Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego,...

Przedmiot:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego, dobudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych po stronie wschodniej budynku...

Data zamieszczenia: 2017-12-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zabrze
Powstańców Śląskich 5-7
41-800, Zabrze
telefon - 323733537
faks - 323733516
www.zabrze.magistrat.pl
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-19 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo – biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM – Centrum Usług Społecznych
Numer referencyjny: BZP.271.76.2017.AZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa budynku po Gazowni na Centrum Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. a) Roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmują: -Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki -Ścinanie drzew i karczowanie pni po wycince drzew i krzewów wraz z wywozem i zdaniem drewna za potwierdzeniem odbioru do leśniczówki przy ul. Matejki 68 w Zabrzu – po uzyskaniu zgody na wycinkę -Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo-biurowego -Dobudowę pomieszczeń sanitarno-higienicznych po stronie wschodniej budynku -Niwelację terenu -Wymianę gruntu do głębokości 120cm -Budowę parkingu naziemnego – na 26 samochodów osobowych + 3 miejsca rezerwy w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych -Budowę zjazdu z drogi publicznej - ul. Cmentarnej -Budowę dojść i dojazdów oraz opaski wokół budynku -Małą architekturę – schody zewnętrzne z balustradami, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne -Wykonanie nowych murów oporowych oraz czyszczenie, impregnację i malowanie istniejących żelbetowych murów oporowych -Wykonanie ogrodzenia terenu od strony frontowej wraz z furtką wejściową i bramą wjazdowa -Wykonanie pomieszczenia na pojemniki na odpady -Wykonanie drenażu wzdłuż ściany zachodniej po wykonanej rozbiórce z podłączeniem do kanalizacji -Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych po stronie zachodniej po wykonanej rozbiórce -Nasadzenia zieleni niskiej (trawniki) oraz zieleni wysokiej – nasadzenia zastępcze -Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej -Przyłącze wodociągowe -Instalacje niskoprądowe -Instalacje elektryczne zewnętrzne – od złącza kablowo pomiarowego do rozdzielni głównej oraz instalacja oświetlenia zewnętrznego i podświetlenie w obrębie kamienia b) Roboty związane z częścią architektoniczno – budowlaną : -Roboty rozbiórkowe budynku – demontaże balustrad, rozbiórki schodów, zadaszeń, ścian, stropów, konstrukcji i elementów dachów (dokładny zakres zostanie uzgodniony z Nadzorem Autorskim i Inwestorskim w trakcie realizacji na budowie po wykonaniu przez Wykonawcę ekspertyzy mykologicznej stwierdzającej stan techniczny więźby), rozebranie ścianek, wykucie otworów, demontaż elementów wykończeniowych i wyposażenia, -Hydroizolacja ścian piwnicznych -Osuszenie i odgrzybienie pomieszczeń -Szachty oświetleniowe -Fundamenty – nowe pod projektowane ściany ceramiczne -Konstrukcje żelbetowe nadziemne -Konstrukcje stalowe -Roboty murowe -Dachy i stropodachy – wykonanie nowej drewnianej, modułowej z nowym pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej. Ocieplenie stropodachu. Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych -Fasady aluminiowe -Stolarka i ślusarka okienna -Witryny aluminiowe -Stolarka i ślusarka drzwiowa -Remont elewacji – renowacja zewnętrznych ścian ceglanych, wątku kamiennego i detali kamiennych, renowacja elementów żelbetowych i stalowych -docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz oraz docieplenie stropodachu -Dźwig osobowy -Roboty wykończeniowe – sufity, ścianki działowe, posadzki, kładki stalowe, balustrady i poręcze, -Instalacje elektryczne – główna linia zasilająca, rozdzielnica główna, rozdzielnice obiektowe, wewnętrzne linie zasilające, instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilania odbiorników technologicznych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa, -Instalacje niskoprądowe – system sygnalizacji pożaru, system sterowania oddymianiem, system telewizji dozorowej, sygnalizacji włamań i napadu oraz kontroli dostępu, okablowanie strukturalnego, przyłącze teletechniczne -Instalacja wodno –kanalizacyjna, c.w.u i cyrkulacji oraz instalacja hydrantowa -Instalacja gazowa wraz z kotłownią wyposażona w automatykę pogodową -Instalacja c.o.i c.t. -Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. -Klimatyzacja – pomieszczenie serwerowni c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Projekt Plus Architekci s.c. Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski z siedzibą w Zabrzu, Pl. Krakowski 10. Wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej zawarty jest we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223110-0
45231300-8
45233222-1
45260000-7
45311000-0
45313100-5
45320000-6
45330000-9
45331210-1
45333000-0
45421130-4
45430000-0
45431000-7
45442000-7
77000000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 p.z.p. a) informacja o przewidywanych zamówieniach: powtórzenie podobnych robót budowlanych - ujętych w pkt 3.1 SIWZ, których potrzeba wyniknęła na etapie realizacji inwestycji lub eksploatacji. Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45223110-0 – Instalowanie konstrukcji metalowych 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45233222-1 – Roboty w zakresie nawierzchni parkingów, chodników i wjazdu 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania oraz linii elektrycznych 45313100-5 – Instalowanie wind 45320000-6 – Roboty izolacyjne 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 45421130-4 – Instalowanie drzwi i okien 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 – Kładzenie płytek 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących Procedura udzielania zamówienia uzupełniającego może zostać wszczęta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu konieczność opisującego zakres robót , potrzeby ich wykonania oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: Z uwagi na harmonogram prowadzonych w budynku zajęć (powiązanie tzw. „projektu twardego” z tzw. projektem miękkim” budynek musi być przygotowany do użytkowania z dniem 01.02.2019r. Warunkiem koniecznym jest więc aby wszystkie roboty wewnętrzne i zewnętrzne w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku zostały ukończone do 31.12.2018r. Wykonawca obowiązany jest do realizacji oraz zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru zadania w następujących terminach: a)Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru w zakresie budynku (roboty wewnętrzne) i zagospodarowania terenu od południowej strony budynku wraz z miejscami postojowymi i dojściem do budynku – w terminie do 31.12.2018r. b)Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem pełnego zakresu robót objętego decyzją pozwolenia na budowę (bez zagospodarowania terenu od strony ul. Cmentarna i elewacji) i protokolarne przekazanie budynku do użytkowania – 31.01.2019r. c)Zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy i zgłoszenie do odbioru końcowego zadania – 28.06.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub Zawodowej Wykonawca jest zobowiązany: A) wykazać się wykonaną / wykonanymi robotą / robotami budowlanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą / polegającymi na budowie lub kompleksowej przebudowie lub generalnym remoncie obiektu kubaturowego w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu o łącznej wartości nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto, w tym 1 robota o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorcy, na rzecz którego zostały wykonane oraz załączyć dowody w zakresie, o którym mowa powyżej.Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna spośród wszystkich wykonanych robót budowlanych z okresu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać zatem informację o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej robót budowlanych, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B)Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności: 1) Kierownik budowy • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń , zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie zgodnym z zakresem zadania) 2) Kierownik robót inżynieryjnych • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania) 3) Kierownik robót instalacyjnych • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania) 4) Kierownik robót elektrycznych • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (tj. upoważniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie zgodnym z zakresem zadania)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi następujące dokumenty: A) ) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.; Zgodnie z art.26 ust.6 Pzp Zamawiający samodzielnie pobiera odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz.352). B) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie przez Zamawiającego wezwany i przedstawi dokumenty: A) wykaz robót budowanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się wykonaną / wykonanymi robotą / robotami budowlanymi w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegającą / polegającymi na budowie lub kompleksowej przebudowie lub generalnym remoncie obiektu kubaturowego w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane i instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu o łącznej wartości nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto, w tym 1 robota o wartości nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i odbiorcy, na rzecz którego zostały wykonane oraz załączyć dowody w zakresie, o którym mowa powyżej. Dodatkowo warunkiem jest, aby ani jedna spośród wszystkich wykonanych robót budowlanych z okresu pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, nie była niewykonana lub wykonana nienależycie. W wykazie należy wskazać zatem informację o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy. Jeśli Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie jedną lub więcej robót budowlanych, gdzie przez nienależyte wykonanie rozumie się nieosiągnięcie parametrów gwarantowanych i poniesienie z tego tytułu kar umownych lub przekroczenie terminu realizacji o 30 dni w stosunku do uzgodnionego terminu zostanie wykluczony z postępowania. B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za dostawę lub kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, o których mowa wyżej, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca musi wykazać w zobowiązaniu: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1,2,4 p.z.p. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane ,do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2016 r. poz.1126) składa: A) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, składane na potwierdzenie, że wobec Wykonawcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.5.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Ważność dokumentu jak w pkt 5.5.1 SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. : 1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie : a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2 b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w sytuacji gdy postępowanie nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres rekojmi i gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące okoliczności zmiany postanowień umowy: a) terminy realizacji - mogą ulec zmianie tylko na podstawie n/w przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego i w przypadku, gdy zmiana terminu nie zagraża realizacji umowy zawartej z instytucją dofinansowującą lub gdy zostanie spisany aneks terminowy do umów o dofinansowanie. Sprawa każdorazowo będzie analizowana przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski. -wystąpią środki ochrony prawnej