Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
615z dziś
4432z ostatnich 7 dni
15027z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie oddymiania klatek...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku

Data zamieszczenia: 2017-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42600 , Tarnowskie Góry
telefon - 032 3813786
faks - 032 3813727
www.powiat.tarnogorski.pl
zamowienia@tarnogorski.pl; organizacyjny@tarnogorski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 zł).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach
Numer referencyjny: AZ.272.4.24.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji – projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach na podstawie opracowanej dokumentacji w ramach zamówienia. Dokładny adres obiektu do wykonania przedmiotu zamówienia: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy SA, ul. Pyskowicka 47-51, 42-600 Tarnowskie Góry. 2. Przedmiot zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji obejmuje w szczególności: 1) wykonanie, na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego stanowiącego załącznik nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - SIWZ, kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlanych (dalej „Projekt wykonawczy”/„Projekt”), pełnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z wykonanym Projektem, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach. Dokumentacja projektowa ma być wykonana na podstawie własnej inwentaryzacji, 2) uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień m.in. ppoż., bhp, sanitarno-higienicznych, drogowych i innych wymaganych szczegółowymi przepisami, 3) opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w poszczególnych branżach, zawierającej w szczególności wymagania, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1129), 4) opracowanie przedmiarów robót scalonych do robót podstawowych (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 1129) z odniesieniem do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 5) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), która ma być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126). 3. Przedmiot zamówienia w zakresie rzeczowym robót budowlanych do wykonania został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi zał. nr 11 do SIWZ i obejmuje: 1) przygotowanie terenu (część obiektu) pod inwestycję, 2) usunięcie wszelkich kolizji nowo projektowanej części z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną jeżeli zajdzie potrzeba, 3) rozbiórkę istniejących elementów konstrukcyjnych i budowlanych – jeżeli zajdzie potrzeba, 4) wykonanie konstrukcji przebudowywanej części budynku: przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych, fundamentów, ścian konstrukcyjnych, słupów żelbetowych lub stalowych, stropów - wszystkie kondygnacje łącznie z dachem - zgodnie z zatwierdzonym projektem (uwzględniając drogi technologiczne urządzeń wmontowywanych), 5) wykonanie wszelkich niezbędnych instalacji gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przebudowywanej części budynku - zgodnie z zatwierdzonym projektem, 6) montaż urządzeń stałych budynku jak np. urządzenia oddymiające jako montowane na budowie, itd., 7) wykonanie ew. prac elewacyjnych - zgodnie z zatwierdzonym projektem, 8) wykonanie wykończenia pełnego pomieszczeń i przygotowanie systemu do uruchomienia, 9) wykonanie połączenia istniejącej i budowanej części instalacji. 4. Warunki realizacji zamówienia: 1) przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentacje: przetargową, program funkcjonalno – użytkowy i opracowaną w ramach zamówienia dokumentację projektową, w tym: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu prowadzenia robót przed opracowaniem i złożeniem oferty w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia oraz zapoznania się z warunkami ich wykonywania, 2) w razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa, program funkcjonalno-użytkowy zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 3) opracowania projektowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych oraz elektrycznych i posiadać: a) klauzulę zespołu sprawdzającego (jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe), b) oświadczenia o kompletności opracowania i sporządzeniu dokumentacji zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, c) pozytywne opinie i uzgodnienia z instytucjami i urzędami zgodnie z przepisami szczegółowymi (jeśli wymagają tego przepisy szczegółowe), 4) w ramach opracowywanej dokumentacji do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji, b) uzupełnianie i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających dokumentację, c) uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów, d) pełnienie - nieodpłatnie - nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót budowlanych w zakresie określonym w art.20 prawa budowlanego, e) udział w odbiorze końcowym zrealizowanego zamierzenia projektowego, 5) wymagane jest opracowanie i dostarczenie następującej dokumentacji w technice graficznej: a) projekty budowlane, budowlano-wykonawcze - 5 (pięć) egzemplarzy, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 (trzy) egzemplarze, c) przedmiary robót - 3 (trzy) egzemplarze, d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - może być częścią składową projektu budowlanego, 6) Wykonawca jest zobowiązany do: a) wygrodzenia od części czynnej obiektu, części w której realizowane są prace i wyznaczenie stref niebezpiecznych, b) urządzenia składowisk materiałów do przeprowadzenia robót oraz materiałów z demontażu, c) należytego zabezpieczenia terenu i pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty, d) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót w tym systematycznego usuwania gruzu z rozbiórek, e) organizacji i prowadzenia robót w sposób nieuciążliwy dla użytkujących budynek, f) należytego zabezpieczenia pomieszczeń użytkowanych w budynku przed negatywnym skutkiem prowadzonych robót, g) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów, h) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: - ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zmianami) - ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zmianami) i) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich, j) uporządkowania po zakończeniu robót miejsca (terenu) wykonywania robót, k) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót, l) przedstawienia i dostarczenia dla wbudowanych materiałów i produktów certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych. Co do jakości, materiały te powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 prawa budowlanego), 7) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy (zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza robocze wody i energii elektrycznej), 8) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z opracowaną dokumentacją, prawem budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 9) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 60 miesięcy (słownie: sześćdziesiąt miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata. Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, 10) prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod nadzorem kierownika budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków, 11) Zamawiający dopuszcza uwzględnienie przez Wykonawcę w składanej ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do wymienionych w programie funkcjonalno-użytkowym posiadających jednak parametry techniczne założone przez osobę sporządzającą program funkcjonalno-uzytkowy (w takim przypadku do oferty należy dołączyć karty informacyjne (karty techniczne) wyrobu lub produktu wydane przez producenta materiałów i urządzeń równoważnych), 12) wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normę w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie, 13) materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w prawie budowlanym, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, 14) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016., poz. 1666 z późn. zm.) w zakresie realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71220000-6
45310000-3
45343000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  150    

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy. 2. Termin zakończenia prac ustala się do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, w tym do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie Projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę. 3. Warunki płatności - rozliczenie nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na podstawie: 1) bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, 2) bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku jego ustanowienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie albo wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych minimum dwie usługi obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej związanej z oddymianiem klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej, 2) wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył minimum dwie roboty budowlane związane z oddymianiem klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użyteczności publicznej o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, 3) wykazał dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta w umowie zostanie wskazana, jako odpowiedzialna za realizację części projektowej umowy ze strony Wykonawcy. Funkcję projektanta musi pełnić osoba, której doświadczenie było oceniane zgodnie z kryterium oceny oferty lub inna posiadająca doświadczenie nie mniejsze niż wykazane dla projektanta w załączniku nr 4 do SIWZ, 4) wykazał dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r poz. 1278) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy oraz w umowie zostanie wskazana, jako odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za realizację umowy w zakresie robót budowlanych. Funkcję kierownika budowy musi pełnić osoba, której doświadczenie było oceniane zgodnie z kryterium oceny oferty lub inna posiadająca doświadczenie nie mniejsze niż wykazane dla kierownika budowy w załączniku nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, warunek o którym mowa w pkt 1 oraz warunek, o którym mowa w pkt 2 musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia w ramach warunku określonego w pkt 1 oraz w ramach warunku określonego w pkt 2.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy, 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1785).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ, 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 4) wykaz doświadczenia Projektanta, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (w celu oceny oferty w ramach kryterium „doświadczenie projektanta”), 5) wykaz doświadczenia Kierownika budowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (w celu oceny oferty w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy”), 6) dokumenty, o których mowa w rozdziale IV, ust. 2 SIWZ (o ile dotyczy), 7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1, pkt 2 oraz pkt 3. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, pkt 2 oraz pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art., 24, ust. 1, pkt 23 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ust. 1, 2 i 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokument, o którym mowa w ust. 5, pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się. 8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4). 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 zł).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 10,00
doświadczenie Projektanta 10,00
doświadczenie Kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na skutek okoliczności, które powodują, że zmiany będą konieczne z punktu widzenia interesów Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności: 1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych, złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie, wykonanie robót, a w szczególności: a) z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami, wytycznymi producenta materiałów lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem Kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu, b) temperatury uniemożliwiającej wykonanie robót zewnętrznych zgodnie z przyjętą technologią. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt.1 wpływających na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony przez Zamawiającego. Brak w/w wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę umowy. 2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3) w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie, wskazanych w ofercie (dotyczy osób pełniących obowiązki Projektanta i Kierownika budowy) w następujących przypadkach: a) nie wywiązywania się z obowiązków lub nienależytego ich wykonywania, b) choroby lub innych zdarzeń losowych trwających co najmniej 3 dni, c) jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (np. rezygnacja, rozwiązanie umowy o pracę). Nowa osoba ma spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Funkcję Kierownika budowy oraz Projektanta muszą pełnić osoby, posiadające doświadczenie nie mniejsze niż wykazane dla Projektanta w załączniku nr 4 do SIWZ i Kierownika budowy w załączniku nr 5 do SIWZ. 4) w zakresie zmiany danych np. adresu siedziby zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania umowy zajdą takie zmiany. