Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3818z ostatnich 7 dni
15171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - konserwacja oraz prace mające na celu utrzymanie sprawności...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - konserwacja oraz prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej stacji transformatorowych SN

Data zamieszczenia: 2017-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
39-460 Nowa Dęba
ul. Anieli Krzywoń 1
tel. 261 16-25-04, 261 16-22-06
fax. 261 16-25-06, 261 16-22-06
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-14 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

„Konserwacja oraz prace mające na celu utrzymanie sprawności technicznej stacji transformatorowych SN w Nowej Dębie”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie prac konserwacyjnych i zabiegów eksploatacyjnych urządzeń elektroenergetycznych SN stacji transformatorowych:

 

 1. Słupowa stacja transformatorowa typu STSb 20/250, 160kVA, nr 6 w kompleksie 3187 w Nowej Dębie.
 2. Linia napowietrzna SN typ AFL 3x35 – długość 40mb
 3. Słupowa stacja transformatorowa typu STSb 20/250, 63kVA, nr 7 w kompleksie 3187 w Nowej Dębie.
 4. Linia napowietrzna SN typ AFL 3x35 – długość 30mb
 5. Wnętrzowa stacja transformatorowa typ MSTW 15/04, 160kVA, nr 5 w kompleksie 3187w Nowej Dębie.
 6. Wnętrzowa stacja transformatorowa typ MRw- bpp 20/1000-5, 15/04 630kVA,nr 576 w kompleksie 3187 w Nowej Dębie.

 

 • Zakres prac konserwacyjnych:
 1. Zakres konserwacji obejmuje wykonanie wszelkich prac, które mają na celu utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń, a w szczególności:
 • sprawdzenie stanu oleju w transformatorach ewentualne uzupełnienie,
 • sprawdzenie i konserwacja stanu połączeń elektrycznych okablowania,
 • czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych słupowych i wewnętrznych stacji transformatorowych,
 • sprawdzenie i konserwacja napędów stacji transformatorowych,
 • przegląd i konserwacja rozłączników i odłączników,
 • przegląd i konserwacja pól rozdzielni SN,
 • oględziny 2 linii 15kV zasilających stację transformatorowe nr 6, nr 7 od odłącznika w kierunku do stacji transformatorowej konserwacja odłączników,
 • sprawdzenie zabezpieczeń (bezpieczniki, odgromniki) w razie potrzeby wymiana uszkodzonych,
 • czyszczenie i konserwacja połączeń urządzeń elektroenergetycznych,
 • uzupełnienie oznaczeń i napisów informacyjnych,
 • spisanie protokołu dotyczącego konserwacji i przeglądu,
 • jednorazowe wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji uziemienia.
 1. Konserwacja będzie wykonywana dwa razy w ciągu roku kalendarzowego w miesiącach kwiecień i październik, nie później niż do 20 dnia miesiąca.
 2. Zabiegi eksploatacyjne wykonywane poprzez przeprowadzanie oględzin w pozostałych miesiącach roku kalendarzowego nie później niż do 5 roboczego dnia każdego miesiąca, mające na celu określenie zdolności oraz eliminację zagrożeń w dalszej niezawodnej pracy w trakcje eksploatacji.

Podczas oględzin wizualnych należy sprawdzić:

 • stan izolatorów wsporczych i cięgieł,
 • stan styków głównych rozłączników i odłączników,
 • stan napędów, elementów blokad, zacisków uziomowych, uziemienie odłącznika oraz stan zamków napędów w słupowych rozłącznikach i odłącznikach napowietrznych.
 1. W przypadku stwierdzenia, w trakcie oględzin że stan techniczny stacji bądź jej elementów wymaga przeprowadzenia prac doraźnych np. w zakresie dolania oleju do transformatora, czyszczenia izolacji czy wymiana uszkodzonego (odgromnika, bezpiecznika) należy prace te przeprowadzić niezależnie od zabiegów takich jak przegląd konserwacyjny. Z przeprowadzonych oględzin wykonawca każdorazowo dokona wpisu w dokumentacji eksploatacyjnej, wykonanie usługi potwierdza protokolarnie kierownik SOI, protokół będzie stanowił załącznik do faktury.

5.  Wykaz części i materiałów wymienianych nieodpłatnie przez wykonawcę w ramach wykonywania usługi polegającej na konserwacji i przeglądzie stacji transformatorowych:

 • olej transformatorowy,
 • smary,
 • bezpieczniki,
 • odgromniki,
 • farby, rozpuszczalniki,
 • tabliczki i napisy informacyjne.
 1. W przypadku wystąpieniu konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 2. W przypadku awarii powstałych z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada koszt robocizny zawarty jest w cenie usługi serwisowania urządzeń. Natomiast materiały użyte do naprawy urządzenia zostaną rozliczone na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur zakupu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia materiałów potrzebnych do usunięcia awarii w cenach producenta, bądź hurtowych, które to Zamawiający może zweryfikować na zasadzie rozpoznania rynku. W przypadku stwierdzenia zawyżenia kosztów takich materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej oferty cenowej, która będzie możliwa do zaakceptowania przez Zamawiającego.
 3. Koszt niezbędnych materiałów rozliczony będzie na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur zakupu na zasadzie odrębnego zlecenia.
 4. Na materiały i urządzenia wymienione w wyniku konserwacji i serwisowania urządzeń wykonawca udziela gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta, licząc od następnego dnia, w którym naprawę zakończono, potwierdzając ten fakt spisaniem protokołu. Jednocześnie Wykonawca gwarantuje, że wymienione elementy będą całkowicie nowe i będą zapewniały sprawność techniczną urządzeń.
 5. Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (t.j. Dz. U z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) art.3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje materiały pochodzące z wymiany lub naprawy w trakcie konserwacji, za wyjątkiem elementów, które Zamawiający wskaże do pozostawienia.
 6. Warunki konieczne do spełnienia przez wykonawców:

Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, osoby nadzorujące roboty z ramienia wykonawcy muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne grupy G1 „D” Dozorowe o napięciu powyżej 1 kV.

Osoby wykonujące konserwację i naprawy powinny posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne grupy G1 „E” do zajmowania się eksploatacją sieci i urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.

 

III. Organizacja robót

Prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, mogą być wykonywane:

przy całkowicie wyłączonym napięciu;

Wyłączenie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych spod napięcia powinno być dokonane w taki sposób, aby uzyskać przerwę izolacyjną w obwodach zasilających urządzenia                         i instalacje.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia należy:

 • zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;
 • sprawdzić brak napięcia w wyłączonym obwodzie;
 • uziemić wyłączone urządzenia;
 • zabezpieczyć i oznaczyć miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Zabronione jest wykonywanie prac na napowietrznych liniach elektroenergetycznych,                    w stacjach i rozdzielniach oraz na wysokich konstrukcjach w czasie wyładowań atmosferycznych.

 

Ochrony przeciwpożarowa.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz „Instrukcji o ochronie przeciwpożarowej w resorcie obrony narodowej” (Sygn. Ppoż. 3/2014).

2. Nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę ww. przepisów sprawować będzie odpowiedni miejscowy inspektor ochrony przeciwpożarowej ze strony zamawiającego. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów realizacja umowy może zostać wstrzymana.

3. Potrzebę wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy zgłaszać pisemnie zamawiającemu poprzez inspektora ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem takich prac. Wykonawca po zgłoszeniu potrzeby wykonania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym otrzyma stosowne zezwolenie do ich przeprowadzenia.

4. Za zabezpieczenie i bezpieczne przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym odpowiada wykonawca.

 

 1. Termin wykonania zamówienia;
 • Rozpoczęcie: 01.01.2018r.
 • Zakończenie: 31.12.2020r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków; 

 

 • Wykonawca musi dysponować osobami:

- Nadzorującymi wykonywanie prac, które posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne „D” Dozorowe o napięciu powyżej 1 kV.

- Wykonującymi konserwacje, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacyjne „E”  do zajmowania się eksploatacją sieci i urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.                         

 

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków oferent dołączy do oferty kopie wymaganych dokumentów.   

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium jakim będzie cena realizacji usługi za okres 3 lat.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert;

Kancelaria Jawna 33WOG, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba

Termin 14.12.2017 godz. 10:00.

 

 1. Pouczenie o sposobie przygotowania oferty;
 • Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach zaadresowanych na adres Kancelarii Jawnej 33WOG, z dopiskiem nazwy postępowania oraz terminem składania ofert oraz „Nie otwierać przed 14.12.2017 godz. 10:00”.
 • Ofertę stanowi:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zaproszenia).

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w

  postępowaniu.

 • Termin związania z ofertą 30 dni od dnia terminu składania ofert.

 

 1. Informacje o sposobie udzielania wyjaśnień, uzupełniania dokumentów dotyczących publicznego zaproszenia do składania ofert oraz porozumiewania się z Wykonawcami;

W celu wyjaśnienia treści zamieszczonego ogłoszenia oraz uzupełnienia brakujących dokumentów, Wykonawcy mogą kontaktować się z Sekcją Zamówień Publicznych: Tel: 261 16-22-06, Fax: 261 16-25-06 adres e-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, na stronie internetowej www.33wog.wp.mil.pl

 

 1. Instrukcja dotycząca zaproszenia:
 1. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść publicznego zaproszenia do składania ofert (opis przedmiotu). Dokonaną zmianę niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej.
 2. Jeżeli wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy Zamawiający może wybrać kolejnego Wykonawcę bez ponownego badani a ofert.
 3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki rachunkowe w ofertach Wykonawców niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 4. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz złożonych dokumentów. W razie nie złożenia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W razie nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona chyba, że Wykonawca udowodni iż brak złożenia wyjaśnień nie leży po jego stronie.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w razie zaistnienia określonych przesłanek np.: brak ofert, cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki finansowe, jakie zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wybór oferenta z innych przyczyn okaże się niemożliwy;
 7. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. 33 WOG ul. A. Krzywoń. 39-460 Nowa Dęba na pisemne wezwanie.

W przypadku gdy 2 lub więcej ofert będzie zawierało taką samo cenę lub koszt Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert uzupełniających                 w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.