Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi powiatowej: -remont nawierzchni jezdni obejmujący wykonanie frezowania oraz...

Przedmiot:

Rozbudowa drogi powiatowej: -remont nawierzchni jezdni obejmujący wykonanie frezowania oraz nakładki w postaci pakietu warstw bitumicznych, - przebudowa nawierzchni jezdni obejmującą rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni...

Data zamieszczenia: 2017-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świątniki Górne
ul. Bruchnalskiego 36
32-040 , Świątniki Górne
telefon - 12 270 40 30
faks - 12 270 40 96
www.swiatniki-gorne.pl
umig@swiatniki-gorne.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Świątniki Górne
Wadium: XIII.1. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wy
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-21 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”.
Numer referencyjny: RL.042.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających przebudowie drogi powiatowej nr 2239K klasy Z w m. Wrząsowice, Konary, Świątniki Górne o długości około 4842m. Zakres opracowania obejmuje: -remont nawierzchni jezdni obejmujący wykonanie frezowania oraz nakładki w postaci pakietu warstw bitumicznych, - przebudowę nawierzchni jezdni obejmującą rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża na żądaną głębokość, wykonanie pełnej konstrukcji nowej nawierzchni na odcinkach podlegających całkowitej wymianie nawierzchni oraz na poszerzeniach jezdni - budowę chodników - budowę peronów przystankowych, - przebudowę zjazdów na posesje, - odtworzenie poboczy, - reprofilację i oczyszczenie istniejących rowów, Szczegółowy opis znajduje się w projekcie branży drogowej wraz z projektami innych branż oraz projektem zagospodarowania terenu i niezbędnymi uzgodnieniami. Stanowią materiały umożliwiające realizację inwestycji. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie 1) gminy Świątniki Górne, powiat krakowski, województwo małopolskie oraz na terenie 2) gminy Mogilany, powiat krakowski, województwo małopolskie. Wody opadowe z projektowanego obiektu zostaną ujęte poprzez, projektowany system kanalizacji deszczowej. Przebudowywane drogi zaprojektowano z typowych drogowych materiałów konstrukcyjnych oraz o parametrach technicznych zgodnych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Trasa projektowanych ciągów przebiega w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej. Projektowany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, a wycinka kolidujących drzew została ograniczona do bezwzględnego minimum. W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej 2239K i planowaną budową kablowej sieci oświetleniowej zachodzi potrzeba przebudowy napowietrznej sieci oświetleniowej kolidującej z planowanymi inwestycjami. Przebudowa polega na montażu, wymianie i demontażu opraw oświetleniowych oraz rozbiórce odcinka napowietrznej sieci oświetleniowej wg branży elektroenergetycznej. Konstrukcja nawierzchni typ A - pełna konstrukcja • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA8 koloru naturalnego • 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W • 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P • 20 cm w-wa ulepszonego podłoża – kruszywo 0-31,5 • 30 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR > 25% Konstrukcja nawierzchni typ B – frezowanie + nakładka • 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA8 koloru naturalnego • 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W Konstrukcja nawierzchni typ C - chodnik • 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej – kolor szary • 3 cm podsypka piaskowo-cementowa • 15 cm podbudowa z kruszywa 0/31,5 Perony autobusowe W km lewym 1+239, 2+068, 2+647 oraz w prawym km 0+320, 1+265, 3+299, 4+030 zaprojektowano perony autobusowe. Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Do odwodnienia wykorzystane zostaną istniejące rowy i odcinki kanalizacji deszczowej rozbudowane o nowe odcinki kanalizacji (przedłużenia istniejących odcinków lub odcinki rowów przydrożnych podlegające zakryciu). Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu na drodze planuje się: • wprowadzić oznakowanie poziome w postaci malowanych przejść dla pieszych, linii środkowych i krawędziowych, linii prowadzących i oznaczeń powierzchni wyłączonych z ruchu wykonane w technologii grubowarstwowej • zastosować udogodnienia dla niepełnosprawnych w postaci pasów kostki integracyjnej ostrzegających osoby słabowidzące o zbliżaniu się do przejść dla pieszych • zastosować podwójna kolorystykę przejść dla pieszych zlokalizowanych w pobliżu przedszkoli i szkół (2 lokalizacje w pobliżu skrzyżowania z ulicą Spacerową oraz ul. Szkolną) oraz w pobliżu ulicy Bonifraterskiej • wprowadzić dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w pobliżu szkół zgodnie z zasadami „bezpieczne dojście do szkoły” (dodatkowe tło znaków pionowych) • dodatkowo oznakować linię środkową lub linie krawędziowe na odcinkach o wysokiej krętości (5 lokalizacji) w postaci punktów odblaskowych tzw. „kocich oczek” • zastosować bariery bezpieczeństwa o podwyższonym poziomie powstrzymania oraz zastosować dodatkowe pasy w barierach chroniące motocyklistów i rowerzystów przed uderzeniem w słupki bariery. Rozbiórka elementów drogowych W projekcie założono rozbiórkę następujących istniejących elementów drogowych: • Istniejąca nawierzchnia drogi powiatowej; • Krawężniki wraz z ławami betonowymi, • Obrzeża wraz z ławami betonowymi, • Istniejące nawierzchnie zjazdów, • Istniejące ogrodzenia kolidujące z inwestycją. 5. Szczegółowy zakres robót i ich ilości został określony w Dokumentacji Projektowej i STWiOR ( zał. 6). 6. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zapewnia: a) wykonanie każdego rodzaju robót zgodnie z dokumentacją przetargową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie z przyjętym standardem, b) ilość i rodzaj sprzętu gwarantującego wykonanie zadania, c) dostawę wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia d) przygotowanie na dzień umownego zakończenia robót atestów materiałowych, badań laboratoryjnych, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy, e) miejsce odwozu urobku na odkład Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. 7. W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązuje się złożyć w siedzibie Zamawiającego i w ZDPK Kraków (zarządcy drogi) do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu do 14 dni od dnia podpisania umowy. Uzgodnienia w zakresie przekładki sieci uzbrojenia terenu, w tym ewentualne koszty związane z wykonywaniem robót, pod nadzorem zarządców sieci. 8. W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, (np. materiały, urządzenia, itp.), Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań (materiałów, urządzeń, itp.), tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same /nie gorsze/ od tych podanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. \ 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia: W przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) osoby wykonujące roboty budowlane, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony przez zatrudnienie nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to wykonywanie robót określonych w podrozdziale III.2 ust. 4 SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45110000-1