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 zmiana terminu realizacji zamówienia będzie dokonana na podstawie wniosku Wykonawcy uzasadniającego możliwość dokonania zmiany. Termin realizacji zostanie zmieniony o czas niezbędny do prawidłowego wykonania robót każdorazowo w oparciu o analizę okoliczności danego wniosku. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust 1 pkt. 3 Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany osoby Kierownika budowy lub Projektanta oraz przedstawi dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla nowego Kierownika budowy lub Projektanta określone w załączniku nr 4 lub 5 do SIWZ. 4. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, że cena netto pozostaje bez zmian, a zmienia się stawka podatku od towarów i usług oraz cena brutto. 5. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 6. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zmienia się w ten sposób, iż zmianie podlega cena netto i w konsekwencji cena brutto, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. 7. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144, ust. 1 pkt 2-6 ustawy. 8. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzane w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22, ust. 2 ustawy. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z powyższego dokumentu musi wynikać, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższe zobowiązanie musi określać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24, ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5, pkt 1 oraz pkt 8 ustawy. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 9. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. 10. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 9, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana, Wykonawcy ci zobowiązani są, przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia umowy regulującej ich współpracę. 16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93, ust.4 ustawy. 18. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 19. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 20. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29, ust. 4 ustawy. 21. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 22. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 23. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a, ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 25. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 26. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z treścią istotnych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) oraz określać w szczególności: 1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy, 2) zasady odbioru wykonanych prac, 3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z treści istotnych postanowień umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami, 5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia, 6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 27. Niespełnienie wymagań, o których mowa w ust. 26 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 28. Zamawiający nie określa informacji o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. 29. Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie. 30. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z dokumentacją zawartą w załączniku nr 11 do SIWZ (Program Funkcjonalno-użytkowy) jak też z postanowieniami umowy zał. nr 10 do SIWZ zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja ta zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do wykonania przedmiotu zamówienia. Cenę oferty Wykonawca wylicza według kalkulacji własnej. 31. Cena musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia takie jak w szczególności: koszty sporządzenia dokumentacji projektowej i wszelkich uzgodnień z tym związanych, koszty wykonania robót, materiałów, również wszelkie podwyżki cen w okresie realizacji robót oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, koszty składowania materiałów, koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy i zaplecza, likwidacji zaplecza budowy, koszty transportu, podatki i opłaty, upusty, rabaty itp. 32. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 33. Wykonawca określi cenę łączną oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 34. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 35. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 36. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej podpisanej własnoręcznym podpisem pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 37. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia składa się w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 38. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 39. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 40. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, a oferta spięta w całość, w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Strony te powinny być podpisane lub parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 41. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 42. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 43. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 44. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 45. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 46. Wykonawca ponosi koszty sporządzania oferty, w tym także ewentualne koszty tłumaczenia dokumentów czy też oświadczeń załączonych do oferty na język polski. 47. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), adres e-mail: kancelaria@tarnogorski.pl, zamowienia@tarnogorski.pl 48. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 49. Wyjaśnień udzielają: 1) w kwestiach merytorycznych – Naczelnik w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa – Joanna Krawczyńska +48 /32/ 381-37-80, Adam Balczarek –Kierownik Działu Technicznego WSP SA +48 /32/ 390-82-00 2) w kwestiach formalnych – Główny Specjalista w Wydziale Administracji i Zarządzania – Iwona Penkaty +48 /32/ 381-37-86. 50. Zamawiający oświadcza, że nie przewiduje spotkania z Wykonawcami. 51. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 w dniu 05 stycznia 2018 r. o godzinie 10:30.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.