wg ustawy p.z.p. -wystąpią opóźnienia w przekazaniu terenu budowy/frontu robót wykonawcy robót z winy Zamawiającego; -wystąpią braki lub wady w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach dotyczących budowy; -wystąpią opóźnienia będące następstwem działania organów administracji lub wystąpi konieczność aktualizacji uzgodnień poczynionych przez projektanta -wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania (w tym anomalia klimatyczne uniemożliwiające prowadzenie robót) i sytuacja taka trwa dłużej niż 30 dni -wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zakresu objętego przedmiotem umowy -wystąpi brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy przez okres dłuższy niż 7 dni roboczych -wystąpią opóźnienia w rozpoczęciu czynności odbiorowych oraz prób końcowych z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy; -wystąpią sytuacje nieprzewidziane – wystąpienie siły wyższej, zamieszki lub strajki, wykopanie niewybuchów, odkrycie wykopalisk archeologicznych, odkrycie uzbrojenia terenu niezinwentaryzowanego na mapach, wystąpią odmienne niż przyjęte w dokumentacji projektowej warunki geologiczne -gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca -w przypadku konieczności uzyskania zezwolenie na odstępstwo od zakazu ścięcia drzew do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z uwagi na stwierdzenie obecności gniazd W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w niniejszym ustępie terminy wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót. b) wynagrodzenie Wykonawcy -obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego, zmiana nie wymaga spisania aneksu -podwyższenie wynagrodzenia w przypadku: • zwiększenia zakresu ilościowego wynikającego z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych • zwiększenia zakresu w wyniku konieczności wykonania robót objętych dokumentacją projektową, a nie ujętych w przedmiarze robót, a koniecznych do wykonania z uwagi na obowiązujące przepisy – błędy projektowe -w związku ze zmianą sposobu spełnienia świadczenia - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji (zaprzestanie produkcji, przejściowy brak na rynku itp.), -w związku z inną technologii wykonania zaprojektowanych robót -w przypadku konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części -w przypadku konieczności zrealizowania robót wg dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez Zamawiającego -gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca- w takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami lit. g -w przypadku zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy np.: a) stawki podatku od towarów i usług – na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio skorygowane (+/-) od dnia wejścia w życie zmienionej stawki b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z póź. zm., c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; dla lit. b c jeżeli Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia przepisów dokonujących tych zmian złoży pisemny wniosek, a jeżeli złoży po tym terminie – od chwili jego złożenia, w którym Wykonawca wykaże ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. Jednocześnie Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie zamówienia. Zmiany wynagrodzenia w okolicznościach o których mowa w § 15 ust.4 lit.b tiret 4, mogą być dokonane wyłącznie w wyniku negocjacji Stron. c) zapłata wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest zmiana warunków zapłaty wynagrodzenia, a w tym między innymi: sposobu i formy płatności, terminu płatności oraz podziału środków na lata. d) nadzór nad wykonawstwem – zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu inwestycyjnego ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji - zmiana nie wymaga aneksu do umowy, e) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych f) zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ. g) Zmiana Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy obecny Wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z zapisami umowy lub jego sytuacja prawna lub finansowa lub którego zasoby osobowe lub techniczne nie gwarantują terminowej lub prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia po wyczerpaniu środków przewidzianych w umowie, w przypadku widocznego braku poprawy sytuacji. Zmiana nastąpi na podstawie oświadczenia przesłanego Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia: -partnerowi Konsorcjum, -jednemu z Podwykonawców lub kilku Podwykonawcom, na podstawie odrębnych umów, za ich zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowną z Wykonawcą za dany wykonywany zakres, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, pomniejszoną o koszt robót już wykonanych. Zmiana Wykonawcy na Podwykonawcę/Podwykonawców możliwa będzie, gdy koszt robót już wykonanych zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy nie będzie mniejsze niż 50% wartości umowy z Wykonawcą. Warunkiem powierzenia dalszego wykonania przedmiotu zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom jest wykazanie przez nich spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. -Wykonawcy, którego oferta zajęła drugie lub kolejne miejsce w ocenie ofert na etapie przetargu za jego zgodą. Wartość umowy zostałaby ustalona jako różnica ceny ofertowej pomniejszona o wartości brutto za pozycje już wykonane i powiększona o dodatek, za przejęcie budowy po poprzednim Wykonawcy i udzielenie gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy, w tym na roboty, materiały i urządzenia wykonane i dostarczone przez pierwotnego Wykonawcę . Kwota brutto dodatku zostałaby ustalona w drodze negocjacji i nie mogłaby przekraczać 50% różnicy ceny podaną w ofercie Wykonawcy, z którym Zamawiający chce zawrzeć umowę a ceną podaną w kolejnej ofercie -zmiana w obowiązujących przepisach - zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania, co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.