45100000-8
45112000-5
45233260-9
45233000-9
45316213-1
45233221-4
45233200-1
45220000-5
45232000-2
45200000-9
45230000-8
45231000-5
45231400-9
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełniającego niniejszy warunek zostanie uznany Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3 000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek dotyczący doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: 1) Zrealizowania co najmniej 1 roboty budowlanej polegających na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie drogi z robotami towarzyszącymi (np. ciągi piesze, przekładki sieci, kanalizacja deszczowa itp.) o wartości min. 4 000 000,00 zł brutto lub co najmniej 2-ch, robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie lub rozbudowie lub budowie drogi z robotami towarzyszącymi (np. ciągi piesze, przekładki sieci, kanalizacja deszczowa itp.) o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto każda wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 2) Dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia wymienioną poniżej: Kierownik budowy posiadający kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w zakresie dostosowanym do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , B.2. Oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 7 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź inne informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki cywilne, konsorcja) wymaga się, aby oświadczenie zostało złożone odrębnie przez każdy ubiegający się o udzielenie zamówienia podmiot.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
C.1. Wykaz robót budowlanych /zał. 8 do SIWZ/ (warunek opisany w podrozdz. IX.1. pkt 1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. C.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3 000 000,00 zł. C.3. Wykaz osób /zał. 9 do SIWZ/, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A.1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę /zał. 1/, A.3. Kosztorys ofertowy w postaci tabeli elementów scalonych, A.4. Stosowne pełnomocnictwo(a) w formie pisemnej - w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę Pełnomocnika do złożenia oferty, do podejmowania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do wnoszenia środków ochrony prawnej, lub w przypadku ustanowienia Pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. D.1. Zamiast dokumentów, o których mowa pkt „B” ppkt B.1. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. D.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w powyższym pkt D.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsca zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. D.1.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XIII.1. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. 54 1240 4748 1111 0000 4879 9346, z adnotacją: Wadium na przetarg pn. ”Rozbudowa drogi powiatowej łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T – etap II”. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu na wniesienie wadium - w formie oryginału, w osobnej kopercie. 5. Termin wniesienia wadium: 21.12.2017 r., godz. 9:30. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy przez Wykonawcę, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII.2. Zatrzymanie wadium: 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. XIII.3. Zwrot wadium: Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
. Przewiduje się następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) Termin wykonania Przedmiotu Zamówienia ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny, w związku z zaistnieniem poniższych okoliczności: a) konieczności wykonania uzasadnionych i koniecznych robót dodatkowych lub zamiennych po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych, gwałtownych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, c) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym uznanych za klęskę żywiołową opadów deszczu, powodujących powodzie lub podtopienia, katastrofalnych wichur, wojny lub powszechnych zamieszek. Za siłę wyższą nie będą uznawane jakiekolwiek protesty lub strajki pracowników Wykonawcy bądź jego podwykonawców, d) w przypadku wystąpienia przeszkód geologicznych, e) w przypadku wystąpienia obiektów i znalezisk archeologicznych, geologicznych lub przyrodniczych podlegających obowiązkowi badania i ochrony na podstawie właściwych przepisów, f) w przypadku wystąpienia niewypałów i niewybuchów oraz substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia osób wykonujących roboty budowlane, g) w przypadku konieczności wprowadzenia koniecznych istotnych zmian projektowych, a następnie zgłoszeń lub uzyskania stosownych pozwoleń u organów administracji publicznej, h) w przypadku opóźnień w uzyskiwaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień i zgłoszeń u organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, a nie wynikających z zaniedbań Wykonawcy, i) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożnością prowadzenia prac, w tym m.in. : - konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założono w projekcie, - zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych, mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, - wydłużenie czasu postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Zmiana wynagrodzenia Przedmiotu Zamówienia, w przypadkach: a) urzędowej stawki podatku VAT, b) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 3) Zmiana osób wskazanych do wykonania zamówienia z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy, w tym: a) konieczność zmiany kierownika budowy, przy czym warunkiem koniecznym zmiany będzie wykazanie przez Wykonawcę, że nowa osoba spełnia warunki określone w niniejszej SIWZ, b) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy w zakresie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przy czym w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, c) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie zakładał w ofercie wykonania danej części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, z zastrzeżeniem art. 36ba ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-21, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.