Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2364z ostatnich 7 dni
10785z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów wraz z wewnętrznymi instalacjami:...

Przedmiot:

Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., p.poż., wentylacji mechanicznej, elektrycznej zasilania i oświetlenia, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz sprężonego powietrza

Data zamieszczenia: 2017-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Kwiatowa 1A
26-300 , Opoczno
telefon - 447 414 900
faks - 447 414 901
www.opocznopowiat.pl
zamowienia_publiczne@opocznopowiat.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Opoczno
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-18 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny”
Numer referencyjny: OZ.272.35.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny (nr ewid. dz. 664/42 obręb 0036 Mroczków Gościnny), gm. Opoczno wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz elementami zagospodarowania terenu tj. w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: • rozbiórkę obiektów oraz budynków kolidujących z planowaną rozbudową jak również zbędnych po zrealizowaniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego tj. wiaty stalowej, budynku starej kuźni oraz dwóch zadaszeń z blach o konstrukcji stalowej, • przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., p.poż., wentylacji mechanicznej, elektrycznej zasilania i oświetlenia, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz sprężonego powietrza, • rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną zasilania i oświetlenia, • wykonanie wewnętrznych dróg komunikacyjnych wraz z ciągami dla pieszych, miejscami postojowymi, placem manewrowym oraz drogą pożarową. 2.1. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki: • powierzchnia działki budowlanej 3844,00 m2 • powierzchnia zabudowy istniejących budynków 847,30 m2 • powierzchnia zabudowy projektowanych budynków 504,10 m2 • powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2105,80 m2 • powierzchnia terenów zielonych 386,80 m2 2.2. Charakterystyka robót do wykonania w ramach przebudowy i rozbudowy budynku warsztatów szkolnych. Budynek po zrealizowaniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie się składał z dwóch brył połączonych łącznikami w poziomie parteru, z których część przebudowy będzie posiadała jedną kondygnację nadziemną natomiast część rozbudowy dwie kondygnacje nadziemne. Pomieszczenia uzyskane po zrealizowaniu robót budowlano-instalacyjnych nadal będą pełniły funkcję warsztatów szkolnych. W ramach uzyskanej dodatkowej powierzchni użytkowej powstaną nowe pomieszczenia: pracowni budowlanej, kształcenia zawodowego pomieszczenia higieniczno – sanitarne oraz szatnie. Po dokonaniu przebudowy w istniejącej części budynku przewiduje się częściową zmianę funkcji pomieszczeń. Dokonane zostaną wyburzenia niektórych wewnętrznych ścian, zmianie ulegnie konstrukcja istniejącego dachu na dach jednospadowy o konstrukcji lekkiej stalowej w postaci wiązarów stalowych pokrytych blachą stalową z warstwą wełny mineralnej o gr. 20 cm i papą termozgrzewalną. Przebudowane również zostaną wewnętrzne instalacje elektryczne, c.o. i wodno – kanalizacyjne ze względu na ich zły stan techniczny. We wszystkich pomieszczeniach warsztatów samochodowych zostanie wykonana nowa instalacja sprężonego powietrza, jak również instalacja fotowoltaiczna. W wyniku robót budowlanych przebudowie ulegnie również pomieszczenie kotłowni oraz wewnętrzny system ogrzewania budynku, który będzie zasilany za pomocą kotła na paliwo stałe oraz dodatkowo przez zamontowane na dachu kolektory słoneczne. Budynek istniejący dodatkowo zostanie ocieplony zewnętrzną warstwą wełny mineralnej. W ramach robót wykończeniowych pomieszczeń zostaną wykonane nowe tynki cementowo - wapienne ścian, malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi, podłoża i posadzki wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej oraz posadzki z płytek ceramicznych gress. Część rozbudowy to budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na gruncie za pośrednictwem ław i stóp fundamentowych monolitycznych. Od zewnątrz ściany budynku docieplone metodą lekko – mokrą płytami z wełny mineralnej o gr. 15 cm wraz z warstwą tynku cienkowarstwowego. Strop nad parterem stanowi płyta żelbetowa o gr. 15 cm, strop nad pierwszą kondygnacją gęstożebrowy o gr. 24 cm. Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej w postaci wiązarów stalowych pokrytych blachą stalową z warstwą ocieplenia z wełny mineralnej o gr. 4 cm i papą termozgrzewalną. Otwory okienne z profili PCV, stolarka drzwiowa wewnątrz lokalowa płytowa ze sklejki i aluminiowa, drzwi zewnętrzne wejściowe z profili aluminiowych. Roboty wykończeniowe pomieszczeń obejmą wykonanie tynków cementowo - wapiennych ścian i stropów, malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi, podłoża i posadzki wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej oraz posadzki z płytek ceramicznych gress. Parametry techniczne budynku po wykonaniu planowanych robót: A - Część przebudowy  Powierzchnia zabudowy - 611,60 m2  Powierzchnia użytkowa - 484,70 m2  Kubatura - 2717,90 m3 B - Część rozbudowy  Powierzchnia zabudowy - 499,77 m2  Powierzchnia użytkowa - 772,40 m2  Kubatura - 3378,45 m3 2.3. Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowy: Istniejący budynek gospodarczy obecnie przeznaczony jest do przechowywania niezbędnych maszyn i narzędzi oraz sprzętu do utrzymania porządku i czystości terenu. W związku ze zmianą jego funkcji użytkowych planuje się jego rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania na budynek garażowy trzystanowiskowy. Zakres robót budowlano-instalacyjnych przewidziany do wykonania obejmuje: - roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce konstrukcji więźby dachowej, wyburzeniu ścian budynku do poziomu projektowanego wieńca żelbetowego, rozbiórce ściany szczytowej wraz z fundamentem. Dodatkowo w ramach robót rozbiórkowych zostaną wykonane w ścianach zewnętrznych nowe otwory drzwiowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, - roboty budowlano-konstrukcyjne rozbudowy i przebudowy budynku przewidują do wykonania po przeprowadzeniu planowanych robót rozbiórkowych między innymi: roboty murowe ścian szczytowych w celu wydzielenia odpowiedniej powierzchni użytkowej pomieszczeń zgodnie z nowym jego przeznaczeniem, zamurowanie istniejącego otworu okiennego, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nadproży bram garażowych, wieńca oraz dachu jednospadowego o konstrukcji metalowej przykrytego płytami PW8 z rdzeniem styropianowym o gr. 15 cm, - roboty wykończeniowe pomieszczeń przewidują do wykonania: nowe tynki cementowo - wapienne zewnętrzne i wewnętrzne ścian, malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi, podłoża i posadzki wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej, posadzki pomieszczeń z płytek ceramicznych gress. Do pomieszczeń garażowych przewidziano wykonanie podjazdu z kostki betonowej na podsypce piaskowo – cementowej. Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację oświetleniową i gniazd elektrycznych. 2.4. Elementy zagospodarowania terenu przewidziane do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego: - miejsca postojowe: o nawierzchni utwardzonej kostką betonową grub. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego, - plac manewrowy; o nawierzchni utwardzonej kostką betonową grub. 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego, - dojścia do budynków oraz chodniki: o nawierzchni utwardzonej kostką betonową grub.6 cm na podbudowie z kruszywa, - zieleń: nasadzenie żywopłotu oraz wykonanie trawników. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1. Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny. – załącznik nr 6 do SIWZ 3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, w tym: 3.2.1. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny” 3.2.2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w częściach:  SST-1 Roboty w zakresie rozbiórek  SST-2 Roboty budowlano – wykończeniowe - Roboty ziemne - Zbrojenie konstrukcji - Betonowanie konstrukcji - Wykonanie stropów gęstożebrowych - Roboty murowe - Montaż konstrukcji stalowej dachu - Montaż blach fałdowych na dachu oraz płyt panelowych ocieplonych - Roboty malarskie - Ocieplenie ścian wełną mineralną z wykonaniem tynku zewnętrznego - Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Wykonanie tynków wewnętrznych - Kładzenie wykładzin elastycznych - Okładziny ścian i podłóg z płytek ceramicznych i terakoty  SST-3 Roboty sanitarne - Instalacja c.o. - Instalacja kotłów - Instalacja kanalizacji wewnętrznej - Instalacja wewnętrzna wodociągowa i p.poż - Instalacja solarna do przygotowywania c.w.u. - Instalacja sprężonego powietrza  SST-4 Roboty elektryczne - Instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd wtykowych - Instalacja odgromowa - Instalacja fotowoltaiczna  SST-5 Roboty ziemne zagospodarowania terenu - Montaż nawierzchni placy manewrowych i chodników z kostki brukowej - Przygotowanie podłoża pod nawierzchnie z kostki - Kształtowanie terenów zielonych - Mała architektura – załącznik nr 7 do SIWZ 3.3. Przedmiar robót w częściach:  Zagospodarowanie działki – drogi, place, chodniki, zazielenienie  Budynek warsztatów – część przebudowy  Budynek warsztatów – część rozbudowy  Instalacja wod-kan, c.w.u., c.o., kolektory słoneczne, kotłownia  Roboty elektryczne  Instalacja sprężonego powietrza  Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowy  Rozbiórki wiat, kuźni i przybudówki do budynku gospodarczego  Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,56 kW – załącznik nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45262520-2
45223100-7
45261210-9
45442100-8
45320000-6
45261320-3
45421000-4
45410000-4
45432111-5
45430000-0
45331100-7
45331110-0
45332300-6
45332200-5
09331000-8
09331100-9
09332000-5
45333000-0
45310000-3
45312310-3
45233222-1
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez: a) informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 800.000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy: a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn./budowa/przebudowa/rozbudowa/ obiektu użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 PLN brutto, każda. Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek nie podlega sumowaniu, tj. jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem powyżej (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). b) Wykonawca winien dysponować lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone: Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na następujące stanowiska: - Kierownika Budowy - wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimalne doświadczenie jako kierownik budowy/robót 5 lat. - Kierownika robót elektrycznych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych - minimalne doświadczenie 3 lata. - Kierownika robót sanitarnych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych - minimalne doświadczenie 3 lata. Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na kwotę co najmniej 800.000,00 PLN wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 zł brutto. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1 pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Paradyżu Filia w Opocznie Nr 94 8973 0003 0020 0376 2910 0021 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2016r. poz.359 z późn. zm. oraz 2017r. poz.1508 i Dz. U. z 2015r. poz. 1240). 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpłynięcia na rachunek Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w nieprawidłowy sposób zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzywa go do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy Pzp oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 12.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, 12.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Informacje zawarte we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.