „ADM”, ul. Toruńska 36, 85-023 Bydgoszcz, pok. nr 12
Zamawiający zastrzega sobie  prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, odwołania postępowania, swobodnego unieważnienia postępowania  bez podania przyczyny, bez konieczności informowania o tym fakcie oferentów oraz prawo swobodnego wyboru oferty,
Zamawiający zastrzega sobie także prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym wykonawcą lub wykonawcami, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o wyniku zamówienia,

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem:
Oferta na „Remont elewacji frontowej oraz docieplenie wraz z kolorystyką ściany szczytowej w budynku mieszkalnym  wielorodzinnym na działkach nr ewid. 49/1
i 49/2 w obrębie 110 przy ul. Dworcowej 61 w Bydgoszczy”
w terminie do 29.12.2017 r.  do godz. 15.00
w siedzibie RWM-1, Bydgoszcz ul. Toruńska 36, sekretariat - pokój  3, parter.
Oferta ważna będzie przez okres 90 dni od dnia upływu terminu jej złożenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.